Рекомендуем ознакомиться

Философия->Реферат
Основателем даосизма считается китайский философ Лао-цзы Принято считать его старшим современником Конфуция, но не исключено, что он жил в более ранню...полностью>>
Философия->Реферат
Платон был учеником Сократа Его настоящее имя Аристокл, Платон же — прозвище, но именно под этим прозвищем он и известен в мире как великий греческий ...полностью>>
Философия->Реферат
Тема преподавания философии в университетах была актуальна не только во времена Гегеля, она обсуждается и сейчас Лично мне интересно, что будет, если ...полностью>>
Философия->Статья
Экзистенциалистические высказывания против рационализма и попытка тем не менее обозначить его средствами свои наблюдения, как бы приглашают рассмотрет...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Структура соціальної системи

  Реферат >> Социология
  Соціальна система - це організоване ціле, частини якого перебувають у відносинах взаємозалежності в тому розумінні, що зміна в якійсь частині приводить до змін в інших частинах системи Соціальна система, як система взаємодій, є в такий спосіб структурною й функціональною сукупністю
 2. Соціальна система та її структура

  Курсовая работа >> Социология
  Толкот Парсонс у автобіографічному нарисі „Про побудову теорії соціальних систем: особиста історія” відмітив, що метою його життя було створення загальної, універсальної теорії, що була придатною для аналізу будь-яких живих систем, починаючи від одноклітинного організму і закінчуючи складними людськими цивілізаціями Що ж загального могло бути в цих мікро- і макрореалій - простого організму і людського суспільства? Наявність структурованої системи, яка в своїх діях прагне до порядку і певної раціональності Природно, що Т Парсонс, перш за все, намагався зробити свою теорію такою, що могла б зас
 3. Соціальні спільноти та їх природа

  Реферат >> Астрономия
  У вивченні соціальних явищ і процесів соціологія ґрунтується на принципах історизму. Це означає , що , по-перше, усі соціальні явища і процеси розглядаються як системи , що володіють визначеною внутрішньою структурою; по-друге, вивчається процес їхнього функціонування і розвитку ; по-третє, виявляються специфічні зміни і закономірності переходу їх з одного якісного стану в інше .
 4. Соціологія як соціальна система

  Контрольная работа >> Социология
  Латинське слово «соціо» означає зв’язувати, об’єднувати, починати спільну працю Звідси первісне значення суспільства як спільноти, союзу співтовариства Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності Хоча, безумовно суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв’язків Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії людей, зв’язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами Перші обєднання людей ґрунтувалися на родинних та сусідських зв’язках, на звичці, на взаємному тяжінні і почуттях симпатії і почуттях симпаті
 5. Соціальна система в Німеччині

  Реферат >> Социология
  Отто фон Бісмарк заснував систему державного соціального забезпечення Саме він був першим, хто запровадив закони про страхування на випадок інвалідності, медичне страхування, страхування на випадок нещасного випадку та пенсію на старість Метою програми канцлера, яка називалася «прикладним християнством» було як привернути політичні симпатії робітників до юнкерського уряду, так і збільшити продуктивність їх праці Пенсійний вік в законі про пенсійне забезпечення Бісмарком було встановлено 70 років, хоча середня тривалість життя робітника тоді в Німеччині була приблизно 45 років Такі ж складові
 6. Соціальна структура суспільства і тенденції її розвитку

  Реферат >> Исторические личности
  Соціальна структура - сукупність соціальних (клас, трудовий колектив, група, верства), соціально-демографічних (молодь, пенсіонери), професійно-кваліфікаційних, територіальних (тип поселення) й етнічних спільнот (нації, народності), пов'язаних між собою відносно сталими стосунками.
 7. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 8. Соціальний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  Відбір проектів та їх оцінка потребують проведення аналізу довколишнього середовища у широкому розумінні, не звужуючи його до рамок екологічного аналізу Було б неправильно стверджувати, що проектування в соціалістичній системі ігнорувало соціальні ефекти від проектів Результати проекту оцінювали з точки зору зміни таких соціальних показників: зміст, умови та організація праці; соціальна структура; культурно-технічний рівень працівників; позаробочий час та його використання; соціально-психологічний клімат; соціальна активність працівників
 9. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 10. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І С Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей [1 с 169 ] Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству
 11. Європейська модель соціальної психології

  Реферат >> Психология
  Відкидаючи американську парадигму й разом з нею принцип методологічного індивідуалізму, західноєвропейська соціальна психологія виявилася перед вибором між методологічним холізмом і системним аналізом
 12. Суспільство як цілісна соціальна система

  Реферат >> Социология
  Поняття "діяльність" вживається і вивчається багатьма науками Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення
 13. Суспільство як соціальна система

  Курсовая работа >> Социология
  Суспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася в процесі історичного розвитку даної країни
 14. Соціальне управління

  Реферат >> Социология
  Управління притаманне самокерованим системам Такими є системи, яким властиві процеси управління Природні процеси неживої природи не мають здатності до управління Процеси управління в них впроваджує людина Властивості управління мають лише біологічні та соціальні системи Система - це складний динамічний організм, який існує як реальний зв'язок, дійсна функціональна структура незалежна від нашої свідомості
 15. Соціальність і культура. Життєвий простір

  Реферат >> Социология
  Будь-який соціальний процес викликаний до життя прагненням людей задовольняти свої життєві потреби, будь те особистого, групового або суспільного масштабу Взаємодіючи один з одним у переслідуванні своїх конкретних цілей, що виникають при цьому, вони так чи інакше сприяють формуванню типових, стандартних парадигм такої взаємодії, своєрідних алгоритмів спільної дії Назвемо їхнім терміном соціальність Взаємини людей у таких випадках будуються відповідно до вимог різних типів соціальності Учитель і учні в ситуаціях навчання, роботодавець і працівник у ситуаціях праці, влада й громадянин у сфері д
 16. Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного

  Контрольная работа >> История
  Входження українських земель до складу Литовської держави та особливості в ній соціальної структури і соціальних відносин. Польсько-литовські унії та їх наслідки для соціального розвитку України. Закабалення українського селянства, денаціоналізація української шляхти, певна зміна статусу українського міщанства у зв’язку з наданням ряду міст Магдебурзького права.
 17. Соціальні проблеми сім'ї і сімейно-шлюбних відносин

  Реферат >> Социология
  Сучасна сім'я в силу соціально-економічних потрясінь у країні відчуває величезні труднощі Російське суспільство, що знаходиться в соціально-економічну кризу, не в змозі допомогти і підтримати інститут сім'ї Не витримуючи зовнішнього деструктивного натиску, сім'я руйнується Основна мета сучасної сім'ї сьогодні - вижити
 18. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 19. Соціальний захист молоді в діяльності соціальних служб

  Магистерская работа >> Социология
  Паралельно з процесами соціально-економічної нестабільності в Україні, стан молоді є найбільш нестійким. Соціальне неблагополуччя відбивається на стані здоров’я цієї соціальної групи населення, у молодих людей спостерігається зріст захворювань, які є супутниками крайньої бідності (перш за все туберкульоз).
 20. Соціальна реабілітація інвалідів. Курс лекцій

  Конспект >> Социология
  Соціалізація — це процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.054649829864502