Рекомендуем ознакомиться

Психология->Доклад
Секрет любых вечных проблем в науке заключается в способе их постановки, определяемом принятыми в данной культуре нормами и установками научного мышле...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Любое производство предполагает организацию различных по объему и сложности предприятий, их подразделений и рабочих мест, взаимодействие трудовых ресу...полностью>>
Строительство->Доклад
Биологические очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки всех видов сточных вод, включая хозяйственно- бытовые стоки города, а...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
В курсовой работе разработан проект четырех этажной казармы на 4 подразделения в г.Батуми .Проект разработан в соответствии с выданным заданием. Объём...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Удосконалення оцінки посередницької діяльності кредитної спілки

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Кредитні спілки в Україні являють собою спеціалізовані споживчі кооперативи громадян Вони створені як добровільні об’єднання громадян (фізичних осіб), пов’язаних якою-небудь соціальною спільністю: місцем роботи, місцем проживання, професією, будь-яким іншим загальним інтересом
 2. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку.
 3. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Кредит і гроші, кредитний ринок і банки – тісно пов'язані один з одним поняття. У зв'язку з цим, при розгляді питання про кредитний ринок, слід звернути увагу на банківську і грошово-кредитну систему в цілому. Цікаво також поглянути на історію виникнення грошей і банків, а отже і на історію кредиту.
 4. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 5. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.
 6. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  В даній курсовій роботі розроблено комерційну ідею і оцінено предмет можливості її реалізації, розроблено установчі документи для створення суб’єкта підприємницької діяльності, обґрунтовано доцільність створення орендного підприємства, визначено потребу в стартовому капіталі, необхідному для початку підприємницької діяльності, а також обрано оптимальне місце розташування підприємства і розраховано величину основних видів податків, які повинен сплачувати суб’єкт бізнесу
 7. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р підприємництво визначено як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством
 8. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Контрольная работа >> Международное публичное право
  Розглянуто етапи еволюції грошово-кредитних систем, охарактеризовано їхні основні складові. Проаналізовано грошово-кредитну політику країн із розвиненою економікою. Окремий розділ присвячено огляду діяльності міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.
 9. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Кредитна система – це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредиту, що існують у рамках тієї чи іншої соціально-економічної формації Основними її функціями є : контрольна, стимулююча, перерозподільна та функція заміщення
 10. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 11. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн Виявлено вплив позаекон
 12. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 13. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  У процесі реформування аграрного сектору економіки України здійснено глибокі структурні зміни – докорінно перебудовано земельні та майнові відносини, створено організаційно-правові структури ринкового спрямування на сонові приватної власності на землю і майно
 14. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто рух продуктів опосередковується відповідним оборотом грошей. Таким чином виникають протилежні за напрямком але взаємопов'язані товарні та грошові потоки.
 15. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 16. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів.
 17. Роль споживчого кредитування в умовах ринкової трансформації економіки

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Предмет дипломного дослідження – сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України та небанківських фінансових установах споживчого кредитування
 18. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 19. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник

  Книга >> Финансовые науки
  МЕТА дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг; підготувати кваліфікованих спеціалістів у галузі фінансових послуг як специфічної сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.
 20. Страхова компанія ВАТ ОРАНТА-ДНІПРО на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

  Отчет по практике >> Банковское дело
  Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів(страхових внесків, страхових премій)
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10766315460205