Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Проблема методологической рефлексии в психотерапии имеет свои особенности Психотерапия с самого начала своего существования имела репутацию дисциплины...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Мир в третьем тысячелетии имеет в запасе как несомненные достижения в науке, так и трагические неудачи (смертоносные войны, катаклизмы природных факто...полностью>>
Психология->Реферат
В последние время значительно возросло внимание к проблемам брака и семьи Семья – главный институт общества В свою очередь институт семьи включает мно...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Таким образом, можно сказать следующее, что если хорошие отношения в семье, то и человек хочет к чему-то стремиться, чего-то добиваться Но многое зави...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансово-економічні кризи роблять, негативний вплив на потенціал промислових підприємств: скорочуються (або взагалі припиняються) інвестиції в процесні і продуктові інновації, старіє і зношується основний капітал, виснажуються науково-технічні заділи, ідуть найбільш кваліфіковані і молоді працівники
 2. Просвітництво

  Реферат >> Астрономия
  Питання 1. . Період розвитку Просвітництва може бути умовно обмежений двома датами: роком смерті Людовика XIV (1715) , ідо положили кінець епосі «блискучого» абсолютизму, і роком штурму Бастилії (1789) . XVIII століття в історії думки не випадково називають епохою Просвітництва: наукове знання, яке раніше було надбанням вузького кола вчених, тепер почало поширюватися вшир, виходячи за межі університетів і лабораторій у світські салони Парижа і Лондона, стаючи предметом обговорення серед літераторів, що популярно викладає останні досягнення науки і філософії.
 3. Монетаризм та його сучасне застосування

  Реферат >> Экономика
  Монетаризм являє собою одну із найбільш впливових течій у сучасній економічній науці,яка належить до неокласичного напряму Він розглядає вплив господарського життя на процес, який відбувається у галузі грошового обігу, і наслідки останнього для економіки Термін “монетаризм” був уведений в сучасну літературу Карлом Бруннером у 1968р Здебільшого він застосовується для характеристики економічної школи (переважно чиказької), представники якої твердять, що сукупний грошовий доход справляє найбільший вплив на зміну грошової маси
 4. Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно педагогічної готовності в си

  Реферат >> Астрономия
  Широка демократизація суспільних процесів докорінно змінила цінні­сні критеріальні підходи до системи освіти. В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває проблема формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього педагога.
 5. Театральна реклама на сучасному етапи. Зарубижний та витчизняний досвид

  Реферат >> Культура и искусство
  Актуальність теми. Реклама починає грати значну естетичну роль поступовоперетворюючись у одну з форм мистецтва. Необхідно відзначити, що в тій або іншій формі до рекламної творчості були причетні Альбрехт Дюрер, Даніель Дефо , А.Тулуз-Лотрек, Е. Ремарк, В.
 6. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

  Учебное пособие >> Экономика
  В умовах переходу до ринкової економіки важливого значення набуває забезпечення зростання добробуту населення: задоволення потреб, які кількісно зростають та якісно змінюються При цьому особливо важливу роль відіграє тісний взаємозв'язок між потребами окремого громадянина (індивідуума) та суспільства в цілому
 7. Здоров язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи

  Магистерская работа >> Педагогика
  У третьому тисячолітті особливо гостро постає проблема людини та її здоров’я Дійсно, стан здоров’я є показником духовного, соціально-економічного й людино-біологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни Гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя, позитивної соціальної поведінки
 8. Основні напрямки психології 19-20 століття

  Реферат >> Астрономия
  На початку XIX століття стали складатися нові підходи до психіки. Мюллер (1801-1858) сформував «закон специфічної енергії органів почуттів». Психофізику відкрив фізіолог Вебер (1795-1878). Дондрес (1818-1889) займався експериментами по вивченню швидкості протікання психічних процесів.
 9. Вплив типу культури на характер освіти

  Реферат >> Астрономия
  Освіта являє собою одну з соціальних підструктур суспільства, соціальний інститут. Її зміст відбиває стан суспільства, перехід від одного його стану до іншого, наприклад, нині – це перехід від індустріального суспільства ХХ ст. до постіндустріального або інформаційного суспільства ХХІ ст.
 10. Розвиток сучасної психології

