Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Крестья́нское восста́ние в Румы́нии 1907 г. (рум. Răscoala ţărănească din 1907), одно из крупнейших выступлений крестьянства в Европе Нового времени, ...полностью>>
История->Реферат
Начало ХХ века было временем коренных преобразований в политике и экономике. В стране назревала кризисная ситуация, поднимались революционные восстани...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Цель курсового проекта спроектировать привод ленточного конвейера, включающего: электродвигатель; двухступенчатый цилиндрический редуктор - механизм, ...полностью>>
История->Реферат
По окончании в 1885 году естественного факультета С.- Петербургского университета он поступил на службу в Министерство Земледелия. В 1899 году был наз...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Мета – це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина. Будь-яка мета реалізується шляхом її конкретизації в цілому комплексі послідовних та взаємопов’язаних завдань.
 2. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат

  Реферат >> Педагогика
  Дошкільний вік – важливий період фізичного розвитку, формування рухових функцій та становлення особистості дитини. Він відрізняється, з однієї сторони, інтенсивним ростом і розвитком дитячого організму (наприклад, за перший рік життя зріст дитини збільшується на 50%, до 7 років майже в тричі), а з другої – незрілістю та низькою опірністю до несприятливих умов зовнішнього середовища.
 3. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема Численні дані наукових психофізіологічних досліджень свідчать про визначальний вплив емоцій у регуляції цілеспрямованих актів поведінки людини і при взаємодії з факторами оточуючого природно-соціального середовища
 4. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя В контексті наукових теорій духовного розвитку особистості, основою яких є концептуальні положення М М Бахтіна, М О Бердяєва, В І Вернадського, В С Соловйова, П А Флоренського, В Франкла, постає нове бачення психологічних проблем розвитку дитини, починаючи з ранніх етапів її становлення
 5. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань

  Реферат >> Педагогика
  Відповідь на питання "Що таке теорія фізичного виховання ?" вимагає пояснення терміну "теорія". Це тим більше важливо, зважаючи, що серед частини фахівців-практиків поняттю "теорія" часто надається негативний відтінок; теоретики ж адресують йому перебільшено позитивну перевагу над практичним досвідом.
 6. Психологічні стани дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  у теоретичному: у педагогічній і віковій психології практично немає досліджень психічних станів дітей дошкільного віку: феноменології, специфіки, динамічних особливостей, закономірностей взаємин із психічними процесами і психологічними властивостями, регуляції й ін
 7. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 8. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (2)

  Реферат >> Астрономия
  Становлення української державності, інтеграція у євро­пейське світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу.
 9. Методика формування валеологічних знань в системі фізкультурного навчання молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність В умовах нестабільності соціально-економічного і політичного життя країни відбувається стійка тенденція до погіршення показників здоров'я дітей Тому перед навчальними загальноосвітніми закладами виник цілий комплекс нових завдань, що вимагають конкретних і негайних рішень Найважливішою з них є розробка методичних підходів до формування у дітей, зокрема у молодших школярів, звичок здорового способу життя
 10. Фізична реабілітація дітей із затримкою психічного розвитку віком 6-8 років

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження На сучасному етапі в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають відхилення у психічному і фізичному розвитку Значну частину серед їх займають діти із затримкою психічного розвитку Науковцями [14; 19; 57] доведено, що у дітей даної категорії спостерігається порушення пізнавальної та емоційно-вольової сфер, недостатній рівень розвитку координаційних здібностей, гнучкості, загальної витривалості За даними медичної статистики [90] кількість здорових дітей із затримкою психічного розвитку складає лише 15%, що стає основною причиною труднощів
 11. Засоби і методи фіз виховання в школі

  Реферат >> Астрономия
  Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій.
 12. Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність дослідження. Аналіз сучасних освітніх тенденцій у практичній педагогіці, дослідження процесів розробки й упровадження інноваційних технологій у галузі професійної підготовки студентів інститутів фізичного виховання і спорту виявили, що необхідно вдосконалювати систему контролю знань і умінь майбутніх фахівців, у першу чергу – з дисциплін, що визначають спеціалізацію студентів.
 13. Розвиток обдарованих дітей

  Курсовая работа >> Психология
  Питання, що я розглядаю у своїй курсовій роботі є одне із самих модних у психології і педагогіці сьогодні Це питання про розвиток розумових здібностей людини, про обдарованість, геніальність І саме головне – який вплив на ці здібності робить розвиток творчого потенціалу дитини, яким чином психологічно правильно розвиваючи уяву, збагачуючи духовний і культурний рівень можна досягти якісного поліпшення процесів мислення Я хочу простежити на скільки тісно зв'язані творчість і розум
 14. Особливості планування процесу фізичного виховання школярів

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Діяльність фахівців у сфері фізичної культури характеризується різноманітним і складним змістом. Для досягнення бажаної результативності такий зміст повинен бути певним чином систематизований, підпорядкований чіткій логіці функціонування. У будь-якій цілеспрямованій і раціонально-організованій діяльності можна виокремити такі взаємопов’язані між собою компоненти: планування, реалізація запланованого, контроль і облік результатів.
 15. Теоретико методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах

  Реферат >> Педагогика
  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету "Україна", проректор з науково-методичної роботи, м Луцьк
 16. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах

  Реферат >> Педагогика
  Актуальність теми дослідження. Процес розвитку національної самосвідомості громадян України у наш час набув особливого значення; він потребує глибокого вивчення. Нині, у час зростання національної самосвідомості етнокультурні проблеми набули актуальності й гостроти.
 17. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 18. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  Педагогічна діяльність у суспільній ієрархії професій за складністю та відповідальністю виконуваної роботи належить до найбільш значущих. Суспільство покладає значні надії на виховну місію педагога, який має сформувати у молодих поколінь культурно-ціннісні координати суспільно затребуваної життєдіяльності.
 19. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 20. Організація професійного виховання

  Дипломная работа >> Педагогика
  Соціально-культурні й економічні зміни, що відбуваються в нашій країні, серйозним образом вплинули на споживчу культуру населення, що особливо наочно виявилося в соціальному замовленні на гарний сучасний одяг. Сьогодні високим попитом користуються різноманітні моделі швейних виробів: від класичних до екстравагантних.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.09619402885437