Рекомендуем ознакомиться

Психология->Дипломная работа
Ценностные ориентации – не просто одно из важнейших проявлений массового сознания Это его ключевой компонент, по состоянию и направленности развития к...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающее не только за...полностью>>
Психология->Реферат
Подростковый период представляет наибольшие возможности для определения условий и механизмов становления растущего человека как личности Процесс форми...полностью>>
Психология->Реферат
Проблема профессионального развития человека, одна из наиболее изучаемых в психологии и потому достаточно детально разработанная: выделены стадии (эта...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Формування державності у східних слов ян

  Реферат >> Исторические личности
  Перші згадки у писемних джерелах про ранньослов'янські племена зустрічаються у творах римських вчених І—II ст. н.е. Плінія Старшого, Тацита, Птолемея, де слов'яни фігурують під назвою венеди (венети). Етнонім "слов'яни" вперше вжили ві­зантійські автори Псевдо-Кесарій, Іоанн Ефеський, Менандр.
 2. Стародавня культура східних слов ян

  Реферат >> История
  Дати характеристику культури східнослов'янських племен надзвичайно важко. Відомостей про культуру стародавніх слов'ян дуже мало, а джерела її вивчення обмежені і в ряді випадків сумнівні. Часто буває важко встановити, які фрагменти в стародавніх історичних творах є вірогідними, а які є пізніми вставками різних переписувачів.
 3. Східнослов янська держава Київська Русь

  Реферат >> Исторические личности
  Понад одинадцять століть тому східні слов’яни створили свою першу державу. Літописи та інші пам’ятки давньоруської літератури називають її Руссю, або Руською землею, вчені-історики – Київською, або Давньою Руссю. Вона належала до найбільших, найкультурніших, найрозвиненіших економічно й політично держав середньовіччя.
 4. Уявлення стародавніх слов’ян

  Курсовая работа >> Религия и мифология
  Актуальність роботи полягає в тому, що в ній розкривається найважливіші складові духовного життя слов’янського народу, їх вірування, повір’я, обрядовість Про який народ можна говорити, не знаючи його культури? Щоб ці народи не вважались «безкультурними», чи просто «поганськими», треба знайти те, що було насправді в наших Предків і показати це всім Особливо зараз, коли ми будуємо демократичні, суверенні держави, як ніколи постає питання про власні досягнення кожного народу і чим більше досягнень було, тим краще для репутації цього народу і взагалі - держави Це наукова і історична цінність, бо
 5. Язичницький пантеон східного слов’янства

  Реферат >> Религия и мифология
  Протягом 3 ст до н е слов’янство органічно підключається до господарсько-культурної системи народів Середньої Європи Внаслідок розпаду Великої Скіфії, міграція кельтів на схід та загальних зрушень в світі населення України певною мірою звільняється з-під впливу іраномовних кочовиків і дедалі більше орієнтується на центральноєвропейський світ
 6. Формування давньоруського права

  Реферат >> Астрономия
  Зародження первинних функцій права відоме з найдавніших часів. Більш системний підхід до права відноситься до часів Стародавнього Риму. За правління імператора Августа важливого значення набула діяльність прокураторів (від лат. procurator — управитель, представник), яким доручався збір податків, управління невеликими провінціями; вони виконували різноманітні господарські функції.
 7. Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва методика і практика

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність дослідження. Сучасні естетичні теорії розробляють надзвичайно широке коло проблем, необхідність звернення до яких обумовлює динаміка мистецтва порубіжжя тисячоліть. Інтенсифікація соціокультурних змін у суспільстві позначилася в художній творчості становленням нових різнорідних сфер та жанрових моделей, які сьогодні сприймає людина.
 8. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 9. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 10. Історія України 2 Становлення та

