Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
This book is about a virtuous leader, Jesse Jackson. It explains how he grew up in a hard time for blacks and how he was committed to being somebody. ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Hamlet’s death could have been avoided numerous times. Also Hamlet had many opportunities to kill Claudius, but did not take advantage of them. The re...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The ethics of drug testing has become an increased concern for many companies in the recent years. More companies are beginning to use it and more peo...полностью>>
Остальные работы->Реферат
A running theme that is presented to the audience in Psycho is the opposition that exists between good and evil. This is shown throughout the movie am...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення З якими обставинами, труднощами та проблемними ситуаціями доведеться зустрітися молоді у житті? Які способи та шляхи їх розв'язання? Спробуємо конкретніше зупинитися на цих та інших молодіжних проблемах
 2. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 3. Розвиток соціології в Україні

  Контрольная работа >> Социология
  Україна багата на видатних людей Це стосується і такої науки як соціологія Однак дана наука розвивалась особливо вдало в період, так званого, українського Відродження В цей час практично зароджується сучасного типу соціологія, яка сьогодні, в певній мірі, відновлює свої сили в Україні
 4. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

  Контрольная работа >> Социология
  Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук Соціологія відносить їх до найважливіших Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину
 5. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 6. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 7. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 8. Роль сім`ї і молоді в національній школі

  Реферат >> Социология
  1.Освіта як соціокультурний інститут сучасник суспільства, що виконує важливі та складні соці­альні функції, знаходиться у стані глибокої кризи, вихід з якої все академічне співтовариство вишукує у визначенні нової ос­вітянської парадигми, методології, філософії та практики, щоб подолати критичний розрив між культурою, освітою й умова­ми громадського життя.
 9. Соціологія шлюбу і сім ї

  Реферат >> Астрономия
  Сім'я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни. Життя більшості людей так чи інакше пов'язане з сім'єю - своєрідним мікросвітом, де сплітаються складні економічні, політичні, психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми.
 10. Об'єкт і предмет соціології

  Реферат >> Социология
  Соціологія як наука в сучасних умовах пов'язана з тими радикальними подіями соціальних перетворень, що відбуваються в світі Важливо звернути увагу також і на те, що реформи, які здійснюються в нашій країні, обговорюються в основному з точки зору економічної або політичної, однак, значно слабше враховується не менш важливий їх аспект - соціологічний: зміни консервативних соціальних інститутів, перебудова культурних стереотипів свідомості, які чинять опір демократичним змінам і потребують від суспільства життєво необхідних глибоких знань про самого себе для мінімінізації ризику та для розробки
 11. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І С Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей [1 с 169 ] Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству
 12. Соціологічна концептуалізація освіти

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми полягає в тому, що освіта — це дисципліна, яка вивчає переважно методи навчання і вивчення в школах або подібних закладах у протилежність різним неформальним засобам соціалізації (наприклад, між батьками і їх дітьми) Тому освіту можна розуміти як передачу накопичених суспільством знань молодому поколінню для розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного застосування загальноосвітніх і професійних знань
 13. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

  Реферат >> Социология
  Проблематика дослідження цінностей набула значного поширення у соціологічній науці У зв’язку з динамічністю суспільного розвитку та зміною ідеологічних засад функціонування пострадянських суспільств зростає актуальність вивчення ціннісних орієнтацій та життєвих пози цій молодих поколінь українців Адже саме вони у недалекому майбутньому відповідатимуть за відтворення не лише населення нашої країни, а й того культурного контексту, в якому відбуватиметься життєдіяльність наших нащадків, створюватимуться умови для гармонійного існування у межах сім’ї, інших соціальних інститутів, суспільства в ці
 14. Соціальний захист молоді в діяльності соціальних служб

  Магистерская работа >> Социология
  Паралельно з процесами соціально-економічної нестабільності в Україні, стан молоді є найбільш нестійким. Соціальне неблагополуччя відбивається на стані здоров’я цієї соціальної групи населення, у молодих людей спостерігається зріст захворювань, які є супутниками крайньої бідності (перш за все туберкульоз).
 15. Соціалізація особистості як інкультурація

  Реферат >> Астрономия
  Поняття КУЛЬТУРИ і СУСПІЛЬСТВА належать до найбільш широко вживаних у соціології. Коли ми вживаємо слово «культура» у звичайній повсяк­денній розмові, ми часто маємо на увазі еквівалент «високих ду­ховних речей» — мистецтва, літератури, музики і живопису.
 16. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

  Дипломная работа >> Социология
  Явецька І Д Соціальний захист населення, як складова соціальної політики держави (на прикладі роботи управління праці та соціального захисту населення Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області) – Рукопис
 17. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

  Дипломная работа >> Социология
  Враховуючи те, що субкультура існує лише із-за суспільно визнаної культури, а антисуспільство знаходиться в суспільстві, то можна вважати проблему неформальних субкультур актуальною і такою, що потребує розгляду
 18. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 19. Соціологічний аналіз соціально демографічної структури

  Реферат >> Социология
  це результат накладання де­мографічних структур (статевої, вікової, сімейної) на соціаль­ну. Статистичними параметрами в таких випадках є: народ­жуваність, смертність, шлюб, розлучуваність, міграційний обмін населення між міською і сільською місцевостями, а також між різними територіями.
 20. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

  Курсовая работа >> Социология
  Патріотизм в країні, яка нещодавно здобула незалежність, постає дуже гостро Що для сучасної молоді означає патріотизм? В головах та думках багатьох людей по різному трактується таке поняття, як патріотизм В одних людей вірне тлумачення, в інших помилкове То що ж насправді означає слово патріотизм?
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.19280290603638