Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Доклад
Диагностика — определение состояния объекта, предмета, явления или процесса (управленческого производственного, технологического) посредством реализац...полностью>>
Экономика->Статья
Вынесенная в эпитет мысль Альфреда Маршалла удачна не только тем, что, как теперь выясняется, объективная величина стоимости товара в абсолютно равной...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Общепринято считать, что диверсификация компании - будь то расширение сферы деятельности путем открытия новых производств или приобретение холдингом н...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время в различных социально-экономических системах особую важность приобретают теоретические и практические решения задач дальнейшего разв...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Сучасна світова філософія: школи і напрямки

  Контрольная работа >> Философия
  Філософія науки зародилася на основі позитивізму XIX ст. (саме поняття філософії науки визначено Д.С. Міллем). її розвиток представлений стадіями позитивізму, ді­алектичним матеріалізмом та постпозитивізмом (які на­зивають філософські вчення, котрі претендують на замі­ну собою філософії науки пізнання).
 2. Сучасна філософська антропологія. Основні школи і проблеми

  Реферат >> Философия
  Сьогодні, на початку третього тисячоліття, підвищений інтерес до гуманізації усієї суспільної свідомості не випадковий. Багатопланова гуманізація суспільних відносин є умовою виживання людства, оскільки XX ст. ввібрало в себе дві світові війни, в яких загинуло десятки мільйонів людей і ще більше було покалічено; у цьому ж столітті відбулися жорстокі братовбивчі громадянські війни, а також ціла низка міжнаціональних конфліктів.
 3. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 4. Проблема знання мови розуміння у філософії XX ст

  Реферат >> Астрономия
  Однією з провідних течій сучасної світової філософії, безперечно, є позитивна філософія, яка своїм джерелом має класичний позитивізм XIX ст., і в наш час представлена неопозитивізмом та постпозитивізмом. Неопозитивізм (або третій позитивізм) виник у 20-х роках XX ст.
 5. Світогляд і філософія

  Шпаргалка >> Философия
  Світогляд є система узагальнених відчувань, інтуїтивних представлень і теор поглядів на навколишній світ і місце людини в ньому, на багатобічні віднош люд до світу, до самого себе і до ін людей, система не завжди усвідомлених основних життєвих установок люд , визначеної соц групи і суспільства, їхніх переконань ідеалів, ціннісних орієнтацій, соц политий , моральних, етичних і релігійних принципів пізнання й оцінок М - це свого роду каркас структури особистості, класу або суспільства в цілому Суб'єкт М - особистість, соц група і суспільство в цілому
 6. Світовий досвід в управлінні персоналом

  Реферат >> Астрономия
  Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством.
 7. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 8. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 9. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 10. Практичні питання філософії

  Шпаргалка >> Философия
  Кант піддає нищівній критиці метафізику, так само як і діалектику, за її догматизм, вказує на те, що всі спроби побудувати систему такої науки зазнали поразки. Вони руйнувалися власними суперечностями, а філософи, які створювали ці системи, навіть не замислювалися над їхніми причинами, не спробували з’ясувати пізнавальні можливості розуму у досягненні метафізичного знання.
 11. Философия как дисциплина научного познания. Генезис философии

  Шпаргалка >> Философия
  Нужно отметить, что генезис является проблемой для самой философии, развиваясь, она постоянно сталкивается с проблемой собственного возникновения, ибо, только решив ее, философия сможет в полной мере осознать свою сущность. Существуют три основополагающие теории возникновения философии: мифогенная, гносеогенная и та, которую, по ее характеру, можно назвать концепцией "качественного скачка".
 12. Філософія Середніх віків

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія являє собою той тривалий відрізок в історії європейської філософії, який безпосередньо пов'язаний з християнською релігією. Лише ті філософи, які розділяли релігійні та світські позиції християнства, могли розраховувати на популярність і визнання.
 13. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

  Дипломная работа >> Маркетинг
  В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності
 14. Філософія і світогляд

  Дипломная работа >> Философия
  В перекладі з давньогрецької "філософія" – то є любов до мудрості Виникнення філософії є історичний перехід від міфологічних схем та забобонів, що їх традиційно накидали людям жерці до самостійного мислення про навколишній світ і людину
 15. Управління якістю продукції ТОВ МТК

  Дипломная работа >> Менеджмент
  В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції.
 16. Філософія Фромма

  Реферат >> Астрономия
  Эрих Фромм (Fromm) (1900-1980) німецько-американський філософ, психолог і соціолог, один з ведучих представників неофрейдизму. Намагався з'єднати Фрейда з Марксом і екзистенціалізмом. З абстрактно-гуманістичних позицій критикував капіталізм, висував утопічний проект створення "здорового суспільства " на основі психоаналітичної "соціальної й індивідуальної терапії".
 17. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

  Курсовая работа >> Философия
  Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює напружений, дуже яскравий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку Вона представлена сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто років, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724–1804), Йоган Готліб Фіхте (1762–1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775–1854), Георг Вільгельм Гегель (1770–1831), Людвіг Андреас Фейєрбах (1804–1872) При всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику відрізняє
 18. Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології

  Реферат >> Астрономия
  Основою сучасної західної політології є американська політична наука. Зараз у США існує 5 тисяч коледжів політичних наук і більше 200 тисяч фахівців у цій галузі. Американські політологи багато зробили для розвитку політичної науки. Такі відомі політологи як А.
 19. Філософія Стародавнього Сходу

  Контрольная работа >> Философия
  Всі, напевне, чули знаменитий вислів Р.Кіплінга: «Схід є Схід, а Захід є Захід, і ніколи їм не зійтися до купи...». Чого тільки не прикривали цим висловом – теорії про неповноцінність народів неєвропейського походження, теорії про культуртрегерську роль європейців у світі, колоніальні захвати чужих земель, власне нерозуміння інших культур.
 20. Буддизм як світова релігія

  Реферат >> Астрономия
  Буддійська міфологія – це комплекс міфологічних образів, персонажів, символіки, пов’язаний з релігійно-філософською системою буддизму, яка виникла в 6-5 ст. до н. е. в Індії, в період централізованої держави, яка широко поширилась в Південній, Південно-Східній і Центральній Азії, а також на Далекому Сході.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.04025411605835