Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Финансовая отчетность представляет собой наиболее полную, достаточно объективную и достоверную информационную базу, основываясь на которой можно сформ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Актуальность и значимость выбранной темы работы обусловлены: местом и ролью проблемы управления сбытовой политикой в стратегии повышения эффективности...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Современное развитие информационных систем приводит к формированию нового типа предприятий, которые в западной литературе получили название виртуальны...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Современное состояние рыночной экономики предполагает жесткие требования к управленческой системе предприятия. Постоянные изменения экономической ситу...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  Виклад першого питання варто розпочати з визначення соціології як науки, пояснення походження терміну “соціологія” Термін “соціологія” є похідним від двох слів: латинського sосіеtаs – суспільство та грецького “логос” – вчення
 2. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  Соціологія — складна, але необхідна для всіх наука Оволодіння її азами забезпечує інформаційні потреби людини в осмисленні соціальної дійсності і сприяє формуванню у неї високого загальнокультурного рівня, що відповідає вимогам сьогодення
 3. Соціологія як наука

  Шпаргалка >> Социология
  Поняття «соціологія» походить від лат societas (суспільство) і грецького logos (слово, вчення) й означає вчення про суспільство Уперше поняття «соціологія» було введене в обіг фр філ О Контом (1798–1867), який вже в 30-х роках ХІХ ст визначав соціологію як загальну науку про структуру суспільства, його розвиток, ототожнював соціологію з суспільствознавством, вважав, що соціологія має ґрунтуватися на позитивних фактах, а не на пустих міркуваннях, та будуватися за прикладом природничих наук Саме тому соціологія О  Конта отримала назву «позитивізм», тобто «точна наука», що діє за зразком природн
 4. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 5. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 6. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 7. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
 8. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 9. Соціологічне інтерв’ю

  Реферат >> Социология
  Термін "метод" походить від грецького слова "methodos", що буквально означає "шлях до чогось" Метод - це спосіб побудови і обгрунтування соціологічних знань, сукупність прийомів, процедур та операцій емпіричного і теоретичного пізнання соціальної реальності Метод у соціології залежить від проблеми, що досліджується, від побудованої теорії та загальної методологічної орієнтації
 10. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

  Реферат >> Социология
  За Ф Знавецьким, соціологія як наука про культуру має відмовитися від будь-яких претензій на універсальність Культура як цілісність не може взагалі стати темою будь-якої окремої науки Отже, предметом соціології є не всі, а тільки специфічні явища культури Щоб надати їй статусу науки і бути у змозі цей статус обґрунтувати, слід показати, що ці специфічні явища культури існують поряд з іншими культурними явищами Польський соціолог вважає такими специфічними явищами культури різноманітні соціальні системи Отже, "завданням соціології є вивчення соціальних систем, а не інших видів культурних
 11. Правова соціологія як складова правознавства

  Реферат >> Астрономия
  Пройшло майже 100 років з того часу, коли один із класиків соціології Еміль Дюркгейм, проводячи диференціацію основних напрямів соціологічного знання, виділив і такий напрям, як соціологія права. На V Міжнародному соціологічному конгресі (1962 р.) соціологію права було офіційно визнано галуззю наукового знання.
 12. Соціологічне опитування

  Реферат >> Астрономия
  Опитування - метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування) соціально-психологічного спілкування соціолога і респондента (опитуваного) шляхом реєстрації відповіді респондентів на сформульовані соціологом питання, які випливають з цілей і завдань дослідження.
 13. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 14. Соціальна робота як професія

  Реферат >> Социология
  Професія соціального працівника сповідує принцип, за яким гідність та значимість є невід'ємними рисами кожної особи в суспільстві. Стосунки між індивідом і суспільством мають взаємодоповнювальне значення, і кожен індивід може зробити значний внесок у суспільство.
 15. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 16. Соціологія журналістики

  Лекция >> Социология
  В середині 30-х рр.. 19 ст. постала соціологія як наука про функціонування і розвиток суспільства та його структурних елементів. Термін впровадив Окюст Конт також в 30-х рр.. Він ототожнював соціологію з суспільствознавством. Фіорсфія конта отримала назву позитивізм.
 17. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 18. Соціологія політики

  Реферат >> Социология
  Політичні аспекти присутні практично у всіх видах діяльності людей У науковій лексиці постійно використовуються такі поняття, як «економічна політика», «соціальна політика», «національна політика», «міжнародна політика», «культурна політика» та ін Слово «політика» відображає ідеї, цілеспрямовані дії певних структур, відповідальних за здійснення комплексу скоординованих заходів Саме в такому сенсі вживається воно у словосполученнях «аграрна політика», «містобудівна політика», «науково-технічна політика» Асоціюється воно і з поняттям «ідеологія», яка безпосередньо пов'язана зі здійсненням акцій
 19. Психологія як наука (1)

  Реферат >> Психология
  Слово "психологія" походить від двох старогрецьких слів: psyche, що означає душа і logos, що означає наука Дослівно: психологія наука про душу Психічні явища - це постійні регулятори діяльності, що виникають у відповідь на подразники, які діють в даний момент часу (відчуття, сприймання), або ті, які були в минулому досвіді (пам'ять), узагальнюючи ці виливи і передбачаючи результати, до яких вони приведуть (мислення, уява), підсилюючі чи послаблюючі, взагалі активізуючи діяльність під впливом одних чинників і гальмуючі її під впливом інших (почуття, воля), виявляючи відмінність в пове
 20. Структурний функціоналізм (2)

  Реферат >> Социология
  Якщо у першій половині XX ст. домінуючим видом діяльності соціологів у багатьох країнах були прикладні соціологічні дослідження, то у 60-80-х рр. в Західній Європі і почасти в США все більше соціологів стало цікавитися розробкою проблем самої соціологічної теорії, пов'язаних з процесом інтеграції різних напрямів у соціології, які різнились один від одного специфічним підходом до аналізу об'єкта і предмета соціології, до розуміння метода соціології як науки.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18092703819275