Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях н...полностью>>
Экономика->Реферат
Мировое хозяйство, как и экономика отдельной страны или конкретного производства базируется на совокупности таких факторов, как труд, капитал и земля....полностью>>
Психология->Реферат
В 20-х годах XX столетия благодаря трудам немецкого исследователя В. Меде начинается новый этап развития социальной психологии - зарождается экспериме...полностью>>
Экономика->Реферат
Стоит ли национальное хозяйство ориентировать на режим открытой экономики, т.е. на ситуацию, когда страна зависит от мировой торговли, а экспорт и имп...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Предмет та завдання експериментальної психології. Сутність експерименту

  Контрольная работа >> Психология
  Експериментальна інтроспекція була створена одним з учнів В Вундта О Кюльпе, який, на відміну від В Вундта, вважав, що можна експериментально вивчати вищі психічні функції, зокрема мислення У своїх експериментах він використовував інтроспекцію як основний метод: досліджувані міркували про щось, а потім описували свій досвід Але, вивчаючи судження, за допомогою яких описувався процес розв'язання проблеми, дослідник знаходив масу образів, проте нічого, що відповідало би його кінцевому результату Звідси випливало існування мислення без образів ("чисте мислення"), яке протиставлялося ін
 2. Рольові теорії особистості. Соціологія праці і керування

  Контрольная работа >> Социология
  Рольова теорія особистості описує її соціальну поведінку двома основними поняттями «соціальний статус» і «соціальна роль» Розберемо, що означають ці поняття Кожна людина в своєму житті взаємодіє з безліччю інших індивідів У просторі соціальних зв'язків і взаємодій вчинки людей, їх відносини один з одним у вирішальній мірі визначаються положенням (позицією), яку вони займають в суспільстві в цілому і в соціальній групі, зокрема Відповідно до цього положення (позицією) індивід володіє певними функціональними правами і обов'язками у відносинах з іншими індивідами
 3. Взаємозв'язок бюджету й розвитку соціальної сфери регіону

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава з обраним нею стратегічним курсом динамічно розвивається і активно включається у світові суспільно-економічні процеси, що відкриває нові перспективи і додаткові можливості для її розвитку в цілому та розвитку її регіонів зокрема Практика макроекономічного розвитку підтверджує, що ефективне функціонування соціально орієнтованої держави і її ринкового механізму неможливе без активної соціально направленої бюджетної політики
 4. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

  Реферат >> Психология
  Співвідношення між самосвідомістю та самопізнанням у філософській літературі трактується по різному: одні автори у самопізнанні бачать лише умову самосвідомості, інші – лише його результат, а треті зовсім не згадують здібність самопізнання у зв`язку з діяльністю самосвідомості
 5. Філософія соціальної роботи

  Реферат >> Социология
  Соціальна робота має сталі зв'язки із філософією як теоретичним світоглядом Адже визначення напрямів діяльності соціальних працівників, формування специ­фічних відносин між клієнтами і фахівцями, наповнен­ня змісту соціальних програм великою мірою залежать від світоглядних та ідеологічних концептів, філософ­ських категорій і принципів, що набули поширення се­ред професіоналів і засвоєні ними як складова фахової культури
 6. Соціалізація молоді, позбавленої батьківського піклування

  Реферат >> Социология
  Сучасний рівень розвитку суспільства характеризується стрімкими змінами економічної, політичної, соціальної та культурної сфери життя На превеликий жаль, разом з цим швидко зросла кількість осіб, влаштованих у заклади всіх форм власності для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Лише протягом 2005 року в Україні до будинків дитини потрапило 3606 дітей, у дитячі будинки – 5090 осіб, в інтернати – 3210 осіб, і з кожним роком показники ростуть
 7. Суспільні відносини та конфлікти

  Реферат >> Социология
  Теоретичне обгрунтування необхідності гармонії суспільних відносин зовсім не означає, що вона існує в реальному житті Історичний процес дає безліч прикладів іншого плану - дисгармонії Історичне життя - це процес постійного виникнення й вирішення різноманітних суперечностей, зіткнення інтересів, суспільних цінностей, відносин Практично скрізь, куди проникає погляд дослідника, є підстави говорити про дисгармонію суспільних відносин, суперечності між ними, що досягають стадії конфлікту, знаходять через нього своє вирішення й осягнення нової протилежності Таким чином, конфлікт є завершальною ланк
 8. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

