Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
In the first part, covering the first six chapters, Hester thinks of her action as a sin. In chapter four she tells her husband that it was her fault ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Массовое использование проекционных средств обучения в учебном процессе началось в 70-е годы. Первые проекционные аппараты назывались кодоскопами, что...полностью>>
История->Реферат
Имя Тутмос (Thutmosis или Thutmoses) является древнегреческим вариантом произношения египетского имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда переводи...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономика любого государства не может существовать без развитого финансового рынка. Составной частью финансового рынка является валютный рынок. Валютн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Філософія Античності

  Контрольная работа >> Философия
  Своїм виникненням західноєвропейська філософія завдячує Давній Греції. Період з VI ст. до н.е. по IV ст. до н.е. називають класичним періодом Греції. В цей час грецька культура перебуває на вершині свого розвитку. Людина не мислить себе віддільною від держави-полісу.
 2. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 3. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 4. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 5. Філософія Середніх віків

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія являє собою той тривалий відрізок в історії європейської філософії, який безпосередньо пов'язаний з християнською релігією. Лише ті філософи, які розділяли релігійні та світські позиції християнства, могли розраховувати на популярність і визнання.
 6. Умови виникнення та особливості античної філософії

  Контрольная работа >> Философия
  Філософія – людське мислення, один з видів людської життєдіяльності, теоретична форма світогляду; особливий вид мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до дійсності та шукає остаточних, абсолютних засад для власних актів і людського самоствердження у світі
 7. Філософія Стародавньго світу

  Реферат >> Философия
  При виясненні першого питання слід уяснити, що в історії людської цивілізації склалися два глобальних типи культури — східна і західна, котрі досить відчутно відрізняються одна від одної Ці відмінності вплинули і на філософські вчення Сходу і Заходу Свідомо залишаючи поза увагою численні відмінності між виокремленими типами культур, звернемося лише до тих, які визначальним чином вплинули на стиль філософствування на Заході і Сході
 8. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

  Реферат >> Философия
  Життя з її складною павутиною колізій, наука і культура в цілому (куди входять всі науки, види мистецтва, релігія і, зрозуміло, філософія) з їх гігантськими досягненнями вимагають від нас, перш за все від молоді, вдосконалення, енергійної допитливості, творчої уяви, допитливої думки, витонченої інтуїції, широкого кругозору і мудрості Ми повинні ще глибше осягнути таємниці природи, соціальній реальності, тонше пізнати сакраментальні глибини людини, його співвідношень зі світом, відношення людини до Бога: у нас ця проблема знов стала остроактуальной
 9. Філософія Її предмет та функції

  Реферат >> Астрономия
  Філософія як теоретичний світогляд поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом —одне з видатних надбань людської цивілізації та культури. Вона — не тільки візитна картка цивілізації і культури, а й їхня основа та животворний фермент. Але історично так склалось, що саме філософія була тією колискою, з якої виросли і наука, і мистецтво, і мораль, і право і набули статусу самоусвідомлюючих особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства.
 10. Філософська думка України. Українська філософія діаспори

  Реферат >> Философия
  Аналізуючи погляди В. Зеньковського, Г. Флоровського, А. Шестова, слід зазначити, що вони не акцентували своєї належності до української культури, хоча як представники післяжовтневого зарубіжжя підтримували стосунки з ба­гатьма представниками української діаспори, а звертаю­чись до історії філософії, не обходили видатних мисли­телів-українців в межах загальноросійської культури того часу.
 11. Розвиток античної психологічної думки

  Контрольная работа >> Психология
  Природничонаукові джерела психологічного знання заставлялися ще за кілька тисячоріч до н е , коли зароджувалися великі древні цивілізації: єгипетська, індійська й китайська Для цих цивілізацій були характерні досить високий рівень виробничої культури, панування релігійної ідеології й ідеї безсмертя душі У той же час у цих культурах зберігалися й джерела природничо-наукового пізнання Природничо-наукові подання про психіку заставлялися в межах теологічного знання (релігійного світогляду)
 12. Філософія Середньовіччя і Відродження

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія формувалася за умов феодального суспільства і панівної ролі церкви в житті суспільства Ці обставини визначали її зміст і форму Основна проблема цієї філософії концентрувалася навколо поняття Бога (теоцентризм), а філософствування проявлялося передусім у формі богословської думки Тому раціоналістичний елемент знання підпорядковувався вірі, а науковий інтерес — релігії За словами Фоми Аквінського, філософія була наймичкою богослов'я Та все ж крізь теологічну пелену схоластики пробивалися традиційні філософські проблеми — питання про першооснови буття, сенсу людського жит
 13. Суспільна свідомість. Особливості філософії Ніцше. Філософія в культурі Київської Русі

  Контрольная работа >> Философия
  Суспільна свідомість - частка суспільного буття, а само буття є суспільним, оскільки в ньому функціонує суспільна свідомість Суспільна свідомість не зводиться до простої суми свідомостей індивідуальних, а включає тільки суспільно значущі, типові, усталені духовні утворення Суспільна свідомість має складну, розгалужену структуру Будь-яка національна культура, як і історія людства, має і негативний досвід, негативні стереотипи життєдіяльності, що слід долати, а не зберігати
 14. Етапи розвитку філософської думки

  Реферат >> Философия
  1. Загальна характеристика античної філософії.Антична філософія, тобто філософія стародавніх греків і римлян, зародилася у VI ст. до н.е. у Греції і проіснувала до VI н.е. Саме тут виробляється той стиль філософствування і та проблематика, яка визначила подальший розвиток любомудрості на європейському континенті.
 15. Антична філософія (4)

  Реферат >> Астрономия
  Антична філософія являє собою сукупність філософських вчень, що розвивались в древньогрецькому рабовласницькому суспільстві з кінця VII ст до н ери і в древньоримському суспільстві починаючи з ІІ ст до н ери і до VI ст н ери
 16. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.
 17. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  Метою курсу “Культурологія” є дати загальне поняття студентам-першокурсникам про існування не тільки багатьох культур в історії світової цивілізації, а й довести їхню унікальність. Таке завдання ставить низку проблем: який зв’язок між людиною, природою і культурою,
 18. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 19. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

  Реферат >> Философия
  У роботі проведено глибокий історико-епістемологічний аналіз впливу античної науки і математики на розвиток наукового раціоналізму ХVІІ ст , початок якого було закладено працями Ф Бекона, Р Декарта, Дж Локка
 20. Розвиток філософської думки в Античній Греції і Римі

  Реферат >> Философия
  Антична філософія виникла в Грецьких містах-державах на межі YII-YI ст до н е в Малій Азії Цьому сприяв цілий ряд обставин По-перше, філософія ця зароджувалася в умовах закріплення зрілих рабовласницьких відносин, установлення демократичного ладу По-друге, антична міфологічна свідомість розвивалася незалежно від будь-яких культів, досягнувши високого рівня раціоналізації По-третє, антична філософія складалася в обставинах плідних ділових і світоглядних контактів еллінів з країнами Стародавнього Сходу, які ще більше спонукали їх до самостійних теоретичних пошуків і узагальнень
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.17488598823547