Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The gladiator?s world was a Roman world. According to tradition, Rome was founded on April 21, 753 B.C. The legend says that Romulus and Remus were th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
2. Russian-German Reassurance Treaty: When the young impetuous German emperor William 2 dismissed Bismarck in part because of the chancellor?s friendl...полностью>>
История->Реферат
Би́тва под Ле́йпцигом (также Би́тва наро́дов[6], нем. Völkerschlacht bei Leipzig, 16—19 октября 1813 года) — крупнейшее сражение Наполеоновских войн и...полностью>>
Экономика->Реферат
Введение...................................................................................................................1.Рынок труда.Виды, формы, ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Суть і основи організації фінансів підприємства

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси підприємств обслуговують формування і кругообіг коштів у процесі підготовки виробництва, виготовлення і реалізації продукції, при утворенні і розподілі доходів і коштів матеріального заохочення й інших коштів
 2. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені Законом України "Про оплату праці" Законом визначено системи оплати праці; передбачено, що основою організації оплати праці е тарифна система, порядок організації оплати праці на підприємстві, права працівника на оплату праці, форми виплати заробітної плати, строки виплати заробітної плати та ін
 3. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни
 4. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як економіки, так і суспільних відносин взагалі. Ці регулювальники і забезпечують постійний розвиток суспільства. Безпосередні умови для виникнення фінансових відносин створюють грошові відносини.
 5. Основи організації оплати праці

  Дипломная работа >> Экономика
  Проблеми забезпечення зростаючої участі нашої країни у міжнародному поділі праці та її інтеграція у світову систему господарювання визначили напрям докорінних економічних перетворень у всіх галузях національної економіки, у тому числі в агропромисловому комплексі Це потребує нових теоретико-методологічних та методичних підходів до впровадження в сільськогосподарських підприємствах систем морального та матеріального заохочення, які б сприяли підвищенню ефективності використання матеріально-технічних та трудових ресурсів
 6. Розробка програми підвищення показників виробничо-господарської діяльності підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи : детальний економічний аналіз діяльності ВАТ“ХЛІБ” (м Дніпропетровськ) за 2001 - 2003 роки , виявлення основних проблем його економічного стану і шляхів подальшого розвитку, ви-конання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект територіальної диверсифікації виробничих ланок проекту “Соціальний хліб”
 7. Основи організації фінансів підприємтсв

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як економіки, так і суспільних відносин взагалі Ці регулювальники і забезпечують постійний розвиток суспільства Безпосередні умови для виникнення фінансових відносин створюють грошові відносини Але поява грошей не означала появу фінансів - фінанси є певна частина грошових відносин Наявність фінансів передбачає обов'язкове існування грошей Виконуючи функцію засобу обігу, гроші за певний період стають капіталом, тобто тією вартістю, що забезпечує отримання додаткового приросту в ході реалізації продукту - додаткової вартості
 8. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням
 9. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання Разом із цим низька забезпеченість підприємств активами супроводжується низьким рівнем їх використання
 10. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

  Курсовая работа >> Экономика
  Особливість кругообігу коштів разом з їх авансуванням в оборот відмічається підприємств агропромислового комплексу, оскільки в першому півріччі, як правило здійснюється авансування затрат у виробництво , а в другому - навпаки вихід продукції
 11. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? — Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, пов'язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком фірми.
 12. Організація і методика аудиту розрахунково-касових операцій в ППА Єдність Біляївського району

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу,а також зберігання власних коштів.
 13. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  У процесі реформування аграрного сектору економіки України здійснено глибокі структурні зміни – докорінно перебудовано земельні та майнові відносини, створено організаційно-правові структури ринкового спрямування на сонові приватної власності на землю і майно
 14. Організація обліку грошових коштів в касі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Сьогодні, в умовах переходу до ринкової економіки, створюючи все нові підприємства, необхідними стають підвищення ефективності виробництва на основі впровадження новітніх досягнень і розробок науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керівництва виробництвом, активізації підприємництва, ініціативи товаровиробників
 15. Організаційна структура управління підприємством (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Ефективність функціонування підприємства та його підрозділів значною мірою залежить від правильності застосування методів управління,на що впливає рівень досконалості інституції середовища,форма власності,специфіка завдань та їх чинники Вибір менеджервами методів управління залежить від змісту ісили вияву мотивів
 16. Організація розробки стратегії підприємства

  Реферат >> Астрономия
  Нелегко оприділити, яким бізнесом займається організація.Чим займається, наприклад, ІВМ:виробництвом комп'ютерів чи бізнесом в сфері інформації і обробки комерційних даних, чи бізнесом в сфері нових технологій.Бізнес компанії оприділяється тим які потреби необхідно задовільнити і якої цільової групи споживачів, а також технологіями, які будуть використовуватись.
 17. Організація функціонального управління на прикладі ЗАТ Рівненський ливарний завод

  Курсовая работа >> Менеджмент
  В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством
 18. Організація і управління виробництвом. Конспект лекцій

  Конспект >> Менеджмент
  Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами загальних принципів і положень організації і планування виробництва, які базуються на існуючих формах власності. На цій основі отримати спеціальні знання з організації і планування машинобудівного підприємства.
 19. Основи організаційної поведінки

  Курсовая работа >> Психология
  В кінці 1950-х рр в США виникла криза бізнес-освіти Компанії-споживачі випускників бізнес-шкіл стали висловлювати різко критичні зауваження щодо їх підготовки Суть критики зводилася до того, що при високому рівні теоретичних знань, які давали бізнес-школи, їх випускники були не в змозі відразу після початку роботи в компаніях виконувати безпосередні обов'язки менеджерів На думку представників ділового світу, на «доведення» таких фахівців йшло дуже багато часу
 20. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18600797653198