Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Доклад
В труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) Адам Смит писал: «Каждый отдельный человек старается употреблять свой капитал ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Affirmative Action efforts were started in 1964 to end the long history of overlooking qualified people of color and women from higher education. Affi...полностью>>
Литература и русский язык->Рассказ
Ты, как забытый сфинкс, на карты не внесеЧья грудь свирепая, страшась тепла и света, Лишь меркнущим лучам возносит гимн привета! LХХVI. СПЛИН Я - сумр...полностью>>
Психология->Реферат
Определенный возраст в жизни ребенка, или соответствующий период его развития,—это относительно замкнутый период, значение которого определяется прежд...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

  Контрольная работа >> Социология
  Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук Соціологія відносить їх до найважливіших Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину
 2. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення З якими обставинами, труднощами та проблемними ситуаціями доведеться зустрітися молоді у житті? Які способи та шляхи їх розв'язання? Спробуємо конкретніше зупинитися на цих та інших молодіжних проблемах
 3. Структура і функції соціології як науки

  Реферат >> Социология
  Складність суспільства, різноманітність процесів, явищ, що зумовлюють його життєдіяльність, потребують багаторівневої системи соціологічного пізнання соціальної реальності. Відповідно до цього формується багаторівнева структура соціологічної науки та визначаються її функції.
 4. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 5. Соціологічна концептуалізація освіти

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми полягає в тому, що освіта — це дисципліна, яка вивчає переважно методи навчання і вивчення в школах або подібних закладах у протилежність різним неформальним засобам соціалізації (наприклад, між батьками і їх дітьми) Тому освіту можна розуміти як передачу накопичених суспільством знань молодому поколінню для розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного застосування загальноосвітніх і професійних знань
 6. Соціологічні погляди Е Дюркгейма

  Реферат >> Астрономия
  У своїй реферативній роботі я намагався якомога точно і об’єктивно розкрити обрану мною тему:”Соціологічні погляди Е.Дюркгейма”. Я вважаю Еміля Дюркгейма одним із творців соціології як науки, як професії та предмету викладання, який лишив після себе велику кількість наукових праць.
 7. Соціологія

  Контрольная работа >> Социология
  Термін «соціологія» походить від латинського слова (суспільство) та грецького «Іоgos» (слово, вчення). У буквальному розумінні соціологія - наука про суспільство. Намагання пізнати, осмислити суспільство, виразити своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії.
 8. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

  Дипломная работа >> Социология
  Явецька І Д Соціальний захист населення, як складова соціальної політики держави (на прикладі роботи управління праці та соціального захисту населення Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області) – Рукопис
 9. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

  Курсовая работа >> Философия
  Актуальність теми Ця революційна книжка розпочалася як спроба видатної жінки з'ясувати свою суть та своє призначення Ґрунтуючись на багатьох інтерв'ю з жінками різного віку й різного соціального становища, майстерно синтезуючи дослідження жіночого тіла та психіки, а також економічної та історичної ролі жінок, "Друга стать" є енциклопедичним і блискуче аргументованим документом, де засвідчується нерівність і насаджувана силоміць "інакшість" жінок По наш час книжка зберегла свою життєву силу і пристрасність, утверджуючи постать Сімони де Бовуар як одного з найвидатніших мисл
 10. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 11. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху” Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т д На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначаєтьс
 12. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 13. Соціологія сім’ї

  Реферат >> Социология
  Сім’я є об'єктом дослідження багатьох наук – історії, економіки, юриспруденції, психології, педагогіки, демографії, етнографії, соціології тощо Кожна з них вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім’ї під власним кутом зору і відповідно до свого предмету і методу Соціологія сім’ї ставить перед собою завдання інтеграції досягнень різних наукових галузей і носить міждисциплінарний характер Специфіка сім’ї в соціології полягає в тому, що сім’я одночасно виступає у двох іпостасях: вона є малою контактною соціальною групою, певною формою взаємодії людей, з одного боку, і особливим соц
 14. Соціологія політики

  Реферат >> Социология
  Політичні аспекти присутні практично у всіх видах діяльності людей У науковій лексиці постійно використовуються такі поняття, як «економічна політика», «соціальна політика», «національна політика», «міжнародна політика», «культурна політика» та ін Слово «політика» відображає ідеї, цілеспрямовані дії певних структур, відповідальних за здійснення комплексу скоординованих заходів Саме в такому сенсі вживається воно у словосполученнях «аграрна політика», «містобудівна політика», «науково-технічна політика» Асоціюється воно і з поняттям «ідеологія», яка безпосередньо пов'язана зі здійсненням акцій
 15. Соціологія шлюбу і сім ї

  Реферат >> Астрономия
  Сім'я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни. Життя більшості людей так чи інакше пов'язане з сім'єю - своєрідним мікросвітом, де сплітаються складні економічні, політичні, психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми.
 16. Роль сім`ї і молоді в національній школі

  Реферат >> Социология
  1.Освіта як соціокультурний інститут сучасник суспільства, що виконує важливі та складні соці­альні функції, знаходиться у стані глибокої кризи, вихід з якої все академічне співтовариство вишукує у визначенні нової ос­вітянської парадигми, методології, філософії та практики, щоб подолати критичний розрив між культурою, освітою й умова­ми громадського життя.
 17. Процес створіння цивілізації у наш час: глобалізація і відкритий ринок з погляду європейських соціологів

  Реферат >> Социология
  Будь-яка криза може вплинути на один або декілька аспектів соціального життя Соціальна криза загалом може більш-менш загрожувати безперервності і тривалості суспільства Вона навіть може спровокувати розпад суспільства або припинення його існування або, навпаки, викликати відносно малі втрати За фундаментальними соціальними змінами можуть слідувати незначні Суспільство протягом кризи може переживати застій, або, навпаки, бути заохоченим до швидких дій, іноді таких, що своїми наслідками можуть призвести його до самогубства Воно може реагувати раціонально і адекватно на вид і масштаб кризи У буд
 18. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 19. Соціальний захист молоді в діяльності соціальних служб

  Магистерская работа >> Социология
  Паралельно з процесами соціально-економічної нестабільності в Україні, стан молоді є найбільш нестійким. Соціальне неблагополуччя відбивається на стані здоров’я цієї соціальної групи населення, у молодих людей спостерігається зріст захворювань, які є супутниками крайньої бідності (перш за все туберкульоз).
 20. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.1785671710968