Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Дипломная работа
МУП гор. Костромы «Костромагорводоканал» является одним из крупнейших природа пользователей Костромской области. Ежегодно из реки Волга забирается, пр...полностью>>
Экономика->Реферат
Информационные технологии управления – это связь информации с системами управления предприятием и управленческим процессом в целом. Оно может рассматр...полностью>>
Финансы->Реферат
Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных услови...полностью>>
История->Реферат
Название происходит от староваллийского merched — множественное число от слова «дочь». Меркет подлежал уплате после замужества крестьянской дочери и п...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Філософія середньовіччя (2)

  Реферат >> Философия
  1. Феодальний спосіб життя, який був панівним в Європейському Середньовіччі, на відміну від античності (орієнтованої на предметно-речове бачення світу), формував бачення реальності “за образом і подобою”, в цьому плані людина феодального суспільства постає “духовною людиною”, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед “одухотвореною”(такою, що має духу), а не просто тілесною (чи природною) істотою.
 2. Філософія середньовіччя (1)

  Реферат >> Философия
  Європейська середньовічна філософія займає великий відрізок часу в історії – V – XIVст (умовно за точку відліку звичайно приймають Vст – століття краху Римської імперії та закриття Академії Платона), хоча процес становлення середньовічної філософії охоплює і епоху I – IVст
 3. Філософія середньовіччя та ренесансу

  Реферат >> Философия
  Філософія середньовіччя не тільки започатковується в античному світі, але й має в його межах свою класику - патристику. Патристика - загальна назва напрямку, заснованого так званими отцями церкви. В теології патристика є частиною догматики чи патрології, з якою вона здебільшого ототожнюється.
 4. Філософія Середньовіччя і Відродження

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія формувалася за умов феодального суспільства і панівної ролі церкви в житті суспільства Ці обставини визначали її зміст і форму Основна проблема цієї філософії концентрувалася навколо поняття Бога (теоцентризм), а філософствування проявлялося передусім у формі богословської думки Тому раціоналістичний елемент знання підпорядковувався вірі, а науковий інтерес — релігії За словами Фоми Аквінського, філософія була наймичкою богослов'я Та все ж крізь теологічну пелену схоластики пробивалися традиційні філософські проблеми — питання про першооснови буття, сенсу людського жит
 5. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 6. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 7. Філософія Середніх віків

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія являє собою той тривалий відрізок в історії європейської філософії, який безпосередньо пов'язаний з християнською релігією. Лише ті філософи, які розділяли релігійні та світські позиції християнства, могли розраховувати на популярність і визнання.
 8. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 9. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  Християнство найрозповсюдженіше у світі віровчення Принциповими моментами феномену християнства є те, що подих його відчувається чи не в кожному куточку земної кулі, те, що воно стало першою в історії людства доконечно монотеїстичною релігією Теми про цю віру та її засновника невичерпні Вони дискутуються з того самого часу, коли нова релігія вийшла за вузькоетнічні рамки і почала розповсюджуватись по планеті
 10. Філософія доби Відродження

  Реферат >> Философия
  Історичний період, до розгляду філософії якого ми приступаємо, у сучасників одержав назву «Відродження» (від фр. «Renaissance» - Ренесанс) оскільки в їх час було відроджено ту культуру, яку знищило було християнство за 1 років свого неподільного панування.
 11. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 12. Теоцентричний характер середньовічної філософії

  Реферат >> Философия
  Феодальний спосіб життя, який був панівним у європейському середньовіччі, на відміну від античності (орієнтованої на предметно-речове бачення світу), формував бачення реальності «за образом і подобою» духу. В цьому плані людина феодального суспільства постає «духовною» людиною, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед «одухотвореною» (такою, що має душу), а не просто тілесною (чи природною) істотою.
 13. Становлення філософсько-правової проблематики в античній та середньовічній філософії

  Реферат >> Философия
  Перші форми філософського мислення виникли в давніх цивілізаціях Індії, Китаю, Греції, Риму Причинами виникнення стали економічний прогрес, руйнування родоплемінних відносин, утворення перших держав, зростання наукових знань, криза релігійно-міфологічної свідомості В результаті зростання критичних течій проти традиційної релігії, моральних і світоглядних догм, у людей з’явилась потреба у новому типі самовизначення, вже не через звичаї та ритуальні традиції, а через власний розум, тобто виникла потреба у раціональному поясненні світу
 14. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

  Контрольная работа >> Философия
  Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття) У відповідності з тим, як тлумачилосмя питання про існування універсалій, середньовічна філософія репрезентована двома основними напрямами - номіналізмом і реалізмом
 15. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

  Реферат >> Философия
  V - XV вв у історії Європи прийнято називати середньовіччям або феодалізмом (від латинського feodum - маєток) Феодальні держави проходили, як правило, через ряд стадій від політичної роздробленості (маєткові держави) через обмежену монархію до абсолютної монархії (самодержавству) І проте суспільні стосунки феодалізму при всій різноманітності їх форм в різних країнах і в різний час характеризувалися загальними рисами: це власність феодалів на землю і інші засоби виробництва, на селян – землеробів, що знаходяться в кріпосній залежності, а також правом феодалів здійснювати державну владу на свої
 16. Погляди на буття в історії філософії

  Реферат >> Философия
  Простір - є форма буття матерії, що характеризує її протяжність, структурність, співіснування і взаємодію елементів у всіх матеріальних системах Загальне розуміння простору формується у людини в емпіричному досвіді при характеристиці матеріального об'єкту або множини таких об'єктів, що займають різне положення в просторі
 17. Середньовічне вільнодумство

  Реферат >> Астрономия
  Встановлення феодального ладу у різних народів відбувалось не од­ночасно: в Китаї — у III—II ст. до н. е., в Індії — перші століття нашої ери, у Закавказзі та Середній Азії — у IV—VI ст., у Західній Європі — у V—VI ст., в Україні — у IX ст. Це був період остаточного форму­вання більшості сучасних релігій.
 18. Проблема надлюдини у філософії

  Реферат >> Философия
  Споконвіку людство бентежить безліч життєвих проблем Глибоко і всебічно вони вирішуються за допомогою наукових знань Проте серед важливих проблем людського існування є й такі, що не розкриваються жодною наукою Це так звані "вічні запитання" Адже люди замислюються не лише над тим, як їм жити, а й для чого вони живуть, куди прямують і що їх чекає попереду Над їх поясненням міркувало не одне покоління кращих мислителів усіх народів Проте до наших днів завершеної і однозначної відповіді не знайдено
 19. Розвиток філософії в Україні

  Курсовая работа >> Философия
  Українська філософія займає гідне місце у філософії світовій Сотні років придушена чужою культурою, вона зуміла допомогти українському народові залишитися етнонаціональною окремістю, що здатна при нагоді до суверенного державницького життя
 20. Здобутки медицини в період середньовіччя

  Реферат >> Исторические личности
  Великий вплив астральні і демонологічні уявлення здійснювали також на систему медичних поглядів. По вавілоно-ассірійських віруваннях, боги керували світовими явищами за допомогою випромінювання (еманації) зірок: ці астральні впливи змінювали співвідношення соків і викликали «псування крові», впливали на плин уже наявної хвороби і на ефективність проведеного лікування.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.16114091873169