Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Вплив Інтернету на світ комп'ютерів і комунікацій, що революціонізує, не має історичних аналогів. Винахід телеграфу, телефону, радіо і комп'ютера підг...полностью>>
История->Реферат
Длина тела до 37 см. Окраска оперения зелёная, более тёмного оттенка в верхней части туловища. Передняя часть темени и лоб имеют жёлтую окраску. Лопат...полностью>>
Литература и русский язык->Реферат
Тема любви в поэзии Серебряного века (на примере творчества одного из поэтов) На рубеже 19 и 20 веков жизнь России радикально меняется. Это касается в...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The play Our Town is the story of a small town in New Hampshire called Grover s Corners. This town is just like any other with living, dying, a simple...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 2. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
 3. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 4. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 5. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  Виклад першого питання варто розпочати з визначення соціології як науки, пояснення походження терміну “соціологія” Термін “соціологія” є похідним від двох слів: латинського sосіеtаs – суспільство та грецького “логос” – вчення
 6. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  Соціологія — складна, але необхідна для всіх наука Оволодіння її азами забезпечує інформаційні потреби людини в осмисленні соціальної дійсності і сприяє формуванню у неї високого загальнокультурного рівня, що відповідає вимогам сьогодення
 7. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 8. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 9. Історія соціологічної думки України

  Реферат >> Философия
  Витоки соціологічної думки в Україні сягають у сиву давнину, беручи свій початок у княжій добі (ІХ – ХІІІ ст.), і тісно пов’язані з буттям українського народу, з його історичною долею, з формуванням української державності. Тому її характерною особливістю є ідеї свободи і справедливості, добра і правди.
 10. Соціологія як наука

  Шпаргалка >> Социология
  Поняття «соціологія» походить від лат societas (суспільство) і грецького logos (слово, вчення) й означає вчення про суспільство Уперше поняття «соціологія» було введене в обіг фр філ О Контом (1798–1867), який вже в 30-х роках ХІХ ст визначав соціологію як загальну науку про структуру суспільства, його розвиток, ототожнював соціологію з суспільствознавством, вважав, що соціологія має ґрунтуватися на позитивних фактах, а не на пустих міркуваннях, та будуватися за прикладом природничих наук Саме тому соціологія О  Конта отримала назву «позитивізм», тобто «точна наука», що діє за зразком природн
 11. Предмет соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  По-перше, наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства Важливі і швидкі соціально-політичні зміни відбуваються сьогодні в багатьох інших країнах у світовому масштабі У цих умовах особливо актуально і практично значуще ретельне вивчення, а також використання тенденцій, закономірностей розвитку і функціонування суспільства як цілісного організму, механізму їх дії і взаємодії, що, як відомо, зв'язано, перш за все, з соціологією Сьогодні не підлягає сумніву, що якби реформи, що проводяться у нас, були б науково (у тому числі і соціологічно) солідно обгрунтован
 12. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

  Реферат >> Социология
  У сучасних умовах знання про суспільство, сутність, закономірності та випадковості його розвитку, функціонування та удосконалення набувають особливого значення Це зумовлено передусім тим, що людство вступило в  століття в умовах величезних за масштабами та ґрунтовністю перетворень, які вимагають глибоких і всебічних знань суті й змісту відносин людини та природи, взаємодії людини й суспільства, взаємозв’язку та взаємовідповідальності людини та держави, закономірностей і випадковостей розвитку суспільства, функціонування соціальних інститутів, причин соціальних конфліктів і шляхів їх подола
 13. Об'єкт і предмет соціології

  Реферат >> Социология
  Соціологія як наука в сучасних умовах пов'язана з тими радикальними подіями соціальних перетворень, що відбуваються в світі Важливо звернути увагу також і на те, що реформи, які здійснюються в нашій країні, обговорюються в основному з точки зору економічної або політичної, однак, значно слабше враховується не менш важливий їх аспект - соціологічний: зміни консервативних соціальних інститутів, перебудова культурних стереотипів свідомості, які чинять опір демократичним змінам і потребують від суспільства життєво необхідних глибоких знань про самого себе для мінімінізації ризику та для розробки
 14. Соціологія журналістики

  Лекция >> Социология
  В середині 30-х рр.. 19 ст. постала соціологія як наука про функціонування і розвиток суспільства та його структурних елементів. Термін впровадив Окюст Конт також в 30-х рр.. Він ототожнював соціологію з суспільствознавством. Фіорсфія конта отримала назву позитивізм.
 15. Соціологічні погляди Е Дюркгейма

  Реферат >> Астрономия
  У своїй реферативній роботі я намагався якомога точно і об’єктивно розкрити обрану мною тему:”Соціологічні погляди Е.Дюркгейма”. Я вважаю Еміля Дюркгейма одним із творців соціології як науки, як професії та предмету викладання, який лишив після себе велику кількість наукових праць.
 16. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 17. Структура і функції соціології як науки

  Реферат >> Социология
  Складність суспільства, різноманітність процесів, явищ, що зумовлюють його життєдіяльність, потребують багаторівневої системи соціологічного пізнання соціальної реальності. Відповідно до цього формується багаторівнева структура соціологічної науки та визначаються її функції.
 18. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні

  Реферат >> Социология
  Насамперед можна сказати, що історія соціологічної думки в Україні як цілісний процес донедавна практично не досліджувалася. Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії.
 19. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 20. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення З якими обставинами, труднощами та проблемними ситуаціями доведеться зустрітися молоді у житті? Які способи та шляхи їх розв'язання? Спробуємо конкретніше зупинитися на цих та інших молодіжних проблемах
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.29054594039917