Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Basketball has always been apart of my life, without it, my road of life would be completely diffeent. my experiences with basketball has indeed impac...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Another time, another placeAusterlitzWG SebaldHamish Hamilton £16.99, pp415I first came across the writings of WG Sebald by accident. I was browsing t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The women s struggle for equal rights has existed throughout American history. For thousands of years women had been denied of their rights and always...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The date was September 1, 18 , and the place was 47 (now renumbered 17 ) High Street, Bromley, Kent, a suburb of London.. His father, Joseph Wells, an...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Туризм, як багатогранне суспільне явище: сутність, державне регулювання, види послуг

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов'язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками Однак жодна з них не може повністю і вичерпно характеризувати його як об'єкт власних досліджень, жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв'язати комплекс його проблем
 2. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто рух продуктів опосередковується відповідним оборотом грошей. Таким чином виникають протилежні за напрямком але взаємопов'язані товарні та грошові потоки.
 3. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив визначити його як "феномен XX століття" У 2000 р , за даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів становила 698,8 млн осіб, тобто за межами своєї країни відпочивав практично кожний десятий громадянин світу і прогнозується подальше зростання чисельності подорожуючих Таким чином, феномен XX століття стає невід'ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним з провідних напрямків соціально-економічної діяльності в XXI ст Глобальність туристичної діяльності
 4. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 5. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  Національне багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства Структура національного багатства
 6. Основні питання економічної теорії

  Конспект >> Экономическая теория
  У системі економічних дисциплін економічна теорія займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 7. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 8. Cутність Структура та критерії розмежування ринку

  Реферат >> Иностранный язык
  Для вирішення основних економічних проблем найбільш ефективною та гнучкою виявилася саме ринкова система. Ринок є однією з найрозповсюдженіших категорій в економічній теорії та господарській практиці.
 9. Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Всі країни є учасницями сучасного світового господарства Активність цієї участі, ступінь інтеграції окремих країн у світове господарство різні Як один з основних об'єктів державного регулювання, платіжний баланс характеризує відношення країни з іншим миром Стан платіжного балансу – індикатор стану всієї економіки, а динаміка зміни стану окремих його статей відображає головні тенденції економічного розвитку суспільства й, як слідство, може служити основним джерелом інформації для прийняття рішень державної політики Стійкий стан платіжного балансу для економіки відкритого типу повинне розглядат
 10. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 11. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 12. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі  усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління.
 13. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Не викликає сумніву, що головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва Ставши на шлях реформ, перед Україною постало питання необхідності створення умов для активізації усіх форм підприємницької діяльності Кожен із секторів підприємництва (суб'єкти малого бізнесу, середні підприємства та великий бізнес) має свої особливості, свої переваги,своє значення, а найголовніше, значний потенціал для відродження економіки країни і її продуктивних сил
 14. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Основні терміни та поняття: бюджетна децентралізація, бюджетне регулювання, бюджетне самофінансування, бюджетні процедури, громадські послуги, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, місцеві фінанси, земські збори, мартикулярні внески, муніципальна (комунальна) власність
 15. Основні принципи і шляхи розвитку туризму в Карпатському регіоні

  Научная работа >> Физкультура и спорт
  За своєю сутністю туризм – явище багатогранне Він активно впливає на життя людей, організацію їх праці та відпочинку, а відтак на економічний та соціальний розвиток суспільства Багатофункціональний розмаїтий спектр впливу на суспільне життя зробили його об’єктом вивчення багатьох наук Це індустрія з високим рівнем конкуренції, яка допомагає усунути бар’єри між людьми різних культур і національностей і створює атмосферу миру та розуміння між людьми Надзвичайне суспільно-культурне багатство Карпат – архітектура, одяг, спосіб господарювання, прив’язаність до землі, духовна сфера – звичаї, вірніс
 16. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 17. Основи економічної теорії Былети і відповді

  Реферат >> Астрономия
  1. Національна економіка – це економіка, за якою держава здійснює хоча б мінімальний контроль, хоча б (і в першу чергу) статистичний. Феномен національної економіки з’явився саме тоді, коли загальний нагляд за економікою став прямим завданням держави.
 18. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  З усього, що існує у світі, найбільш цінною й найбільш важливою для людини є сама людина, адже вона – це велетенський та неповторний світ. І ця неповторність, унікальність, самобутність роблять її самостійною і незамінною. Кожна людина цікава і самоцінна сама по собі й заслуговує на нашу увагу й повагу до себе навіть тільки тому, що вона є.
 19. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 20. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  Кожен з аспектів, що має певний вплив на процес землевпорядкування, кадастрову систему, належить до певної області законодавства, яке безпосередньо торкається роботи системи управління нерухомістю в цілому. Європейська економічна комісія при ООН відносить до таких областей наступне:
Страницы: следующая →

1 2
Generated in 0.233726978302