Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Лекция
Консоль — это монитор и клавиатура, рассматриваемые как единое устройство. Консольное приложение — программа, предназначенная для работы в операционно...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Задача
Задание: Оцените существенность ошибки, укажите, какие формы и статьи отчетности искажены, определите, какие выводы сделает аудитор при ее обнаружении...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
де Т0 – власний момент у ненавантаженому підшипнику; Fr та Fa – радіальна та осьова сили, Н , відповідно, які діють на підшипник; Dm – діаметр окружно...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Коммерческие банки являются неотъемлемым звеном банковской системы РФ и играют огромную роль в углублении и совершенствовании рыночных отношений в стр...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Управління персоналом організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  Наука управління персоналом продукує нові знання про: людину як суб’єкт трудової діяльності з її фізіологічними, психологічними і діловими якостями; стратегічне і оперативне планування чисельності та структури персоналу; методи добору і розстановки кадрів задля найефективнішого використання трудового потенціалу організації; методи управління працівниками
 2. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом (основними фондами й оборотними коштами) є трудові ресурси У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє підприємство Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їхнім навч
 3. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  Найважливішою відмінною рисою кращих керівників є їхнє вміння працювати з людьми, їхня здатність надихнути підлеглих на роботу з високою віддачею для досягнення цілей компанії. Говорячи про систему керування людьми в організації, необхідно усвідомлювати те, що це не тільки й не стільки технології, процедури, документи й регламент, але й мистецтво.
 4. Шляхи удосконалення системи управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  Актуальність теми. Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світову економічну систему вимагають впровадження та активного використання вітчизняними суб’єктами господарювання системи управління персоналом. Особливо актуальним стає проблема застосування системи управління персоналом підприємств сфери послуг, що обумовлено передусім загостренням конкуренції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках перевезень та зростанням вимог споживачів до якості кур’єрських послуг.
 5. Методи управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  Управління персоналом здійснюється в межах організаційних структур, через які реалізується планомірний і систематичний вплив на поведінку членів колективу організації та відносини між ними. Ці структури мають сприяти цілеспрямованому й ефективному управлінню персоналом і всією організацією через механізм взаємодії принципів і засобів управління.
 6. Мотивація персоналу організації та методи підвищення її ефективності

  Реферат >> Менеджмент
  Менеджмент підприємства являє собою поєднання різних функцій (видів діяльності), які виникають внаслідок поділу управлінської праці. Таких як планування, організація, мотивація, контроль та координація. Функція мотивації охоплює розробку і використання стимулів до ефективної взаємодії суб’єктів спільної діяльності.
 7. Управління персоналом (4)

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Кадровий менеджмент визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-психологічного
 8. Управління фінансами акціонерних товариств

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. В процесі поступового реформування української економіки посилюється увага до ефективного функціонування підприємств як фундаменту економічної стабільності країни. Одночасно з трансформацією економіки, в Україні відбувається зміна форм власності більшості підприємств і створення на їх основі переважно акціонерних товариств.
 9. НЛП та управління колективом

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми. Темою даної курсової роботи є застосування в управлінській діяльності нейролінгвістичного програмування. Розроблене в середині минулого сторіччя, НЛП зараз є однією із найактуальніших методик психотерапії та психологічного впливу на особистість та маси.
 10. Управління знаннями як інструмент створення і використання нових знань в організації

  Курсовая работа >> Менеджмент
  В міру розвитку вітчизняного бізнесу мінялися як задачі, так і набір інструментів управління знаннями Наприклад, у середині 90-х років мова йшла, насамперед, про подолання інформаційної перевантаженості Кілька років після, коли були накопичені визначений досвід і знання, задачі менеджерів по управлінню знаннями змінилися Поряд з виконанням функцій, пов'язаних з подоланням інформаційної перевантаженості, перед ними постали задачі збереження вже отриманого досвіду і більш глибокої кастомізації (від англ customіze - "виготовлення на замовлення") зовнішніх і внутрішніх ресурсів:
 11. Бригадна форма організації та оплати праці

  Реферат >> Экономика
  Успішній роботі підприємства багато в чому сприяє повсюдне застосування на об'єктах будівництва, підприємствах промисловості, в підсобних виробництвах бригадної форми організації та оплати праці У бригадах створюються умови для застосування засобів механізації робіт і технологічних процесів, придбання молодими робітниками професійної майстерності та підвищення кваліфікації кадрів, зростають можливості для поєднання професій, взаємозамінності і взаємодопомоги в праці, зміцнення трудової і виробничої дисципліни
 12. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? — Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, пов'язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком фірми.
 13. Управління персоналом на підприємстві гостинності

  Реферат >> Менеджмент
  У першому розділі роботи розглянуто принципи управління персоналом на підприємстві гостинності. Діяльність з управління персоналом містить у собі такі напрямки діяльності: планування людських ресурсів; розробка плану задоволення потреб у людських ресурсах і необхідних для цього витрат; набір та добір персоналу; визначення заробітної плати і компенсації; профорієнтація та адаптація; навчання; оцінка трудової діяльності; підвищення, пониження, переведення, звільнення; підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі; трудові відносини; зайнятість.
 14. Управління програмами та проектами. Конспект лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління.
 15. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми Виробництво є одним із основних процесів господарської діяльності підприємства Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес виробничого споживання засобів, предметів праці та самої праці, а з іншого – одержання нової продукції (робіт чи послуг)
 16. Організація керівництва. Раціональний розподіл функцій в апараті управління організацією

  Реферат >> Менеджмент
  Ще в давні часи люди зрозуміли, що можна мати додаткові переваги, розділяючи свою працю. Одні люди були мисливцями, інші - збирачами, а треті — виготовляли інструменти і зброю. Люди розуміли, що їхні шанси вижити підвищувалися, коли вони доручали кожному члену групи специфічний обов'язок у тій сфері, яку він знав найкраще.
 17. Організація управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства є досягнення максимального прибутку Всі інші цілі підпорядковані цій головній задачі, оскільки прибуток служить основою та джерелом коштів для подальшого росту інших показників
 18. Управління процесом авіаційних перевезень на міжнародному ринку

  Курсовая работа >> Транспорт
  Виникнення авіації як окремої транспортної галузі відбулося відносно недавно – у двадцятих роках ХХ століття Однак вже в другій половині ХХ сторіччя мережа міжнародних повітряних сполучень охопила практично всі країни світу Транспортні операції в сучасному повітряному транспорті характеризуються масовістю, ритмічністю і достатньою складністю У зв’язку з чим і є необхідним чіткий правовий механізм здійснення повітряних перевезень, фіксація прав і обов’язків учасників транспортного процесу і, що саме головне, їхньої відповідальності Все це дозволить регламентувати процеси управління та організа
 19. Організаційні аспекти соціальної роботи

  Реферат >> Социология
  Соціальну роботу здійснюють конкретні соціальні служби, агенції, які мають певну систему управління, що спирається на загальноуправлінські підходи Водно­час управління соціальною роботою відрізняється від управління іншими організаціями, оскільки має специфічні завдання й етичні норми, що утворюють основу менеджменту соціального закладу До того ж соціаль­ним працівникам доводиться працювати в команді з ін­шими фахівцями, які можуть мати відмінні погляди на призначення допомоги клієнтові
 20. Організаційна структура управління підприємством (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Ефективність функціонування підприємства та його підрозділів значною мірою залежить від правильності застосування методів управління,на що впливає рівень досконалості інституції середовища,форма власності,специфіка завдань та їх чинники Вибір менеджервами методів управління залежить від змісту ісили вияву мотивів
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.12804794311523