Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Проведение экономических реформ изменило основы функционирования бюджетной системы страны Изменились и отношения между органами государственной власти...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
При внешней конвертируемости полная свобода обмена заработанных в данной стране денег для расчетов с заграницей предоставляется только иностранцам (не...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
С незапамятных времен человечество осуществляло учет многих сопутствующих его жизнедеятельности явлений и предметов и связанные с ним вычисления Люди ...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальность анализа источников формирования активов состоит в том, что финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной степени зав...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми. Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, що складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами.
 2. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  2 визначити характерні риси процесу формування капіталу підприємства за рахунок власних та позикових коштів, проаналізувати специфіку залучених коштів в структурі капіталу та виявити чинники, що впливають на ефективність формування та використання основних структурних компонентів капіталу підприємства;
 3. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, що складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами Причому, затвердження планових показників проводилося в органах державної влади Це привело до створення єдиної загальнодержавної мережі розподілу і перерозподіли фінансових ресурсів, вироблених товарів і послуг
 4. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Національне господарство будь-якої країни формується в результаті економічного та соціального розвитку суспільства, поглиблення спеціалізації та кооперування праці, міжнародного співробітництва з іншими країнами Економічна база для розвитку суспільства створюється у галузях сфери матеріального виробництва Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство
 5. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  Центральним питанням сучасного перехідного періоду української економіки є питання оптимізації форм і методів її трансформації, пошук найбільш ефективних шляхів освоєння всіма суб'єктами господарювання сучасних ринкових механізмів На жаль помилки і зневаги при відпрацьовуванні теорії і практики роботи як економіки в цілому, так і окремих її галузей і підприємств у вирішальній мері залежать від якості персоналу, залучення дійсно сучасних методів керування, володіння персоналом знаннями теорії і практики сучасної господарської діяльності
 6. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  У сучасному світі відбуваються важливі економічні трансформації, пов'язані з інтенсифікацією накопичення і використання інтелектуального капіталу На відміну від попереднього періоду, коли визначальними факторами розвитку були матеріально-речовинний і фінансовий капітали, інтелектуальний капітал набуває все більшого значення Як випливає з робіт багатьох вчених-економістів, інтелектуальний капітал є стратегічним фактором економічного розвитку
 7. Значення та сутність капіталу підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Необхідність дослідження фінансів акціонерних товариств зумовлена тим, що нині переважна більшість підприємств мають низьку ефективність господарської діяльності через високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва Тому особливе місце слід приділяти питанням пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів у діяльність акціонерних товариств та визначення напрямів підвищення ефективності їх використання
 8. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  підприємництво: від того, наскільки вміло будуть використані наявні ресурси, залежить ефективність та прибутковість підприємницької діяльності. А це залежить від знань, вмінь, досвіду підприємця, який займається господарською діяльністю. Саме в цьому проявляється його талант організатора, менеджера, підприємця, який існує як п’ятий фактор виробництва.
 9. Оцінка власного капіталу підприємства

  Реферат >> Финансовые науки
  Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів
 10. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням
 11. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури.
 12. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

  Курсовая работа >> Экономика
  Капітал розглядається як сукупність засобів виробництва і вважається вічною категорією Він ототожнюється з речовою натуральною формою Але на відміну від первинних чинників – затрат праці і землі – капітал, будучи частиною затрат є в той же час продуктом праці
 13. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства Казка

  Реферат >> Маркетинг
  В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися зміна форм та методів управління економікою підприємств. У господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів , реформ не завжди носить позитивний характер , тому більша частина господарюючих підприємств знаходиться в стані ризику.
 14. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 15. Управління структурою та вартістю капіталу

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Структура капіталу підприємства – це складові його фінансів Тобто структуру капіталу підприємства вимірюють через відносну величину різноманітних джерел фінансування, або співвідношенням власного та позиченого капіталу в різноманітних його модифікаціях
 16. Управління активами та пасивами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по йо
 17. Управління фінансами на прикладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, який представляє собою суму вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами, додатковий капітал, резервний та нерозподілений прибуток Їх наявність, розмір та тактика використання визначають ефективність роботи підприємства в цілому
 18. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Без капіталу неможливо почати бізнес, адже навіть найменше підприємство вимагає певної суми, щоби зареєструвати його в органах виконавчої влади, відкрити рахунок в банку, виготовити печатку і штампи, придбати необоротні та оборотні активи, найняти робочу силу тощо Для цього треба авансувати гроші, які використовуються на різні платежі, а частина вноситься на поточний рахунок в банку
 19. Управління формуванням та розподіленням прибутку ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб"

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  По прибутті на підприємство прослухала інструктаж з техніки безпеки на даному заводі Після оформлення на підприємство разом з керівником від заводу розробили та погодили програму проходження практики
 20. Ефективність формування і використання фінансових ресурсів державного підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах переходу до ринку, з огляду на те, що фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямов
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.094770193099976