Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Восстание под предводительством Мухи — одно из крупнейших восстаний XV века среди украинских и молдавских крестьян. Началось в 1490 году в Молдавии и ...полностью>>
История->Реферат
Первоначально служил Великому князю Литовскому. Позднее вместе с братьями перешел на службу к Великому князю Московскому Ивану III. Начало деятельност...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Description of Tiger SharksInformation about Tiger sharks is rare in books so most of this paper will be about sharks in general. The Tiger Shark’s La...полностью>>
Астрономия->Реферат
За характером реформ центральноєвропейські країни можна поділити на три групи: 1) країни «шокової терапії» - Польща; 2) країни стабільного поступально...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінанси підприємства (3)

  Шпаргалка >> Финансы
  Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни
 2. Фінанси підприємства (2)

  Книга >> Финансовые науки
  Підприємства, які працюють в умовах ринкових відносин, несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, своїми працівниками, а також за результати своєї виробничо-фінансової діяльності Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує його фінансовий стан
 3. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах
 4. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Назва теми "Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг", обсяг роботи 86 сторінок, таблиць 7, малюнків 3, додатків 5, джерела 51 У даній дипломній роботі пропонується теоретико-методичні основи фінансового планування на підприємстві Детально розглядаються прийоми аналізу фінансового стану підприємства та методи складання бізнес-плану державного підприємства та чітко сформульований фінансовий план, створений на законодавчій базі про джерела фінансування, за
 5. Планування прибутковості підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що головною задачею сучасного етапу розвитку економіки є опанування підприємцями та керівниками ефективними методами управління прибутку в процесі здійснення підприємницької діяльності
 6. Оподаткування прибутку підприємства

  Реферат >> Финансовые науки
  Податок на прибуток підприємств — одна із найрозвиненіших форм оподаткування, яка має багатовікову історію Цей податок — продукт цілої епохи економічного і політичного розвитку суспільства, фіскальний інститут, який властивий високій культурі державності з витонченим механізмом функціонування, що потребує від платників усвідомленого ставлення до своїх прав та обов'язків Усвідомлення того, що цей податок є платою з боку виробництва за сприятливі умови господарювання, тобто вилучаючи частину доходів юридичних осіб держава гарантує їм ефективніше використання капіталу, що залишається в їх розпор
 7. Оборотні кошти підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів Дехто з економістів спрощено трактує їх як «предмети праці», «матеріальні активи», «гроші, що обертаються» Найчастіше можна натрапити на два визначення оборотних коштів
 8. Суть і основи організації фінансів підприємства

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси підприємств обслуговують формування і кругообіг коштів у процесі підготовки виробництва, виготовлення і реалізації продукції, при утворенні і розподілі доходів і коштів матеріального заохочення й інших коштів
 9. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 10. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства.
 11. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку Невтручання держави в господарську діяльність підприємств змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентноздатності
 12. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності та майнового стану підприємства ЗВП "Неон" УТОГ

  Дипломная работа >> Экономика
  Метою суспільного виробництва в будь-якій державі є задоволення потреб громадян, що проживають на його території Для досягнення цієї мети суспільство організовує матеріальне виробництво, первиною ланкою якого є підприємство
 13. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу
 14. Ефективність формування і використання фінансових ресурсів державного підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах переходу до ринку, з огляду на те, що фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямов
 15. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
 16. Фінансовий механізм підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В даний час специфіка фінансових відносин у вітчизняній економіці характеризується їхнім різноманіттям, що є результатом існування різних форм власності Все розмаїття фінансових відносин постійно розвивається і реформується, як у народногосподарському, так і в регіональному масштабах, відображаючи рух грошових коштів, мобілізацію і розміщення фінансових ресурсів, формування доходів і здійснення витрат
 17. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 18. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів Ця проблема має народногосподарське та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначається стійким фінансовим станом підприємств, а нестійкий фінансовий стан та банкрутство підприємств породжують б
 19. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  За умов пеpеходу економiки Укpаїни до pинкових вiдносин, суттєвого pозшиpення пpав пiдпpиємств у галузi фiнансово-еконо­мiчної дiяльностi значно зpостає pоль своєчасного та якiсного ана­лiзу фiнансового стану пiдпpиємств, оцiнки їхньої лiквiдностi, пла­тоспpоможностi i фiнансової стiйкостi та пошуку шляхiв пiдвищен­ня і змiцнення фiнансової стабiльностi
 20. Розробка програми підвищення показників виробничо-господарської діяльності підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи : детальний економічний аналіз діяльності ВАТ“ХЛІБ” (м Дніпропетровськ) за 2001 - 2003 роки , виявлення основних проблем його економічного стану і шляхів подальшого розвитку, ви-конання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект територіальної диверсифікації виробничих ланок проекту “Соціальний хліб”
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.26522517204285