Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Основным звеном рыночной экономики в условиях рыночных отношений является фирма - центр экономической деятельности. Именно на этом уровне оказываются ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Формирующиеся рыночные отношения, децентрализация управления, быстрое устаревание информации обусловливают высокие требования к современному руководит...полностью>>
Исторические личности->Биография
Соэдзи́ма Танэо́ми (яп. 副島 種臣?, 17 октября 1828 — 31 января 1905) — японский политический и государственный деятель, дипломат, каллиграф конца периода...полностью>>
Государство и право->Реферат
Я, Пилипенко Александр Павлович, студент 2 курса юридического факультета (группа ЮП-011), проходил учебную (ознакомительную) практику с30 июня 2003 го...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансова система США

  Реферат >> Финансовые науки
  Я обрав темою реферату саме фінансову систему США тому, що саме зараз ця могутня країна переживає важкі економічні часи (правда кажучи як і інші країни світу, але ситуація в сполучених штатах є більш цікавою) Фінансова система втрачає очки В рейтингу Всесвітнього економічного Форуму Сполучені штати спустились на третє місце з першого в минулому році, програвши Великобританії і Австралії, яка зуміла піднятись з 11-го місця в минулому році Спеціалісти прогнозують, що поточна фінансова криза завершиться в 2013 році і змінить існуючу сьогодні фінансову систему до невпізнання У той момент пам'ять п
 2. Фінансова система як детермінуючий чинник системи фінансового права

  Курсовая работа >> Финансы
  Формування глобального економічного простору і посилення інтеграційних процесів зумовлюють необхідність детальнішого розгляду питань, пов'язаних з особливостями формування сучасної моделі фінансової системи й механізму її функціонування У сучасній фінансово-економічній літературі дослідження проблем формування, існування фінансової системи як детермінуючого чинника системи фінансового права ускладнюється невизначеністю підходів до її структурної побудови з урахуванням тих якісних змін, що мали місце протягом останнього часу Інтеграція фінансової системи України у світовий фінансовий простір з
 3. Грошово-кредитна система США

  Реферат >> Финансовые науки
  Починаючи із середини XX ст уряд США намагається поєднати грошово-кредитну та бюджетну політику для досягнення подвійної мети — повної зайнятості та цінової стабільності Грошово-кредитна політика визначає спрямування кредитів, наявність грошей та швидкість грошового обігу, а бюджетна політика полягає у розподілі витрат та забезпеченні надходження податків Наприкінці 60-х років економісти запровадили в обіг термін "точне налагодження" для означення високого рівня майстерності, досягнутого ними в управлінні економікою та реалізації вирішальних економічних завдань країни Проте спроможн
 4. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи

  Дипломная работа >> Финансы
  Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи обумовлено новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому секторі, зокрема Сама фінансова діяльність стає дедалі інтегрованішою Поряд із цим уже заявив про своє існування ще один процес – глобалізація, що характеризується формуванням більш зрілого порівняно з інтернаціоналізацією рівня міжнародних економічних зв’язків та інших форм і способів людського спілкування та співіснування
 5. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми: Економічні інтеграційні процеси є однією з найбільш знаменних тенденцій сучасного розвитку світової економіки На заміну моделі “держава-нація”, що переживає кризу, іде утворення нових великих міждержавних економіко-політичних блоків Внаслідок цих процесів на початку 90-х років у світовому економічному просторі розпочався бурхливий процес становлення і поглиблення фінансових та валютних об’єднань
 6. Фінансова криза 2008-2009 рр. та її вплив на банківську систему України

  Курсовая работа >> Экономика
  Я б хотіла розпочати свою роботу сама з тлумачення терміну «криза». Криза – це загострення, розлад, занепад, тобто це слово є уособленням всього того негативного, що тим чи іншим способом впливає на наше життя. В залежності від сфери впливу кризи бувають різних видів: це можуть бути біржові, валютні, грошово-кредитні, політичні, економічні, фінансові або навіть екологічні кризи.
 7. Фінанси та фінансова система

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси – це сукупність грошових відносин, які виникають між державою, підприємствами ( різних форм власності та галузевої спрямованості ) та населенням в зв’язку з розподілом та перерозподілом вартості внутрішнього валового продукту, формуванням і використанням централізованих та децентралізованих цільових грошових фондів суспільного призначення
 8. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Цінні папери - це свідоцтва про участь їх власників у капіталі акціонерного товариства або наданні позички Вони передбачають зобов'язання емітентів сплачувати їх власникам доходи у вигляді дивідендів або процентів У юридичному розумінні цінні папери - майнове право, яке засвідчується певним документом і реалізується у порядку, що вказується в цьому документі
 9. Фінансова система України становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансы
  Фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вона – ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічне регулювання економіки; підтриман
 10. Фінансова система України (2)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Фінансова система -- сукупність відособлених, але взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми і методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП, система фінансових органів та інститутів
 11. Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України

  Реферат >> Финансы
  Для нормального функціонування економіки необхідна надійна, стабільна і розвинена банківська система, що надасть змогу підприємствам отримати повний набір якісних банківських послуг, починаючи від вчасного здійснення платежів і закінчуючи надання своїм клієнтам кредитів, послуг по операціях з цінними паперами і т.
 12. Фінансова система Республіки Кіпр

  Реферат >> Финансы
  Кіпр є країною з ринковою економікою, в якій домінує сектор послуг, на частку якого припадає майже чотири п'ятих від ВВП. Туризм, фінансові послуги і нерухомість є найбільш важливими секторами. Нерівномірні темпи зростання за останнє десятиріччя відображають залежність економіки країни від туризму, який часто коливається з політичною нестабільністю в регіоні та економічних умов у Західній Європі.
 13. Банківська система США Великобританії Німеччини

  Реферат >> Астрономия
  Рада керуючих – склад 7 осіб, що призначається президентом і погоджено з конгресом, тривалість дії повноважень 14 років, але кожних 2 роки замінюється 1 член ради. Це дозволяє: діяти раді послідовно, мати компетентних учасників, бути незалежним, і автономним органом.
 14. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила
 15. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Контрольная работа >> Международное публичное право
  Розглянуто етапи еволюції грошово-кредитних систем, охарактеризовано їхні основні складові. Проаналізовано грошово-кредитну політику країн із розвиненою економікою. Окремий розділ присвячено огляду діяльності міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.
 16. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 17. Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У курсовій роботі ми розглянемо міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації - це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) Останній сьогодні є головною установою Групи Світового банку Штаб-квартири організацій розташовані у Вашингтоні Вказані установи було засновано на Міжнародній валютно-фінансовій конференції, яка відбулася у 1944 р у Бреттон-Вудсі (
 18. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження по-лягає в тому, що отримані результати оцінюють сучасний стан кредитної коопе-рації в Україні як суттєве соціальне явище, в якому задіяно 6,5% населення Ук-раїни та 0,9% - частка (6,5 млрд.
 19. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Метою дипломного дослідження є аналіз достовірності застосовуємої системи інтегральних показників фінансової стійкості в комерційному банку і оцінка рівня ймовірності виявлення з їх допомогою тенденцій втрати банком фінансової стійкості, а також побудова сучасної моделі прогнозування рівня фінансової стійкості банку на основі GAP-менеджменту грошовими потоками банку
 20. Теорія грошей, грошові та кредитні системи

  Конспект >> Деньги и кредит
  Застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування) істотно змінило їх суспільне призначення. З простого засобу обігу, що обслуговував обмін товарів, вони перетворилися в носія самозростаючої вартості, тобто у форму капіталу.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.3036789894104