Рекомендуем ознакомиться

Этика->Реферат
Этика - (греч ethiká, от ethikós — касающийся нравственности, выражающий нравственные убеждения, ethos — привычка, обыкновение, нрав), философская нау...полностью>>
Этика->Реферат
ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ (греч ethika, от ethos обычай, нрав, характер) - разновидность профессиональной этики, конкретизирующая общеэтические принципы и нор...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Стратегія банківської установи - це генеральний план дій, що забезпечує здійснення місії та досягнення цілей організації Стратегія визначає цілі орган...полностью>>
Педагогика->Реферат
Защита состоится 19 октября 2007 г в 14 00 часов на заседании Диссертационного совета Д 311 006 01 при Российской международной академии туризма по ад...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  Економічна теорія у системі економічних дисциплін займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 2. Філософія інфрмаційного суспільства

  Курсовая работа >> Философия
  З розвитком новітніх тeхнологій всe помітнішим став їх вплив на людину, суспільство в цілому Виникають нові типи відносин між людьми, нові концeпції щодо організації соціуму, зокрeма - інформаційнe суспільство, що є соціологічною концeпцією, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-тeхнічної та іншої інформації Концeпція інформаційного суспільства є різновидом тeорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були З Бжeзинський, О Бeлл, О Тоффлeр При розгляді розвитку суспільства як “зміну ступeнів", прибічники тeорії інформаційного су
 3. Міжнародний туризм, його оцінка і прогнози на майбутнє

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Незважаючи на те, що сьогодні в організації міжнародного туризму існують та діють загальні принципи його формування, функціонування і розвитку, кожна країна, яка приділяє серйозну увагу цій галузі економіки, застосовує свої моделі туризму Це обумовлено різними причинами, в основі яких лежать історичні, географічні, кліматичні, економічні і соціальні особливості кожної окремої країни чи регіону Іншими словами, кожна країна, яка розвиває туристичну індустрію, намагається повністю використати національні ресурси з метою отримання значних валютних надходжень до бюджету
 4. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом (основними фондами й оборотними коштами) є трудові ресурси У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє підприємство Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їхнім навч
 5. Основні положення політекономії

  Лекция >> Экономика
  Політична економія – одна із найважливіших навчальних дисциплін для студентів усіх економічних спеціальностей Без опанування теоретичних проблем, які вона вивчає, не можна стати висококваліфікованим бухгалтером, фінансистом, менеджером чи економістом Знати політичну економію зобов’язані усі, хто присвячує своє життя економічній, господарській чи управлінській діяльності Дана дисципліна закладає наукові основи всіх економічних і управлінських спеціальностей, дає теоретичне тлумачення економічних явищ і процесів, формулює категорії, закони і принципи, без знання яких неможливо опанувати інші ек
 6. Філософія Стародавньго світу

  Реферат >> Философия
  При виясненні першого питання слід уяснити, що в історії людської цивілізації склалися два глобальних типи культури — східна і західна, котрі досить відчутно відрізняються одна від одної Ці відмінності вплинули і на філософські вчення Сходу і Заходу Свідомо залишаючи поза увагою численні відмінності між виокремленими типами культур, звернемося лише до тих, які визначальним чином вплинули на стиль філософствування на Заході і Сході
 7. Наука культура народів світу в ХХ столітті

  Реферат >> Астрономия
  Дж. Томсон у 1897 році відкриває першу елементарну частинку, що входить до складу атома, - електрон. Ефект радіоактивності досліджувади А. Беккерель, П. Кюрі та М. Склодовська-Кюрі. Німецький фізик М. Планк і датський фізик Н. Бор своїми відкриттями започаткували новий розділ фізики – квантову механіку.
 8. Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність данної теми обумовлена тим, що девіація в різних формах є дуже поширеним явищем Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки На мій погляд, вивчення причин виникнення конфліктів у родині є необхідним і дуже важливим І в даній роботі ми вивчаємо природу конфліктів у молодій родині в період первинної адаптації
 9. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність дослідження. Одним з найважливіших нематеріальних активів підприємства є маркетинг, його як філософію управління можуть запроваджувати далеко не всі компанії. Маркетинг вітчизняної промисловості значно відстає від маркетингу споживчих товарів і послуг.
 10. Основні питання економічної теорії

