Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The Civil War was a great event in everyone’s life. Especially in the lives of the African Americans. We saw how they were forced into slavery and the...полностью>>
Остальные работы->Реферат
PlaywriteDamien cracks a beer after talking to one of his lovers, Lynn. Convincing herto be here at six, he begins to clean up his small, one bedroom ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Many issues have to be resolved before a company can even consider entering uncharted foreign waters. This becomes very evident as one begins to study...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Mark McGwire uses it. Sammy Sosa uses it. The Atlanta Braves have tubs of it in their locker room. Then why does Scott Carnahan, Linfield College?s va...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху В основі прогресу лежить підвищення ефективності виробництва Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено
 2. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства
 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  Фінансова криза приводить до підвищення ролі й значення фінансів. На рівні макроекономіки різко зростає необхідність у створенні ефективної та гнучкої фінансово-кредитної системи, що виконує роль регулятора народногосподарських економічних процесів. На рівні підприємств необхідність у проведенні раціональної фінансової політики стає однією з основних умов виживання підприємств в умовах ринку, досягнення стійкого й збалансованого їх розвитку.
 4. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  Стратегія та цілі підприємства, заплановані на конкретний період, є основою розроблення стратегічного плану, в якому визначається стратегічне становище підприємства на основі аналізу конкурентного зовнішнього середовища та внутрішніх особливостей підприємства
 5. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та статуту
 6. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  Розв’язання сучасних проблем розвитку України справедливо пов’язують з переходом до ринкової економіки і обранням курсу євро інтеграції. Проблема ускладнюється тим, що у світі не існує історичних аналогів такого швидкого переходу, таких стартових умов виходу з адміністративно-командної системи, а тому досить складно визначити єдино правильний шлях і обґрунтувати всі аспекти нового економічного мислення, тим більше, що так відчувається дефіцит економічних знань та ідей.
 7. Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах переходу до ринку, з огляду на те, що фінансові ресурси - найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямов
 8. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

  Реферат >> Экономика
  Метою проведення аналіза є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.
 9. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Становлення та розвиток національної економіки визначає об’єктивну необхідність набуття більш глибоких знань та вмінь практичного використання закономірностей трансформаційних перетворень Акцентом сучасного етапу управління економікою є активізація процесів розвитку на промислових підприємствах України Однак, майже повна відсутність комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, не дозволяє здійснювати ефективне управління економічним розвитком на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів госпо
 10. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 11. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціаль­ного розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних захо­дів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безпере­бійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держа­ви на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня
 12. Мотивація трудової діяльності підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
 13. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи
 14. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання Разом із цим низька забезпеченість підприємств активами супроводжується низьким рівнем їх використання
 15. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 16. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів, витрат і фінансових результатів.
 17. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і екон
 18. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Інноваційний, чи життєвий, цикл нововведень – процес створення, освоєння, використання й застаріння нововведень Інноваційний цикл складається з ряду фаз – «дослідження і розробка – виробництво – збут – обслуговування»
 19. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми. Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, що складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами.
 20. Оцінка вартості підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Процеси, що відбуваються на сучасному етапі в економіці, привели до відродження і розвитку оцінної діяльності, актуальність і запитана результатів, якій в умовах ринку фактично незаперечна Оцінка і її ключова категорія - «вартість» є комплексним показником доцільності, корисності і значущості того або іншого результату якої-небудь діяльності у сфері ринкових відносин Оцінка вартості підприємства - є впорядкованим, цілеспрямованим процесом визначення в грошовому виразі вартості підприємства з урахуванням потенційного і реального доходу, приношуваного їм в певний момент часу в умовах конкретног
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20494389533997