Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Before the time of recorded history, prehistoric people learned to count such things as the animals in their herds and flocks. They probably first use...полностью>>
Остальные работы->Реферат
President John F. Kennedy once stated: “Our problems are manmade; there for they maybe solved by man no problem of the human destiny is beyond human b...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The original policies and goals created in 1944 by the International Monetary Fund(IMF) differ little from the main focus of the organization at prese...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Buffeo dolphin has been spotted up to 1 50 miles up he Amazon River. The buffeo is the smallest of all dolphins averaging about 4 feet. The bottle...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

  Реферат >> Экономика
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25 00 02 – механізми державного управління Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», Запоріжжя, 2006
 2. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання таких першочергових соціально-економічних проблем, як: прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, поповнення доходів місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття, поліпшення загальних
 3. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва.
 4. Розвиток малого підприємництва

  Реферат >> Астрономия
  Саме тому у вітчизняній економічній науці з’явилося досить багато праць, де науковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малого підприємництва в сучасній економічній ситуації.
 5. Малі підприємства в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко занижували роль малого бізнесу в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 6. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг Згідно з Законом України "Про підприємництво" суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути, крім фізичних, також і юридичні особи всіх форм власності Отже, держава через осіб, яким вона доручає управління державною власністю, також може займатися підприємництвом Підприємницька діяльність держави повинна бути рівноправною серед інших суб'єктів цієї діяльності
 7. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підпри
 8. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 9. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

  Закон >> Экономическая теория
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 10. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення
 11. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї.
 12. Державна підтримка малих підприємств

  Реферат >> Экономика
  Мале підприємництво має особливе значення у перехідний період до ринкової економіки: воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, формування нової соціальної верстви — підприємців-власників, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства і певні гарантії незворотності руху до ринку
 13. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП) В усіх розвинених країнах на частку малого бізнесу доводиться 60-70% ВНП
 14. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 15. Малий бізнес в Україні в умовах реформування економіки

  Реферат >> Экономика
  Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
 16. Мале підприємництво в умовах ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  Останнім часом актуальним питанням є дослідження стану та проблем розвитку малого підприємництва, що дає змогу отримати точну інформацію щодо ефективності його діяльності та визначити рівень впливу на економіку країни в цілому
 17. Державна політика підтримки підприємництва

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва Як зазначено в Програмі "Україна - 2010", яка була розроблена для виконання розпорядження Президента України від 26 02 98 р № 43, "малі та середні підприємства завдяки гнучкості та чутливості до змін попиту і його диверсифікації, готовності до сприйняття технологічних інновацій можуть розширювати асортимент продукції за незначних капіталовкладен
 18. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У XX ст виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку
 19. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва Введення в Україні спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва ще не забезпечило необхідних зрушень в їх розвитку У той же час, продовжується формування значного тіньового сектора економіки, в тому числі і за рахунок суб’єктів малого підприємництва, що призводить до масового ухилення від оподаткування
 20. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

  Реферат >> Экономика
  Постановка проблеми Сучасна Україна почала рух до змішаної регульованої ринкової економіки Головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва Ставши на шлях реформ, необхідно створювати умови для активізації усіх форм підприємницької діяльності, у тому числі – для відродження й розвитку малого бізнесу
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.24543881416321