Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Дипломная работа
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) 1_Аналіз технологічного процесу алмазної обробки матеріалів. 2 ...полностью>>
История->Реферат
Во время первой турецкой войны он находился на эскадре, отправленной в Архипелаг, и участвовал в сражении при Чесме. Затем Берхман возвратился в Росси...полностью>>
Остальные работы->Реферат
A nail, with some name engraved on it, suddenly appeared in the man`s hand. He settled it firmly with almost automatic movement on top of the wood blo...полностью>>
Финансы->Бизнес-план
В наше время в России в условиях рыночной экономики и большом уровне неопределенности, нестабильности для любого предприятия бизнес-планирование являе...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціологія як соціальна система

  Контрольная работа >> Социология
  Латинське слово «соціо» означає зв’язувати, об’єднувати, починати спільну працю Звідси первісне значення суспільства як спільноти, союзу співтовариства Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності Хоча, безумовно суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв’язків Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії людей, зв’язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами Перші обєднання людей ґрунтувалися на родинних та сусідських зв’язках, на звичці, на взаємному тяжінні і почуттях симпатії і почуттях симпаті
 2. Суспільство як соціальна система

  Курсовая работа >> Социология
  Суспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася в процесі історичного розвитку даної країни
 3. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 4. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 5. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 6. Соціальна система та її структура

  Курсовая работа >> Социология
  Толкот Парсонс у автобіографічному нарисі „Про побудову теорії соціальних систем: особиста історія” відмітив, що метою його життя було створення загальної, універсальної теорії, що була придатною для аналізу будь-яких живих систем, починаючи від одноклітинного організму і закінчуючи складними людськими цивілізаціями Що ж загального могло бути в цих мікро- і макрореалій - простого організму і людського суспільства? Наявність структурованої системи, яка в своїх діях прагне до порядку і певної раціональності Природно, що Т Парсонс, перш за все, намагався зробити свою теорію такою, що могла б зас
 7. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
 8. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  Соціологія — складна, але необхідна для всіх наука Оволодіння її азами забезпечує інформаційні потреби людини в осмисленні соціальної дійсності і сприяє формуванню у неї високого загальнокультурного рівня, що відповідає вимогам сьогодення
 9. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  Виклад першого питання варто розпочати з визначення соціології як науки, пояснення походження терміну “соціологія” Термін “соціологія” є похідним від двох слів: латинського sосіеtаs – суспільство та грецького “логос” – вчення
 10. Корупція як соціальне явище: український контекст аналізу

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження На думку багатьох міжнародних та українських експертів корупція є сьогодні в Україні найважливішою проблемою, більш того, головною загрозою нормального розвитку суспільства В умовах тотальної корумпованості всіх галузей влади на всіх рівнях принципово неможливо вирішити жодної соціальної, економічної, політичної проблеми Негативні наслідки, породжувані цим явищем, не тільки перешкоджають прогресивному, поступальному розвитку суспільства, але й являють серйозну загрозу інтересам національної безпеки країни Найбільш проблемною характеристикою явища корупції стало т
 11. Суспільство як цілісна соціальна система

  Реферат >> Социология
  Поняття "діяльність" вживається і вивчається багатьма науками Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення
 12. Правова соціологія як складова правознавства

  Реферат >> Астрономия
  Пройшло майже 100 років з того часу, коли один із класиків соціології Еміль Дюркгейм, проводячи диференціацію основних напрямів соціологічного знання, виділив і такий напрям, як соціологія права. На V Міжнародному соціологічному конгресі (1962 р.) соціологію права було офіційно визнано галуззю наукового знання.
 13. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 14. Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема

  Реферат >> Социология
  Під девіантною поведінкою (лат. deviatіo – відхилення) розуміють систему вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою Як зазначено, серед українських та закордонних дослідників немає єдиного погляду на термін "девіантна поведінка”.
 15. Наука як соціальне явище

  Реферат >> Культура и искусство
  У сучасних умовах дослідження проблем суті науки, її гуманістичних, світоглядних, методологічних основ, шляхів розвитку і функціонування в різних соціальних системах, глибини і характеру впливу на суспільне життя і долю людства набула величезну актуальність, велику теоретичну і, особливо, практичну значущість.
 16. Структура соціальної системи

  Реферат >> Социология
  Соціальна система - це організоване ціле, частини якого перебувають у відносинах взаємозалежності в тому розумінні, що зміна в якійсь частині приводить до змін в інших частинах системи Соціальна система, як система взаємодій, є в такий спосіб структурною й функціональною сукупністю
 17. Підлітковий вік, як соціально-історичне явище

  Курсовая работа >> Психология
  Протягом століть в художній літературі, зокрема в грецьких, римських, іспанських і китайських джерелах, згадувався проміжний і порівняно короткий період між дитинством і дорослістю У театрі, поезії і прозі відбилися гарячність і нестримність «юності»
 18. Старість і старіння як соціальні феномени

  Учебное пособие >> Социология
  1 Старіння є невід'ємним елементом розвитку особистості В онтогенезі людини виділяють періоди дитинства, юності, зрілості та старості Межа між періодом зрілості та початком старості майже невловима, що обумовлює розбіжності у визначенні віку, з якого починається старість
 19. Політика як соціальне явище

  Реферат >> Политология
  1 Що таке політика? Термін "політика" походить від давньогрецького слова "polis" (місто-держава) та його похідних: "politike" (мистецтво управляти державою), "politeia" (конституція), "polites" (громадяни), "politica" (державний діяч) та ін Єдиного визначення поняття "політика" нема Ще Платон під політикою розумів мистецтво, здатність жити в умовах поліса, що ставить людину у певні поведінкові рамки М Вебер вважав, що політика - це прагнення до влади, її завоювання, утримання в різних великих суспільних колективах; він розрізняв політику у широкому та вузькому розумінні: у широкому - це політ
 20. Алкоголізм наркоманія ВІЛ СНІД як соціальні проблеми характеристика та шляхи попередження

  Реферат >> Астрономия
  Пияцтво та алкоголізм мають свою давню історію. Про їх негативні властивості люди дізналися не менш ніж за 8. років до нашої ери. Поява керамічного посуду епохи енеоліту дала можливість виготовлення алкогольних напоїв з меду, плодових соків і дикого винограду.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.30079889297485