  Реферат >> Психология
  Психологія - це одна із самих древніх наук і одночасно одна з наймолодших Людей завжди займало власне поводження, а міркування про людську природу становлять тисячі й тисячі філософських і теологічних робіт Уже в V столітті до н е Платона, Аристотеля й інших грецьких мислителів цікавили багато з тих проблем, над якими й сьогодні працюють психологи: пам'ять, навчання, мотивація, сприйняття, сни, патології поводження Безсумнівно, існує наступність, що має принципове значення, минулого психології і її сьогодення
 11. Проблема субстанції в філософії XVII ст

  Реферат >> Философия
  Обгрунтування методології наукового пізнання філософи Нового часу шукають у загальнофілософських (метафізичних) засадахосмислення буття. На цій основі розробляється ще одна важлива проблема, фундаментальна категорія філософії Нового часу — субстанція як сутність буття.
 12. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

  Реферат >> Астрономия
  Це широке впровадження взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих систем машин, апаратів, приладів, обладнання на всіх учатках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє інтенсифікації виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню частки праці у виробництві, полегшенню і поліпшенню умов праці, зниженню трудомісткості продукції.
 13. Природа Конституції та її дотримання

  Реферат >> Государство и право
  Поряд із загальною характеристикою держави, проголошенням основних принципів її будівництва і діяльності в Конституції одержали закріплення найважливіші атрибути механізму держави й державного ладу в цілому та функції держави. Ці положення відображені у розділі І Конституції України “Загальні засади”.
 14. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
 15. Особенности художественных произведений творчества Михаила Лермонтова

  Реферат >> Литература и русский язык
  Вивчення життя і діяльності будь-якої видатної, значимої людини, залишає слід в історії свого народу і в його культурі, що неможливе без всебічного дослідження суспільних відносин його часу, його оточення. Біографія окремо взятої, ізольовано розглянутої особистості, по суті, навряд чи можлива, бо немає і не може бути діяча поза епохою.
 16. Основні тенденції розвитку соціально-політичних поглядів в Україні у ХІХ-поч ХХ ст

  Реферат >> Астрономия
  Ідеологи ліберального дворянства М.М.Сперанський (1772 - 1839 рр.), М.А.Карамзін (1766 - 1826 рр.), революціонери-декабристи: М.П.Бестужев-Рюмін (1801 - 1826), П.І.Пестель (1793 - 1826 рр.) та М.М.Муравйов (1795 - 1843 рр.) створювали ряд проектів ліберальних реформ, що стосувалися суспільних відносин та устрою державної влади.
 17. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 18. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х pp XX ст

  Реферат >> Астрономия
  Намагання теоретично обгрунтувати шлях до соціалізму через реформування економічних відносин у суспільстві об'єднує програ­ми соціал-демократичних партій після Жовтневої революції в Росії. Західноєвропейським країнам пропонувався інший шлях — демок­ратичний: через завоювання більшості в парламенті на загальних парламентських виборах.
 19. Філософія Нового часу (2)

  Контрольная работа >> Философия
  Історичний період кінця XVI початку XVIII сторіччя в західноєвропейській цивілізації не випадково називають Новим У суспільному розвитку країн Європи тоді відбуваються суттєві якісні зміни в економічній, політичній і духовний сферах З розширенням виробництва, дедалі інтенсивнішим використання мануфактур та механізмів, розвитком судноплавства і тісно пов’язаної з ним світової торгівлі на історичній сцені утверджується нова соціальна сила – буржуазія – активні, ініціативні, підприємливі люди, які намагаються раціонально влаштувати життя Від науки в цей час чекали конкретних практичних рекоменда
 20. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

  Контрольная работа >> Философия
  Ідеї Просвітництва справили такий величезний вплив на всі напрямки духовного життя європейського суспільства, що дали назву новій культурно-історичній добі До речі, згадувана епоха, на відміну від попередніх, сама дала собі ім'я: термін «просвітництво» використовують ідеологи Просвітництва – Вольтер і Гердер Остаточно закріпила цей термін у науці стаття І Канта «Що таке Просвітництво?» (1784 р ) За часом доба Просвітництва – це середина XVII–XVIII ст Ідеї Просвітництва проростають спочатку в Англії, потім у Франції, пізніше – в Німеччині, Італії та в інших країнах Європи Розвиток європейської
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.022132873535156