Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
17 лютого 1600 р на площі Квітів у Римі було спалено видатного італійсь­кого мислителя Джордано Бруно — філософа, який у сво­їх поглядах на Всесвіт пі...полностью>>
Философия->Биография
Имя Джордано Бруно считается символом эпохи Возрождения, давшей первый толчок к последующему разрыву с традиционно-христианским мировоззрением, углуби...полностью>>
Философия->Реферат
Целью работы является ознакомление с основными философскими идеями Бруно, с его отношением к Вселенной, Богу, познанию и т д В работе использовались т...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это система налогообложения для сельскохозяйственных производителей, заменяющая собой основную совокупность...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Становлення індустріального суспільства в Росії

  Реферат >> История
  У затвердження капіталізму в Росії найважливіше значення мав промисловий переворот, який завершився до початку 1880-х рр.. промисловий переворот в Росії почався пізніше, ніж у Західній Європі, - тільки в 30 - 40-і рр.. XIX ст. Пов'язане з заміною ручної праці машинною, розвиток капіталістичної мануфактури, як і у всіх країнах, перш за все, відбувалося у легкій промисловості.
 2. Розклад феодалізму і генезис індустріального суспільства

  Реферат >> Астрономия
  XVI-XVIII ст. в еволюції європейської цивілізації були періодом переходу від феодального до індустріального суспільства. Англійська буржуазна революція (1640-1660) завершила пізнє Середньовіччя (XVI-перша половина XVII ст.) і поклала початок новій історії (друга половина XVII-XVIII ст.
 3. Індустріалізація України позитивні та негативні наслідки в економіці України

  Реферат >> История
  Українська РСР, увійшовши до складу Радянського Союзу (ЗО грудня 1922 р.), остаточно втратила ті формальні ознаки незалежності, якими вона нібито користувалася після її утворення. Запровадження необмеженої системи централізації в управлінні господарством, загальне (всесоюзне) функціонування транспортних засобів, фінансової системи, органів обліку матеріальних ресурсів ~ все це надавало економіці України великого потенціалу.
 4. Тенденції розвитку інформаційного суспільства міжнародні та українські особливості

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Процес розвитку інформаційного суспільства, інформатизації усіх його сфер сьогодні стає дуже актуальною. Дослідження проблем формування, закономірностей розвитку та практичне втілення у майбутнє життя інформаційних ресурсів набагато полегшить усі сфери людської діяльності та плідний розвиток цивілізації загалом.
 5. Становлення молодого фахівця у динамічному соціальному середовищі як світоглядно-методологічна проблема

  Контрольная работа >> Педагогика
  Поняття «становлення», «формування» і «розвиток» особистості професіонала. Термін «становлення» є, мабуть, одним з найбільш часто вживаних як у філософії, педагогіці, так і в психології, проте його семантична наповненість настільки ж часто розпливчаста і невизначена.
 6. Масова комунікація парадокс сучасного суспільства

  Реферат >> Астрономия
  Парадокс сучасності полягає в тім, що в нову добу людина, з однієї сторони, залежить від технологічного розвитку власного суспільства, а з іншої сторони, вона сама відповідає за своє майбутнє, яке творить своїм інтелектом та здатністю до самовдосконалення.
 7. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

  Реферат >> Социология
  Суспільство є однією з головних категорій соціологічної науки (нею позначається її об’єкт), тому вчені зацікавлені в якомога точному визначенні даного поняття Але на цьому шляху їх спіткають певні труднощі
 8. Становлення та розвиток політичної думки в історії людства

  Реферат >> Государство и право
  Протягом всієї історії цивілізації мислителі різних країн замислювалися над проблемами політики намагалися відповісти на одне з ”вічних” питань – яким має бути найкращий державний устрій. Їх ідеї політичні теорії прямо чи опосередковано впливали на політичні процеси.
 9. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 10. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 11. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 12. Економічна історія

  Учебное пособие >> Экономика
  Економічна історія – наука відносна молода, яка вивчає економічне життя людей у всій його багатогранності, економічні моделі господарської діяльності людини та об’єктом аналізу є економіка на різних її рівнях (макро-, мезо-, мікро- та глобальному)
 13. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 14. Вплив фемінізму на сім'ю у сучасному суспільстві

  Курсовая работа >> Социология
  Фемінізм - теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок Суттю феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації, насамперед через приналежність до своєї статі
 15. Сутність власності. Власність і соціально-економічне відношення

  Курсовая работа >> Экономика
  Я обрала цю тему, бо, як відомо, Україна має перехідний тип економіки В процесі його встановлення відбулося знищення одних форм власності і поява та зародження нових Це один з трансформаційних процесів переходу економіки
 16. Форми власності (2)

  Реферат >> Государство и право
  Кожна з форм власності має свої особливості, свої плюси та мінуси. Тому дослідження даного питання “Форми власності” є вкрай важливим і необхідним. Особливо актуальним його дослідження є в Україні, де природа власності мала і має складний характер. Особливо малодослідженою є така форма власності як приватна.
 17. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 18. Філософія соціального розвитку

  Контрольная работа >> Философия
  Реальний процес історичного розвитку вивчає всесвітня історія Вона фіксує реальні емпіричні факти, в цьому процесі події носять індивідуальне забарвлення Історія людства постає як історія багатьох народів і держав, країн і регіонів, зміни різних епох, воєн і революцій, вона наповнена масою унікальних подій життя людства в соціальному часі і просторі
 19. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 20. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

  Контрольная работа >> Социология
  Суспільство є досить складним інтегративним, функціональним утворенням Соціальна структура суспільства включає не тільки соціальні групи та спільноти, але й надзвичайно важливі форми соціальної взаємодії - соціальні інститути та соціальні організації І так, ми коротко розглянемо особливості функціонування таких соці­альних інститутів як економіка, політика, сім'я Однак функціонування будь-якого соціального інституту проходить в рамках відповідних соціальних організацій Вони в свою чергу також бувають різні за розміром, структу­рою і т д Тому слід розмежовувати поняття «соціальний інститут», «
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.082508087158203