  Реферат >> Социология
  Міграційні процеси – невід’ємна і постійна складова історії людства Вони є найголовнішими чинниками, що впливають на перспективи економічного, соціального та культурного розвитку України В одному із своїх виступів голова підкомітету ВРУ у закордонних справах І Ф Курас назвав Україну, починаючи з 1994 р , країною міграцій, оскільки щорічні втрати населення з цього року, за офіційними даними, за рахунок міждержавних міграційних потоків становили від 80 до 140 тис чол 1
 9. Конституційні гарантії та правове регулювання свободи совісті в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Будучи формою суспільної свідомості, релігія тіс­но пов'язана з правом. Цей зв'язок існує як на рівні релігійних і правових нормативних систем, так і на рівні формування загальнодержавної волі та її закріп­лення в системі законодавства, що регулює діяльність церкви (релігійних організацій) в суспільстві.
 10. Соціально-психологічні детермінанти інституту сім'ї в Україні

  Курсовая работа >> Психология
  Бачачи теперішнє становище сім'ї, і проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження, можна вказувати на те, що до цього часу недостатньо використовуються соціально-психологічні методи й прийоми по роботі з сім’єю
 11. Спілкування Його етика психологія проблеми особливості

  Реферат >> Астрономия
  Важливим елементом людського співжиття і взаємин є психологічні контакти і спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через засоби масової комунікації й безпосередні стосунки, без чого важко зберегти емоційний життєвий статус.
 12. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність: Дуже важливим у суспільно-політичній думці займає соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму а також утопічного соціалізму Соціальні мислителі першої половини XIX ст прагнули у тій чи іншій формі осмислити результати революційної ломки старого суспільного ладу й оцінити той суспільний лад який прийшов на зміну феодальному Проблеми « революційної демократії», « індустріалізму», і «капіталізму» виступають ключовими для всіх без винятку визначних мислителів даного періоду Дуже великі наслідки для європейської історії також і для європейської суспільно-політичної думки мала подія
 13. Соціально-психологічна компетентність дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  1 На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять "соціалізація", "соціально-психологічна компетентність", "механізми соціалізації", виявити механізми і джерела соціалізації, дослідити їх зв’язок із стадіями соціалізації, розглянути і дослідити ефективність активних засобів у формуванні соціально-психологічної компетентності
 14. Соціологія релігії

  Контрольная работа >> Социология
  Соціологія релігії – це галузь соціологічного знання, що вивчає релігію як соціальний феномен у різноманітних його аспектах За об’єктом дослідження, яким є власне релігія, ця галузева соціологічна теорія входить до структури релігієзнавства разом з філософією релігії, психологією релігії, історією релігії Маючи спільний об'єкт дослідження, кожна з цих наук відрізняється специфікою свого предмета, своїм спектром предметного поля дослідження Соціологія релігії – це спеціальна соціологічна теорія, що вивчає генезис, соціальні функції, місце і роль релігії в суспільстві, її структуру Релігія розгл
 15. Соціально політичні аспекти історії України

  Конспект >> История
  1). Важливими ознаками цивілізованого народу є власна писемність і освіта. У східних слов’ян, як і в інших народів, зародкові форми писемності виникають у період розкладу родоплемінного ладу і формування класових відносин, тобто у дохристиянський період, про що свідчать літературні й археологічні джерела.
 16. Соціально-психологічні причини виникнення страхів у підлітковому віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження. Підлітковий вік традиційно вважається більш складним періодом розвитку, ніж середнє дитинство. Це час фізичних, когнітивних і емоційних перетворень, які наближають дитину до дорослості. На додачу до цього змінюються соціальні вимоги, які висуваються до дитини батьками, однолітками, вчителями і самою спільнотою.
 17. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  Соціологія — складна, але необхідна для всіх наука Оволодіння її азами забезпечує інформаційні потреби людини в осмисленні соціальної дійсності і сприяє формуванню у неї високого загальнокультурного рівня, що відповідає вимогам сьогодення
 18. Соціологічне вчення Спенсера

  Реферат >> Социология
  Органіцизм і функціоналізм, систематизація «соціальних фактів» та інші характерні риси соціології Г Спенсера, запозичені з природничих дисциплін, не заступають, проте, положень його теорії, присвячених специфіці соціального пізнання Тут Г Спенсер багато в чому був піонером Він обстоював наукову слушність соціології, яка тільки починала набувати ознак наукової дисципліни Британський учений доклав чимало зусиль, аби довести, що узагальнення і пояснення, розкриття причинної зумовленості інваріантів соціального світу, що вивчаються, мають таку саму закономірну форму, як і в "точних науках&qu
 19. Соціологія освіти

  Реферат >> Социология
  Розглядаючи освіту як соціокультурний елемент, як частину культури відповідного суспільства, як результат соціокультурної взаємодії людей, що проявляється у формі пізнання і його кінцевих результатів (знань, досвіду, вмінь і навичок), соціологія визначає функції освіти
 20. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.1555380821228