Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
How does the president get to the eyes and ears of the public? How do we allow presidential policies and information to be transmitted? It is through ...полностью>>
Педагогика->Книга
У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, —...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Each year millions of people in the United States are affected by serious and sometimes life-threatening eating disorders. The vast majority are adole...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the short story, ?An Occurrence at Owl Creek Bridge?, Ambrose Bierce quickly drifted from realism in the beginning of the story to idealism through...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міжнародний рух капіталу та інвестицій

  Дипломная работа >> Экономика
  Тісне переплетення окремих складових світового господарства та його чітко визначена однорідність приводять до злиття національних економічних систем і створення їх аналога на міжнародному рівні Отже, в межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини На їх ґрунті розвивається, зокрема, міжнародна інвестиційна діяльність, що по
 2. Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасне світове господарство являє собою розгалужену, складну мегаекономічну систему, цілісність якої забезпечується розвинутим міжнародним поділом і кооперації праці, взаємодією сукупності інтенсивних міжнародних ринків, валютно-фінансовими і кредитними відносинами Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих країн стосовно турбулентни
 3. Міжнародні фінанси (2)

  Реферат >> Финансы
  Наука “Міжнародні фінанси” вивчає потоки грошових коштів і пов’язані з ними суспільно-економічні відносини у сфері міжнародної економіки. Однією з фундаментальних закономірностей розвитку сучасного суспільно-історичного процесу є інтернаціоналізація економічних відносин і формування на цих засадах структурно-цілісної системи світового господарства.
 4. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 5. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Не викликає сумніву, що головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва Ставши на шлях реформ, перед Україною постало питання необхідності створення умов для активізації усіх форм підприємницької діяльності Кожен із секторів підприємництва (суб'єкти малого бізнесу, середні підприємства та великий бізнес) має свої особливості, свої переваги,своє значення, а найголовніше, значний потенціал для відродження економіки країни і її продуктивних сил
 6. Економічна Структура світу

  Реферат >> Астрономия
  ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА СВІТУЕкономічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв'язками та розгалуженнями. На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на цілісну, глобальну, інтегровану господарську систему.
 7. Теорія грошей, грошові та кредитні системи

  Конспект >> Деньги и кредит
  Застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування) істотно змінило їх суспільне призначення. З простого засобу обігу, що обслуговував обмін товарів, вони перетворилися в носія самозростаючої вартості, тобто у форму капіталу.
 8. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Контрольная работа >> Международное публичное право
  Розглянуто етапи еволюції грошово-кредитних систем, охарактеризовано їхні основні складові. Проаналізовано грошово-кредитну політику країн із розвиненою економікою. Окремий розділ присвячено огляду діяльності міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.
 9. Національна економіка України та тенденції її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, ґрунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних інтересів цієї країни
 10. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження по-лягає в тому, що отримані результати оцінюють сучасний стан кредитної коопе-рації в Україні як суттєве соціальне явище, в якому задіяно 6,5% населення Ук-раїни та 0,9% - частка (6,5 млрд.
 11. Політична економія - теорія та практика

  Шпаргалка >> Экономика
  1 Зародження і розвиток політичної економії Основні напрямки, школи і течії в політичній економії Політекономія-складова частина економічної теорії Економічна теорія складається з політекономії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економічних вчень Макро- і мікроекономіка конкретизують загальнотеоретичні положення політекономії Макроекономіка на рівні країни, мікроекономіка на рівні окремих галузей В цілому економічна теорія є методологічною основою всіх економічних дисциплін Господарчо-економічні проблеми завжди знаходились в центрі уваги людей Донаукові фіксовані проблеми зустрічаються
 12. Міжнародна міграція капіталу (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета : розробка заходів щодо розвитку міжнародної міграції капіталу у тісному взаємозв'язку із вимогами національної економічної безпеки Досягнення поставленої мети дослідження здійснювалось через виконання наступних задач науково-теоретичного, методичного та практичного характеру:
 13. Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини

  Реферат >> Астрономия
  Зростання ролі і значення міжнародних валютно-кредитних відносин у розвитку світової економіки та диверсифікації світогосподарських зв'язків наприкінці XX ст. зумовлене кількома головними факторами. По-перше, поглибленням процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізацїї виробництва і капіталу, усіх сфер господарського життя на ру­бежі II і ІІІ тисячоліть.
 14. Ресурси комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Комерційні банки – це специфічні грошово-кредитні установи, які з’явилися в Україні в 1991-1992 р. головним компонентом їхньої діяльності є грошові кошти, а головною метою діяльності – отримання прибутку. Для досягнення цієї мети комерційні банки повинні вміти оптимізувати обсяги і структуру своїх грошових ресурсів, а основним джерелом банківських ресурсів є залучені й запозичені кошти.
 15. Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

  Магистерская работа >> Финансы
  В магістерській роботі було проведено вивчення основних підходів до визначення ефективності, розглянуті основні методики її аналізу. Детально вивчаються показники діяльності підприємства за періоди дослідження по різних напрямах, виявляються найістотніші проблеми діяльності підприємства і негативні тенденції.
 16. Загальні закономірності світового економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв'язками та розгалуженнями На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на цілісну, глобальну, інтегровану господарську систему Функціональними елементами цієї метасистеми є науково-технічна сфера, виробничо-інвестиційна діяльність, сфера міжнародного обігу (світова торгівля), валютно-фінансові й кредитні міжнародні відносини
 17. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджетний механізм та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності держа
 18. История финансов Украины

  Реферат >> Финансы
  Актуальність теми. Слово фінанси походить від середньовікового латинського терміну finatio, financia, який застосовувався в ХІІІ-ХІV ст. для позначення обов'язкової сплати грошей та строку сплати. У Германії в ХVІ-ХVІІ ст. слово фінанси мало недобрий, лихий зміст: здирства, вимагання, хабарництва, лихварства.
 19. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Інтернаціоналізація суспільно-економічного життя, перехід до відкритої економіки сприяють приєднанню України до світового господарства, її входженню в світовий економічний простір Поряд з інтернаціоналізацією відбувається збільшення міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів і особливо грошей
 20. Глобальні стратегії фінансування сталого розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Наприкінці XX століття у багатьох сферах світового розвитку поглибились кризовові явища Така ситуація поставила людство перед необхідністю формування нового світогляду, обгрунтування нових цінностей, морально - етичних критеріїв та корекції спільних цілей і пріоритетів Після завершення "Холодної війни", коли виникли сприятливі умови кооперування, інтеграції, розширення міжнародної співпраці для вирішення актуальних проблем, що постали перед світовою спільнотою, як ніколи потрібна ідея, мета, котра б об' єднувала народи й держави Найбільш прийнятною метою в найближчому майбутньому, в
Generated in 0.1938259601593