Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Информационная безопасность достигается путем реализации соответствующего комплекса мероприятий по управлению информационной безопасностью, которые мо...полностью>>
Экономика->Реферат
Сегодня интерес образованных людей к экономической теории все более возрастает. Объясняется это теми глобальными переменами, которые происходят во все...полностью>>
Социология->Реферат
В статье рассматриваются вопросы организации обучения и переобучения безработных граждан, на основе решения которых формируется политика занятости Кал...полностью>>
Психология->Доклад
2. Анальная (от 1.5 до 3). Грубое наказание ребёнка при обучении его туалетным навыкам рождает жадность, чистоплотность, пунктуальность. Попустительск...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економіка України на сучасному етапі: проблеми та перспективи її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічний розвиток держави є основою розробки стратегії управління країною Розвиток ринкової економічної системи в Україні доцільно розглядати в контексті національної економічної політики, чинниками ефективності якої є розширене відтворення національної конкурентоспроможності та формування геоекономічного національного простору в глобальному світовому ринковому середовищі Стратегічна мета соціально-економічного розвитку держави обґрунтовує вибір курсу на економічне зростання основних макропоказників Необхідність проведення аналізу економічної ситуації в країні та визначення перспектив пода
 2. Товарно-грошовий ринок в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Вчені - економісти довгий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей З приводу цього відомий англійський політик минулого століття У Гладтсон говорив, що навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, як спроби розібратися в тому, що таке гроші Одні економісти стверджували, що гроші - результат угоди, свідомої домовленості між людьми Інші доводили, що гроші "впроваджуються" державою в якості інструменту для виміру цін товару Треті вважали, що золото й срібло є грішми за своєю природою, незалежно від характеру суспільних відносин Четверті взагалі не вбачали різниц
 3. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Захист відбудеться 6 березня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26 006 02 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м Київ, проспект Перемоги, 54\1, ауд 203
 4. Обґрунтування шляхів та методів удосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньо-економічної діяльності підприємств

  Дипломная работа >> Транспорт
  За сучасних економічних умов перед підприємствами водного транспорту постає складне завдання – зберегти обсяги міжнародних перевезень на такому рівні, який задовольнив би потреби зовнішньої торгівлі і фрахтової незалежності держави і забезпечити фінансову стійкість і самоокупність за умови майже повної відсутності державної підтримки За таких умов від керівництва судноплавних компаній вимагаються чіткі й обґрунтовані стратегічні і тактичні рішення, що забезпечуватимуть подальший розвиток перевезень та підвищення їх ефективності
 5. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Метою дипломного дослідження є аналіз достовірності застосовуємої системи інтегральних показників фінансової стійкості в комерційному банку і оцінка рівня ймовірності виявлення з їх допомогою тенденцій втрати банком фінансової стійкості, а також побудова сучасної моделі прогнозування рівня фінансової стійкості банку на основі GAP-менеджменту грошовими потоками банку
 6. Анализ мировых финансовых кризисов

  Реферат >> Экономика
  Відбувається посилення міграції робочої сили ; наприкінці XX ст. значно підвищився рівень легальної та підпільної міграції робочої сили, особливо між розвинутими країнами, з одного боку, та країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою – з іншого; міграція населення супроводжується міжнародним рухом грошових коштів; у 1980 —90-х роках спостерігається щорічне збільшення переказів грошових коштів робітниками пересічно на 27%;
 7. Місце України в міжнародній торгівлі продуктами ІВ

  Реферат >> Экономика
  Розвиток сучасної світової економічної системи відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності в умовах різкого зростання рівня її інтелектуалізації. Як наслідок цих об’єктивних процесів є зміна пріоритетів у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік, а саме орієнтація на інтенсифікацію інноваційного розвитку.
 8. Пріоритети і напрямки вдосконалення чинної макроекономічної політики

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження полягає у тому, що успішне реформування української економіки залежить, перш за все, від правильного визначення пріоритетів і напрямків вдосконалення чинної макроекономічної політики Суть проблеми макроекономічної політики полягає у низькій ефективності її засобів, відсутності впливу на реальні економічні показники: темпи зростання ВВП, рівень зайнятості, обсяги інвестицій тощо
 9. Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк (1)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність теми. Розвиток комерційної діяльності банків пов язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати
 10. Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк (2)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність теми Розвиток комерційної діяльності банків пов'язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій Характерною в цьому аспекті є діяльність одного із найбільших банків Англії - «Barclays» Понад 95% доходів банк отримує за послуги, які надає своїм клієнтам [5, c 135]
 11. Історія розвитку, види та функції туризму

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  Метою викладення цієї дисципліни є засвоєння студентами базових понять і визначень туризму як сфери діяльності; ознайомлення з основними підходами до управління розвитком туризму в Україні та в світі; осмислення найбільш актуальних проблем, які виникають у зв’язку з поширенням міжнародних туристських зв’язків
 12. Фінанси і фінансова діяльність

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Підготовка матеріалів та проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання наукової роботи за темою “Оцінка заходів фінансової санації фінансової стійкості ТОВ “Сніговик-Плюс”, м Дніпропетровськ”
 13. Оцінка та аналіз проблеми розвитку торгово-економічних відносин України з промислово розвинутими країнами

  Курсовая работа >> Экономика
  Зовнішні зв'язки держави - це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, направлене на ефективне рішення глобальних проблем людства, розширення особистих проблем громадян
 14. Cвітовий ринок поняття структура ціни

  Реферат >> Астрономия
  Україна, ставши в 1991 р. на шлях незалежності, за прикладом інших постсоціалістичних держав Східної Європи почала налагоджу­вати економічні зв'язки з країнами світу. Проте, не маючи відповідно­го досвіду, кваліфікованих кадрів та державних органів, які могли б проводити самостійну і виважену зовнішньоекономічну політику, Україні досить часто доводилось зазнавати невдач на фоні більш іме­нитих конкурентів — Росії, Польщі та ін.
 15. Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Найголовніше у банківській сфері це налагоджені міжбанківські відносини, які є обов’язковим елементом системи безготівкових розрахунків Тому дослідження питань організації та здійснення міжбанківських розрахунків України набуває особливого значення
 16. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Кредит і гроші, кредитний ринок і банки – тісно пов'язані один з одним поняття. У зв'язку з цим, при розгляді питання про кредитний ринок, слід звернути увагу на банківську і грошово-кредитну систему в цілому. Цікаво також поглянути на історію виникнення грошей і банків, а отже і на історію кредиту.
 17. Міжнародна економічна інтеграція (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція Вже за одне це вона гідна детального вивчення Термін “інтеграція” походить з латині, де integratio означає з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине Одним із видів інтеграції є економічна інтеграція Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень
 18. Експортний потенціал України та її регіонів

  Реферат >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему Одним з найважливіших факторів інтеграції України до світового господарства є створення механізму сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах залежить від можливостей вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари, які відповідають вимогам світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу
 19. Проблеми формування і функціонування економічного і фінансового механізму освіти в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Темою курсової роботи є планування та фінансування видатків місцевих бюджетів на загальну середню освіту Система загальної середньої, та в цілому освіти є вагомою базою для розвитку як суспільства, так і окремо взятої особистості, формування її світогляду та досвіду, вміння тверезо оцінювати те, що відбувається навколо неї За допомогою освіти формується майбутній потенціал розвитку держави як в економічному, так і в духовному сенсі
 20. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

  Магистерская работа >> Маркетинг
  В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності Цей підхід закладено в основу чинного стратегічного менеджменту
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.14498901367188