Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The Net structure is such that it could survive a nuclear war (Mitchell). The creation of the Net can not be blamed for the existence of hackers thoug...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Over the years, the people of Ireland have suffered many hardships, but none compare to the devastation brought by the Irish potato famine of 1845-185...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The post-World War I generation in America, where the war experiences left the country altered forever and the people emotionally barren is usually re...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Among the many themes that are seen throughout the books of the bible there is the prevalent theme of the remnant. The above definitions are just a pr...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Суб’єкти трудового права

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Застосовуючи працю, люди вступають у зв'язки один з одним. Ці зв'язки між людьми прийнято називати відносинами, що проявляються у різних сферах життя як форми взаємодій або протидій. Участь у цих зв'язках, тим більше, коли вони урегульовані нормами права, створює для їх учасників певні права та обов'язки.
 2. Суб’єкти трудового права України (2)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  В юридичній літературі суб’єктами права являються учасники суспільних відносин, які на підставі діючого законодавства мають суб’єктивні права та обов’язки . Звідси, суб’єктами трудового права являються учасники індивідуальних та колективних трудових правовідносин, які на підставі діючого законодавства мають трудові права та відповідні обов’язки.
 3. Суб єкти трудового права

  Реферат >> Государство и право
  В юридичній літературі під суб'єктами права розуміють учасників суспільних відносин, які на основі чинного зако­нодавства визнаються володільцями суб'єктивних прав і відповідних обов'язків. Під суб'єктами трудового права ро­зуміють учасників індивідуальних і колективних трудових відносин, які на основі чинного законодавства мають трудові права і відповідні обов'язки.
 4. Правовідносин, що регулюються нормами трудового права

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Вступаючи в правові відносини, люди зовсім не мають на меті створити такі відносини, їх перш за все цікавить одержання бажаного результату: щось купити чи продати, переїхати до необхідного місця, заробити і одержати винагороду за свою працю тощо.
 5. Суб єкти господарського права (1)

  Реферат >> Государство и право
  Поняття суб'єкта господарського права обґрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб'єктами господарського права є учасники господарських відносин, тобто організації та їхні структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без створення підприємства, також мають визнаватися суб'єктами господарського права, а не суб'єктами цивільного права, як вважалося раніше, хоч їхній правовий статус потребує детального дослідження.
 6. Суб єкти господарського права (2)

  Реферат >> Государство и право
  Поняття суб'єкта господарського права обґрунтоване тео­рією господарського права, яка виходить з того, що суб'­єктами господарського права є учасники господарських відносин, тобто організації та структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без ство­рення підприємства, згідно з цією теорією не належать до суб'єктів господарського права.
 7. Трудовое право (38)

  Реферат >> Государство и право
  Усім, хто цікавиться основними питаннями трудового права України, і насамперед майбутнім правознавцям пропонується цей посібник — Основи трудового права України. Посібник є результатом багаторічної лекційної роботи та розробки навчальних програм, методичних розробок, структури й активних методів вивчення та самоперевірки набутих знань, необхідних для практичного їх застосування.
 8. Джерела та основні принципи трудового права

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних норм, що знаходять вираз у формі державних актів органів законодавчої влади, актів вищих органів державного управління, уповноважених видавати такі акти в межах їх компетенції, актів управління конкретних підприємств, установ, організацій за погодженням з трудовими колективами або їх представницькими органами, актів застосування чинного законодавства.
 9. Класифікація джерел трудового права

  Закон >> Государство и право
  Спочатку право складалось шляхом перетворення звичаїв, які записувались, об’єднувались у особливі списки. У результаті цього з’явилось звичаєве право— система норм, які засновані на звичаї, яка регулює суспільні відношення у державі, в певній місцевості чи у етнічній або соціальній групі.
 10. Трудовий договір та особливості його складання

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Право на працю реалізується різними шляхами. Одні громадяни займаються індивідуально-трудовою діяльністю, інші - створюють або влаштовуються в кооперативні чи акціонерні товариства. Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані працівники на підприємства, незалежно від їх форм власності.
 11. Суб єкти адміністративного права

  Реферат >> Государство и право
  До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла забезпечення прав і свободи людини, соціальний, правовий і економічний захист громадян. Саме права і волі людини, їх гарантії, визначають зміст і соціальну спрямованість державної діяльності.
 12. Правові основи функціонування підприемств

  Реферат >> Экономика
  На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою вважалося підприємство. Саме на підприємстві проводиться виготовлення продукції, виникає зв`язок між робітником та засобами виробництва. Під самостійним підприємством розуміється виробнича одиниця, яка володіє організаційно-адміністративною та господарською самостійністю.
 13. Правовідносини як один із елементів суспільних відносин

  Курсовая работа >> Государство и право
  Люди в процесі свого життя і діяльності вступають один з одним у численні взаємини Такі відносини бувають різного типу Зокрема, суспільні відносини можна розділити на матеріальні й ідеологічні Матеріальні спрямовані на підтримку існування людини Ідеологічні – це лише надбудова над першими Відносини між людьми, що залежать від їхньої волі і свідомості, досить різноманітні Це сімейні (відносини чоловіка і дружини, батьків і дітей), трудові (відносини робітника з адміністрацією свого підприємства), майнові (наприклад, відносини, що виникають між продавцем і покупцем) тощо Люди вступають у ці від
 14. Суб єкти та об єкти цивільно-правових відносин Індивідуальні та колективні трудові спори поряд

  Реферат >> Государство и право
  Цивільна правоздатність як суспільно-правова якість визнається за всіма громадянами, які мають бути рівними перед законом. Вона закріплюється в цивільному законодавстві як рівна для всіх і для кожного незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належнос­ті, статі, освіти, мови, релігійних поглядів, роду й характеру занять, місця проживання тощо.
 15. Право власності в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Розглядаючи власність в економічно­му плані, потрібно виходити з того, що власність — це відношення суб'єкта (громадянина, юридичної особи, держа­ви) до тієї чи іншої речі як до належної йому, як до своєї. Саме на розподілі 'моє і не моє" заснована власність.
 16. Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

  Курсовая работа >> Таможенная система
  У світлі сучасних державотворчих та правотворчих процесів в Україні важливої актуальності набувають питання нормативного закріплення правового статусу учасників митно-правових відносин, в тому числі, й при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил Приймаючи до уваги важливість нормативного закріплення і подальшої реалізації прав та обов’язків суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил, я вважаю за необхідне дослідити ці питання, висвітлити наявні недоліки законодавства та запропонувати можливі шляхи їх усунення Проблема прав, обов’язків та відповідальності
 17. Правові та моральні аспекти проблеми вільного обігу зброї

  Курсовая работа >> Государство и право
  Людина і зброя. Ця тема є дуже популярною і актуальною сьогодні, оскільки суспільство вже давно веде розмови та суперечки, намагаючись дістати відповідь на питання: чи потрібна зброя сучасній людині? І питання це хвилює як спільноти окремих країн, так і все людство в цілому.
 18. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 19. Теорія держави і права України

  Реферат >> Государство и право
  Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем.
 20. Державна форма власності види суб єкти об єкти

  Реферат >> Государство и право
  Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, республіканської - Автономна Республіка Крим, а суб’єктами права комунальної власності - адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад (зазначимо, що відповідно до ст.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25717806816101