Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Курсовая работа
Блок цилиндров (или блок-картер) воспринимает нагрузки от вращающихся и поступательно движущихся деталей. Наиболее распространенные рядные четырехцили...полностью>>
История->Реферат
Сражение у мыса Тендра (сражение у Гаджибея) — морское сражение на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под...полностью>>
История->Реферат
Сражение у Фидониси 14 июля 1788 года — первое морское сражение Русско-турецкой войны 1787—1792 между флотами России и Османской империи, боевое креще...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
В русском языке, благодаря новому ГОСТ Р 52100-2003, «спреды и смеси топленые. Общие технические условия», слово сузило свое значение и применяется дл...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу

  Курсовая работа >> Экономика
  Сучасна статистика окремо вивчає потенціальну робочу силу (трудові ресурси), працівників, зайнятих у суспільному виробництві (економічно активне населення), та тих, які зайняті у сфері матеріального виробництва
 2. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

  Дипломная работа >> Экономика
  Аграрний сектор України є важливою складовою національної економіки, яка виконує особливу роль щодо забезпечення продовольчої безпеки держави Внаслідок здійснених докорінних соціально-економічних перетворень щодо форм власності, земельних і майнових відносин на селі сформована багатоукладна система господарювання, зміцнюється ринкова інфраструктура, розробляються і впроваджуються нові методи виробництва і управління в аграрних формуваннях Проте, реформування сільськогосподарського виробництва не супроводжується стабільним підвищенням ефективності діяльності аграрних товаровиробників, а, навпак
 3. Статистичне вивчення населення Рівненської області

  Дипломная работа >> Социология
  Кінець другого тисячоліття нашої ери та вступ людства в третє тисячоліття проходить в умовах безпрецедентних змін, що пов’язані з науково-технічною революцією та охоплюють всі сфери суспільного буття (так званий перехід інформаційно-технологічного суспільства) і прояву глобальних проблем (екологічної, демографічної) та соціально-економічного розриву між глобалізованими Північчю та Півднем ХХІ сторіччя може стати викликом людству, якого ще не знала світова історія Усі головні глобальні проблеми людства так чи інакше пов’язані з проблемою зростання населення планети, яке ніколи раніше не збільшу
 4. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність дослідження В умовах переходу України до ринкових відносин відбувається оновлення методологічних і практичних засад державного регулювання економіки Засобами регулювання, складовими якого є прогнозування, програмування, стимулювання та контроль, у розвинених країнах здійснюється координація державних управлінських рішень і раціонально розподіляються ресурси виробництва не тільки за галузевою, територіальною, а ще і за часовою ознакою
 5. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

  Курсовая работа >> Экономика
  Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів
 6. Статистичне вивчення продуктивності праці

  Реферат >> Маркетинг
  Статистика – це суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону якісно виражених масових соціально-економічних явищ та процесів, їх структуру та розподіл, розміщення у просторі, рух у часі, досліджує діючі кількісні залежності, тенденції та закономірності в конкретних умовах місця та часу.
 7. Статистичне вивчення урожайності зернових

  Реферат >> Экономика
  Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур. Це пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням. Але зараз ми бачимо як різко скорочуються посівні площі. Для порівняння, в 1985 р.
 8. Статистичне вивчення реалізації продукції птахівництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Статистика – багатогалузева наука, яка включає загальну теорію статистики, соціально-економічну статистику і галузеві статистики Галузеві статистики (промислова, сільськогосподарська, транспортна) вивчають стан і розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу Так, сільськогосподарська статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ, які відбуваються у сільському господарстві, у нерозривному зв’язку з їх кількісною стороною Вона розглядає систему об’єктивних показників, що характеризують умови, процеси і результати сільськогосподарського виробництва, виявляє і аналізує за
 9. Економіка праці та соціально-трудових відносин (2)

  Конспект >> Экономическая теория
  1.Ринок праці — складний інститут ринкової економіки та передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». У ньому віддзеркалюються практично всі соціально-економічні явища, які відбуваються в суспільстві. На його функціонуванні позначаються: структура економіки, професійний і кваліфікаційний склад робочої сили, інвестиційна політика, система оплати пращ, традиції, що склались у трудовій сфері, система взаємовідносин між соціальними партнерами, інституційні чинники.
 10. Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним з основних показників, що відбивають якість життя населення, є рівень життя Поняття рівня життя визначається співвідношенням грошових доходів населення і прожиткового мінімуму, питомою вагою бідних і багатих, купівельною спроможністю середніх шарів, забезпеченістю житлом, об'єктами господарсько-побутового призначення і комунальних послуг і т д
 11. Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості

  Курсовая работа >> Экономика
  Наукове нормування і організація оплати праці на виробництві - важливий фактор зниження виробничих витрат і на цій основі підвищення ефективності виробництва з одного боку і з іншого - постійне зростання рівня оплати - це умова вирішення соціальних проблем Оплата праці - це один з найважливіших інструментів стимулювання зростання продуктивності праці, обсягу продукції, поліпшення її якості
 12. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Статистична звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх
 13. Статистичні коефіцієнти рентабельності роботи комерційних банків

  Курсовая работа >> Экономика
  Статистика вивчає розміри і кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом Для того, щоб виявити та охарактеризувати розміри, їх зміни і кількісні співвідношення конкретних масових суспільних явищ, необхідно послідовно здійснити такі три основі стадії економіко-статистичного дослідження: 1) статистичне спостереження; 2) статистичне зведення і групування первинних даних; 3) аналіз статистичної інформації Для вивчення кількісного аспекту масових суспільно-економічних явищ і процесів статистика використовує ряд понять і категорі
 14. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 15. Економічна статистика (2)

  Конспект >> Социология
  Класифікації поділяють статистичні одиниці спостереження на більш-менш однорідні категорії за певними ознаками. Ці ознаки, як правило, атрибутивні: вид економічної діяльності, вид товарів, професія і т. ін. Формування однорідних сукупностей (а тільки для таких сукупностей статистичні показники об”єктивно характеризують явище, що вивчають) за атрибутивною ознакою потребує попереднього погодження щодо елементів, які будуть віднесені до того чи іншого класу (групи), щоб будь-хто міг однозначно цю роботу виконати чи зрозуміти результати групування.
 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини

  Конспект >> Экономическая теория
  В умовах функціонування економіки України на ринкових засадах найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, які тут виникають, надзвичайно гострі і складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.
 17. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 18. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 19. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисциплінна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфері праці та практичними навичками щодо управління працею та ефективного використання людських ресурсів на макро-і макрорівнях.
 20. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  Кожен з аспектів, що має певний вплив на процес землевпорядкування, кадастрову систему, належить до певної області законодавства, яке безпосередньо торкається роботи системи управління нерухомістю в цілому. Європейська економічна комісія при ООН відносить до таких областей наступне:
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10451507568359