  Конспект >> Экономическая теория
  У системі економічних дисциплін економічна теорія займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 11. Вплив фемінізму на сім'ю у сучасному суспільстві

  Курсовая работа >> Социология
  Фемінізм - теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок Суттю феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації, насамперед через приналежність до своєї статі
 12. Теорії несвідомого в сучасній психології

  Курсовая работа >> Психология
  Психологія - одна з найцікавіших і найзагадковіших у світі наук Саме вона дає змогу відшукати відповіді на життєво важливі запитання: як і чому люди думають, діють і відчувають; чому ми любимо чи ненавидимо; допомагаємо своїм батькам чи повстаємо проти них; досягаємо успіху чи зазнаємо поразки; співпрацюємо чи розв’язуємо війни; радіємо чи плачемо; як ми навчаємось та вдосконалюємось
 13. Філософія Основні поняття

  Реферат >> Философия
  Поняття світобачення. Суспільно-історичний характер, форма і функції світобачення. Світобачення – це більш ніж менш цілісне уявлення про світ, про самих себе та своє місце у тому світі. Світобачення залежить від епохи, історичних подій, різних народів, соціальних груп, організацій.
 14. Україна в духовному світі Вернадського

  Реферат >> Астрономия
  1939 року в Академії наук СРСР відбулася безпрецедентна подія. В Академію враз по трьох відділеннях (геолого-географічних, хімічних та фізико-математичних наук) перевибрали одну й ту ж особу - академіка Володимира Вернадського. Однак у межі трьох академічних відділень не вкладаються всі наукові напрямки і галузі знань, в яких працював і залишив слід Вернадський.
 15. Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб

  Дипломная работа >> Банковское дело
  на тему: “СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА" складається із вступу, 4 розділів та висновків Робота викладена на 130 сторінках, містить 32 таблиці, 29 рисунків, додатки на 32 листах Перелік використаних джерел містить 119 найменувань
 16. Арабомовна середньовічна філософія

  Контрольная работа >> Философия
  Сучасний Арабський Схід – співдружність країн Близького і Середнього Сходу, що користуються арабською мовою як засобом культурного і наукового спілкування. Державні політичні лідери цих країн активно сприяють тому, щоб ввести свої країни до ряду високорозвинених країн.
 17. Нетрадиційна релігійність у суспільному житті сучасної України

  Реферат >> Астрономия
  У політичному полі України протягом останнього десятиріччя фактично безперервно відбуваються трансформаційні процеси. Зміни в державному устрої, політичній системі, системі економіки, сферах освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я тощо на сьогоднішній день ще далекі від фази свого завершення.
 18. Розвиток та сучасний стан соціології

  Шпаргалка >> Социология
  В цей час іде постійний інтерес до знань, пов’язаних з буттям людини Ідейними натхненнями соціології були консервативна та ліберальна доктрини Консерватори стверджували, що людина існує заради держави Ліберали думали навпаки Крім того, поштовхом стали просвітницькі ідеї Шарля Л Монтеск’є, котрий досліджував суспільство через призму географічної концепції
 19. Теорія грошей, грошові та кредитні системи

  Конспект >> Деньги и кредит
  Застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування) істотно змінило їх суспільне призначення. З простого засобу обігу, що обслуговував обмін товарів, вони перетворилися в носія самозростаючої вартості, тобто у форму капіталу.
 20. 100 філософів

  Реферат >> Астрономия
  Пропагував пасивність та підкорення дійсності. Добрі справи вважала гарантією ліпшого перевтілення в наступному житті. Вчення про чотири істини: існує страждання, причина страждання, відчуття свободи і шлях до нього. Відмовився від своєї сім'ї і почав пошуки істини.
Generated in 0.071143865585327