Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Liberalizing trade is nothing new to the world, but we have never witnessed such a vast economic integration between sovereign countries like the inte...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Our Radiant Planet- Depletion of the Ozone LayerOzone is a relatively unstable form of molecular oxygen containing three oxygen atoms produced when up...полностью>>
Остальные работы->Реферат
For that matter, how many young visitors touring Walt Disney Resort in Orlando, Fla., or Disneyland in California even realize that Walt Disney was a ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
” as Sam Phillips described his style. It then moves on to detail his breakthrough year of 195 in which he had such hits as Heartbreak Hotel, and Houn...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості функціонування фінансових ринків

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На ринку фінансових ресурсів зустрічаються такі, в яких у процесі господарювання виникає потреба в коштах для розширення їх діяльності, а також такі, у яких накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій Саме на ринку фінансових ресурсів, або фінансовому ринку, відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій При цьому, як правило, кошти спрямовуються від тих, хто не може їх ефективно використати, до тих, хто використовує їх продуктивно Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності екон
 2. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні.
 3. Проблеми інноваційного розвитку української економіки

  Реферат >> Экономика
  Розглянуто вплив глобалізаційних чинників на національні економіки країн світу Визначено проблеми, які існують в інноваційній сфері економіки України Досліджено місце України за європейським інноваційним рейтингом Запропоновано основні напрямки активізації наукової та дослідницької роботи
 4. Зовнішній борг України - елемент фінансової системи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростання обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги Д
 5. ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (1)

  Реферат >> Астрономия
  Світові економічні зв’язки необхідні Україні для того щоб швидше подолати глибоку економічну кризу, для стабільного і швидкого розвитку продуктивних сил і підняття на цій основі життєвого рівня населення.
 6. Фінансова система України (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий механізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кожним громадянином через об’єктивні причини До них належать структурна перебудова економіки, боротьба з монополізмом, захист навколишнього середовища, захист громадян (інвалі- дів, дітей, людей похилого віку), проведення фундаментальних наукових досліджень, загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення і страхува
 7. Застосування моделі кривої А. Лаффера для пояснення ситуації в Україні

  Контрольная работа >> Экономика
  Крива Лаффера — крива, яка характеризує залежність державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні Крива показує наявність оптимального рівня оподаткування, за якого державні доходи досягають свого максимуму(граф 1)
 8. Вплив фінансової глобалізації на Фондовий ринок України

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  У роботі розглянуто динаміку розвитку фондового ринку, вплив міжнародних потоків капіталу на обсяг операцій із цінними паперами й на рівень ризику фондового ринку, проаналізовано залежність стану національного фондового ринку від обсягу і структури приватних запозичень фінансових установ на міжнародних фондових ринках, визначено основні напрями впливу фінансової кризи на розвиток фондового ринку
 9. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

  Реферат >> Экономика
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25 00 02 – механізми державного управління Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», Запоріжжя, 2006
 10. Політекономія (1)

  Контрольная работа >> Экономика
  економічних процесів; 3 Норми господарської поведінки людей; 4 Економічні інтереси суб'єктів господарської діяльності 1 003 1 Економічні закони відображають: 1 Істотні, стійки, такі, що повторюються, внутрішні причинно-на-слідкові зв'язки і залежності реальних економічних явищ і процесів 2 Взаємодію
 11. Особливості розвитку ринку страхових послуг України

  Реферат >> Финансы
  В Україні аж до 1988 року існувала державна монополія у сфері страхуван­ня, яка уособлювалася системою Держстраху. Діяльність останнього регулюва­лася і контролювалася державою повністю, і він був придатком до бюджетної системи: всі страхові премії перераховувалися в бюджет, з якого здійснювалися і страхові компенсації.
 12. Процес створення операційної системи

  Реферат >> Информатика
  Операційна функція охоплює всі дії, результатом яких є това­ри, послуги, що пропонуються організацією на ринку. Без цієї функції, зрозуміло, ніяка організація існувати не може. Для здійснення опе­раційної функції створюється відповідна операційна система.
 13. Сучасні аграрні відносини стан і проблеми розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм.
 14. Сучасний стан транспортного флоту України

  Курсовая работа >> Транспорт
  Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних стосунків Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та реґіонами Він впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу У світі в системі транспорту працює понад 100 млн чол
 15. Сучасні проблеми і тенденції соціально-економічного розвитку України

  Реферат >> Экономическая теория
  Стан справ в економіці України залишається вкрай складним. Українська економіка змушена долати наслідки планово-розподільної системи господарювання. Сучасний стан та тенденції розвитку України ілюструють, що будь-які зміни у фінансовому житті країни повинні відбуватися з урахуванням соціальних інтересів громад, оскільки у випадку зниження рівня соціального розвитку, якості та рівня життя населення істотно відобразяться на наповненості бюджету коштами, зростанні дефіциту фінансових ресурсів.
 16. Системи електронних грошей

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Гроші виконують п'ять головних функцій: міри вартості, засобів обігу, засобів платежу, засобів нагромадження вартості та світових грошей Кожну із цих функцій вони виконують, набираючи однієї з форм, в якій можуть існувати Наприклад, грошовий обіг є рух грошей у готівковій та безготівковій формі під час обслуговування кругообігу товарів та послуг
 17. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  Банки здійснюють свою діяльність на фінансових ринках і належать до категорії підприємств — фінансових посередників В Україні банківська система має дворівневу структуру, що відповідає моделі кредитної системи розвинутих країн: на першому рівні — Національний банк України, на другому — банки, які ведуть комерційну діяльність
 18. Світовий досвід антимонопольного законодавства

  Реферат >> Государство и право
  У наш час, на зорі третього тисячоліття, розвиток інфраструктури, міжнародних торгівельних зв’язків та інформаційних мереж неухитно тагне за собою створення і розвиток величезних міжнаціональних компаній. Розмір обороту найбільших з них залишає позаду навіть ВВП деяких країн.
 19. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій

  Конспект >> Международные отношения
  Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попередніх, характерні численні державні перевороти, дві найбільші за всю історію людства світові війни, наслідками яких стали крах останніх імперій і колоніальної системи, вихід нових держав на міжнародну арену, поділ світу на дві антагоністичні політичні системи і встановлення майже на півстоліття біполярного світу з його економічними і збройними конфліктами.
 20. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
Generated in 0.23271799087524