Рекомендуем ознакомиться

Философия->Реферат
  Возникновение марксизма явилось одной из форм нового типа философствования, в том числе по проблематике определения субъекта истории, соотношения аб...полностью>>
Психология->Реферат
Итак, моббинг— это форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения. Конечно, эт...полностью>>
Государство и право->Реферат
Семья - это та часть среды существования человека, в которой закладываются основы его полноценного физического, духовного, интеллектуального, психичес...полностью>>
Политология->Контрольная работа
Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Суб єкти засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Экономика
  Сукупність економічних функцій держави реа­лізується через механізм державного регулюван­ня, котрий являє собою втручання адміністратив­них органів у підприємницьку діяльність з допо­могою різних форм та методів переважно еконо­мічного характеру. Основу національної системи регламентування зовнішньоекономічної діяль­ності становить набір допустимих засобів і ме­тодів обмеження експорту й імпорту з допомогою тарифних або нетарифних елементів та валютно-кредитних засобів, способів стимулювання експорт­ного виробництва, а також технічних норм, стан­дартів і вимог до товарів, що ввозяться.
 2. Митне законодавство в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Таможенная система
  забороні будь-яких, крім передбачених Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 5. Розробка і обґрунтування проекту зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи: діяльність відкритого акціонерного товариства “ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” (Запорізька область) за 1999 - 2001 роки, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку, виконання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект розвитку зовнішньоекономічної діяльності
 6. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах Разом з тим зовнішньоекономічна діяльність є суттєвим джерелом валютних надходжень до державного бюджету В умовах переходу до ринку зовнішньоекономічна діяльність виступає невід'ємним напрямом підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують у промисловості, сільському господарстві, будівництв
 7. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Поступова інтеграція України у світове господарство, посилення міжнародних господарських зв’язків, участь у процесі глобалізації зумовлює необхідність створення дійового механізму, який би забезпечив максимальне використання переваг міжнародної інтеграції та захист від її негативних наслідків Саме тому особливої актуальності набуває розгляд питань валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності
 8. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  Вивчення законів вільної гри економічних сил - у чому й полягає найважливіший зміст політичної економії - призвело до визнання необхідності… регулювання цієї гри суспільною владою (Михайло Туган-Барановський)
 9. Необхідність та методи регулювання валютного курсу

  Реферат >> Финансы
  У сучасних умовах економічної глобалізації валютний курс стає одним з основних комплексних макроекономічних показників, який впливає не лише на зовнішньоекономічну діяльність країн, а й в цілому на соціально-економічний розвиток. Однією з визначальних особливостей процесу курсоутворення є його вплив на формування значних господарських і майнових інтересів та реальної вартості національної економіки.
 10. Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  Дипломная работа >> Экономика
  По-друге, розвиток ринкових відносин в Україні, зростаюча роль споживача у формуванні попиту на певні товари, широке включення українських підприємств у міжнародний поділ праці висувають нові вимоги до системи управління підприємствами У зв’язку з цим необхідним є застосування маркетингу в організації їх господарської діяльності, а при виході підприємства на закордонні ринки – використання міжнародного маркетингу для координації зовнішньоекономічної діяльності підприємств Зміна форми власності українських підприємств внаслідок приватизації створює нові умови для управління підприємствами й од
 11. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод"

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський ювелірний завод», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають
 12. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністюОсновні види зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародна торгівля. Міжнародний лізинг. Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні інвестиції.
 13. Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв язків

  Реферат >> География
  Захист відбудеться “14” березня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11 170 01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м Донецьк, вул Університетська, 77
 14. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

  Контрольная работа >> Банковское дело
  Основою валютних операцій є валютний курс — своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною валютою, виходячи із їх купівельної спроможності.
 15. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативних баз сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: збільшенням обсягів операцій в іноземній валюті у всіх сегментах; удосконалененням його стрктури
 16. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Зовнішньоекономічна діяльність має важливе значення в умовах розвитку ринкової економіки, оскільки дає можливість виходу на нові ринки з метою розширення ринків збуту власної готової продукції і ринків сировинних ресурсів, шляхом появи нових покупців Завдяки можливості здійснювати зовнішньоекономічну діяльність підприємство має доступ до іноземних технологій, що дає йому змогу опанувати новими модернізованими системами виробництва і запровадити їх на власному підприємстві Пошук нових партнерів та контрагентів дозволяє розширити або диверсифікувати виробництво через створення
 17. Зовнішньоекономічна діяльність як об єкт бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  1. По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу.
 18. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 19. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність дослідження Ринкова трансформація системи економічних відносин в Україні зумовлює необхідність організації надійного страхового захисту усіх суб'єктів ринку В умовах обмежених можливостей фінансування страхового захисту за допомогою централізованих та децентралізованих ресурсів добре налагоджена система страхування здатна забезпечити безперервність і безперебійність національного виробництва, гарантувати економічну стабільність і соціальний захист населення, сприяти активізації інвестиційних процесів у суспільстві Їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням всього ко
 20. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.14083385467529