  Шпаргалка >> Исторические личности
  1 Десь близько 3 млн років тому, коли з'явилася людина, вирішальну роль у житті первісних людей відігравала праця, в першу чергу вироблення знарядь праці і застосування їх для добування засобів до життя Величезне значення мало виникнення звукової, розбірливої мови, яка стала засобом спілкування людей у процесі праці Первісні люди жили за дуже суворих умов При надзвичайно низькому рівні розвитку Найдавнішим періодом в історії людства був стародавній кам'яний вік — палеоліт (від грецьких слів "палайос"—стародавній і "літос" — камінь), який тривав від 3 млн років до 11 тис років тому Палеоліт ар
 11. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України (2)

  Реферат >> История
  Етнополітика як наука і навчальний предмет вивчає взаємини між етносами (націями) і державою, у складі якої вони постійно проживають. Отже, етнополітика – це політичний аспект етнонаціональних проблем, тобто в який спосіб та чи інша держава їх вирішує.
 12. Зародження Української державності. Київська Русь

  Конспект урока >> История
  Руссю, “Руською землею” називали її візантійські і арабські автори, а народ який жив на цій території – русами. Що до походження назви “Русь” істориками висловлювалися різні думки. Одні дотримувалися північної, варязької теорії згідно якої Київська Русь була заснована варязькими князями (норманська теорія) або хозарськими та іншими тюркськими правителями (пантюрківська теорія).
 13. Правознавство (2)

  Реферат >> Астрономия
  Зародження державності у східних слов’ян. В середині ІІ тис. до н.е. сформувалась прослав’янська етнічна спільнота. Місцем проживання цієї спільноти вважають широку територію між Дніпром та Одером. Політичний лад наших предків характеризувався відносним демократизмом.
 14. Національна економіка: загальне і особливе

  Реферат >> Экономика
  Людина - це своєрідна, але все-таки частина природи Природна різноманітність віддзеркалювалася на людській спільноті етнічним різномаїттям, яке поширилось по всій земній кулі Причини такого розповсюдження, як і все, що стосується людини, до кінця невідомі ні науці, ні іншим формам пізнання (за винятком специфічного релігійного та утопічного комуністичного світосприйняття)
 15. Історія української державності (2)

  Реферат >> Астрономия
  З кінця IX ст. Руська земля стала центром, політичним і територіальним ядром утворення єдиної держави східних слов’ян, що закріпила за собою назву Русь. У процесі формування класового суспільства східні слов’яни перейшли від первіснообщинного ладу до феодального, обминувши рабовласницький.
 16. Релігія праслов ян

  Реферат >> Религия и мифология
  В історії релігійних вірувань якнайрізніших племен і народів, у тому числі й праслов’ян, можна виділити три історичні типи уявлень про надприродне – “чуттєво-надчуттєвий”, демоністичний і теїстичний. Перший з цих типів репрезентує найдавніші вірування, що складалися ще в епоху ранньородового суспільства й відомі у формах фетишизму, тотемізму, анімізму, первісної магії.
 17. Походження і значення слова Русь

  Реферат >> Астрономия
  За багато десятиліть вивчення етимології слова “Русь” було сформульовано безліч гіпотез. Існують слов'янські, давньоруські, готські, шведські, іранські та інші варіанти походження слова, яке традиційно зв'язується з найдавнішими східнослов'янськими державами, і також з етносом (етносами), що населяли їх.
 18. Право Київської Русі

  Реферат >> Исторические личности
  Головний етап історичного розвитку української державності пов’язаний із формуванням у Середньому Подніпров’ї Київського князівства, яке згодом стало політичною основою величезної імперії – Руської держави – Київської Русі. Це був строкатий конгломерат племен і народів.
 19. История Украины (5)

  Закон >> История
  “Руська правда”- це найбільш повний кодекс давньоруського феодального права. “Руська Правда” – найвідоміша пам'ятка давньоруського княжого законодавства, основне джерело пізнання суспільного ладу, держави і права Київської Русі. Мала величезне значення для подальшого розвитку українського, російського, білоруського, а почасти й литовського права.
 20. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.02478289604187