Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Лекция
Мета цієї лекції допомогти оцінити різні джерела енергії разом з їх перевагами та недоліками. Лекція складається з трьох частин. У першій - розглянуті...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Кем бы вы ни были, что бы вы не делали, вам хочется чего-то добиться. Этому способствует организованность. Не обладая способностью управлять своим вре...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
оптимальна (енерготехнологічна) організація виробництва – відходи (в т.ч. енергетичні) попередньої стадії – сировина для наступної, наприклад, ГТУ – н...полностью>>
Остальные работы->Реферат
As she began to research the author’s life and literature, Martha discovered that a horrible injustice had occurred, and she became determined, like m...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Світовий ринок озброєнь

  Реферат >> Астрономия
  По закінченні “холодної війни” ринок зброї почав звужуватися, однак локальні конфлікти, навіть на зразок югославського, погрожують наслідками, що виходять далеко за межі того чи іншого регіону та які поповнюють втрати, обумовлені вже наступом “холодного” миру.
 2. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 3. Глобализация финансовой среды

  Реферат >> Экономика
  Посилююча глобалізація виробничих процесів та фінансової сфери радикально змінила масштаб та структуру міжнародних товарних та фінансових потоків. Глобалізація здійснила вплив не тільки на надання іноземних фінансових ресурсів країнам, що розвиваються ,але й на їх потребу в цих ресурсах.
 4. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  Національне багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства Структура національного багатства
 5. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 6. Економічні системи (3)

  Шпаргалка >> Экономика
  Поняття "перехідна економіка" з'явилося у науковому вжитку лише після розпаду системи "соціалістичної співдружності" та СРСР Хоча, зауважимо, деякі риси"перехідної" економічної системи спостерігалися у таких країнах, як Югославія, Угорщина, Польща, Китай Проблеми трансформації суспільства та економіки постсоціалістичних країн розглянуті багаточисельними науковцями України та зарубіжжя, але поки, ще несформульовано достатньо чіткого, однозначного і несуперечливого тлумачення категорій "перехідна", "транзитивна" економіка, "трансформація&qu
 7. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 8. Диагностика финансового стану та загрози банкрутства ТОВ Роско

  Дипломная работа >> Финансы
  Запропоновані конкретні шляхи виходу підприємства з кризової фінансової ситуації, що залежать від причин його неспроможності. Одним з шляхів фінансового оздоровлення підприємств повинна бути державна підтримка неспроможних суб’єктів господарювання. Для більшості підприємств ефективними будуть: перегляд цінової та конкурентної стратегії підприємства, оновлення технічної бази на основі використання лізингу; використання висококваліфікованих спеціалістів у певній галузі діяльності.
 9. Взаємозв'язок бюджету й розвитку соціальної сфери регіону

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава з обраним нею стратегічним курсом динамічно розвивається і активно включається у світові суспільно-економічні процеси, що відкриває нові перспективи і додаткові можливості для її розвитку в цілому та розвитку її регіонів зокрема Практика макроекономічного розвитку підтверджує, що ефективне функціонування соціально орієнтованої держави і її ринкового механізму неможливе без активної соціально направленої бюджетної політики
 10. Росія - партнер у військово технічному співробітництві чи конкурент на світовому ринку озброєння

  Реферат >> Астрономия
  Зрушення, що відбулися у сфері міждержавних відносин після розпаду СРСР та припинення "холодної війни", поставили Росію перед необхідністю переосмислення та перебудови її військово-політичної та військово-економічної стратегії. Це стосується не тільки організаційних форм військово-технічного співробітництва із зарубіжними країнами в цілому, а й такого важливого елементу, як міжнародна торгівля озброєнням та військовою технікою.
 11. Заощадження та інвестиції в умовах розвитку ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  Світовий досвід свідчить, що країни з ринковою економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій, джерелом яких є заощадження. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, заощадження та інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів і послуг.
 12. Міжнародні валютні системи на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід людства від аграрної до індустріальної цивілізації, що супроводжувався первісним нагромадженням капіталу, поглибленням суспільного і міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацією господарського життя, привів до формування світового господарства та світового ринку, сприяв подальшому розвитку міжнародних економічних, у тому числі й валютно-фінансових відносин, відносин, удосконаленню їхньої функціонально-інституційної структури
 13. Формування конкурентоспроможнього ринку туристичних мiжнародних туристичних послуг

  Реферат >> Экономика
  У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг. Її значення у світовому масштабі постійно зростає.
 14. Регулювання діяльності учасників фінансового ринку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід економіки України до нового якісного стану супроводжується активізацією процесів приватизації державної власності, створенням акціонерних підприємств і становленням фінансового ринку Останній представлений величезною кількістю угод купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються між індивідуальними й інституціональними інвесторами, захист прав яких має забезпечувати діюче законодавство Регламентація угод щодо купівлі-продажу цінних паперів сприяє упорядкуванню процесів перерозподілу власності й встановленню обмежень щодо можливих спекулятивних ігор Водночас розвиток фінансового ринку с
 15. ЄС мета, склад, структура та механізм наднаціонального регулювання

  Реферат >> Экономика
  Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з поглибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок держав стає все більш важливим чинником процесу відтворення, задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства.
 16. Анализ місце України на світовому товарному ринку

  Реферат >> Экономика
  Міжнародна торгівля долає обмеженість національної ресурсної бази; ємність внутрішнього ринку і встановлює зв'язки національного ринку зі світовим; розширює масштаби виробництва, що обмежені кривою виробничих можливостей; забезпечує отримання додаткового доходу за рахунок різниці національних та інтернаціональних витрат виробництва; розвиває спеціалізацію країни, збільшує об'єм виробництва.
 17. Розвиток фінансового інжинірингу

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Зокрема, актуальність фінансового інжинірингу на міжнародних ринках пов’язана з тим, що ризики збільшуються, сталася їх глобалізація, скоротилися цінові спреди при тому, що збільшилася волативність валют, процентних ставок, курсів цінних паперів і цін на сировинні товари.
 18. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня
 19. Фінансова система України (2)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Фінансова система -- сукупність відособлених, але взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми і методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП, система фінансових органів та інститутів
 20. Проблеми входження України в світове господарство (2)

  Реферат >> Астрономия
  Світові економічні зв’язки необхідні Україні для того щоб швидше подолати глибоку економічну кризу, для стабільного і швидкого розвитку продуктивних сил і підняття на цій основі життєвого рівня населення. Наприклад, та країна яка не незаймається зовнішньою торгівлею, не розвиває господарскі звязки з іншими державами світу, змушена збільшувати затрати виробництва приблизно в півтора-два рази.
Generated in 0.13241004943848