Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
How A Volcano is Formed A volcano is formed in this way: 1)Magma starts off below the crust. )Magma collects in chamber. 3)Pressure rises. 4)The press...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Это оператор используется лишь в случае, когда заранее известно количество повторений тела цикла. В более общем случае, когда количество повторений за...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Лишь три процента веб-приложений достаточно надежны, чтобы противостоять хакерам, 97% веб-сайтов имеют "серьезные дефекты в защите", в результате чего...полностью>>
Культура и искусство->Доклад
1648—1764 pp. — період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельниц...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Місце і роль політики та політологіі як науки в житті суспільства (2)

  Реферат >> Политология
  Політика (гр. politike - мистецтво управління державою) - це одне з основних явищ у системі інших важливих сфер життя суспільства: економічноі, ідеологічноі, правовоі, культурноі, релігійноі тощо. Термін політика завдячуі своім виникненням твору видатного мислителя античного світу Арістотеля про державу, правління й владарювання, що мав назву "Політика".
 2. Актуальні аспекти формування політичної свідомості молоді

  Реферат >> Социология
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що утвердження української державності, демократизація суспільства вимагають нових підходів до процесів формування політичної зрілості молоді. Протиріччя та конфлікти перехідного стану українського суспільства, поширення нових політичних цінностей створюють реальну загрозу для світогляду молодої людини.
 3. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

  Реферат >> Социология
  Суспільство є однією з головних категорій соціологічної науки (нею позначається її об’єкт), тому вчені зацікавлені в якомога точному визначенні даного поняття Але на цьому шляху їх спіткають певні труднощі
 4. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління конфліктом

  Реферат >> Менеджмент
  Вступ Давно відомо, що колектив - щось більше, ніж просто логічне впорядкування працівників, що виконують взаємозв'язані завдання. Теоретики і практики управління зрозуміли, що організація є також і соціальною системою, де взаємодіють окремі особи і формальні і неформальні групи.
 5. Юридична деонтологія як правознавча наука та навчальна дисципліна

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Термін "деонтологія" грецького походження, в перекладі означає науку про належне. Цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивча­ють проблеми обов'язку людини, сферу належного (того, що повинно бути), усі форми моральних вимог до життєдіяльності людини та відношення між ними1.
 6. Корупція як соціальне явище: український контекст аналізу

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження На думку багатьох міжнародних та українських експертів корупція є сьогодні в Україні найважливішою проблемою, більш того, головною загрозою нормального розвитку суспільства В умовах тотальної корумпованості всіх галузей влади на всіх рівнях принципово неможливо вирішити жодної соціальної, економічної, політичної проблеми Негативні наслідки, породжувані цим явищем, не тільки перешкоджають прогресивному, поступальному розвитку суспільства, але й являють серйозну загрозу інтересам національної безпеки країни Найбільш проблемною характеристикою явища корупції стало т
 7. Конфлікти в системі вчитель-учень та способи їх розвязання

  Курсовая работа >> Психология
  Історія людства з давніх-давен до теперішнього часу показала, що конфлікти не минущі, існували завжди і будуть існувати до тих пір поки існує взаємодія людей між собою. Дослідженню конфліктів в становленні та розвитку суспільства, колективу присвячено велика кількість робіт вчених різних напрямків: філософів, соціологів, управлінців.
 8. Аудиторія та засоби масової інформації

  Реферат >> Астрономия
  Сьогодні, коли динамічно проходить процес відновлення всього нашого суспільства, одним з показників вияву демократизації, особливо у центральних органах масової інформації, можна вважати яскраве вираження відношення аудиторії не стільки яу до об’єкту впливу, стільки як і до активного учасника загального діалогу.
 9. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.
 10. Психологічні особливості спілкування і діяльності людини

  Реферат >> Психология
  Виникнення та розвиток людської свідомості, формування особистості з самого початку відбувалось під (дією) впливом спільної діяльності. У спілкуванні опановувався і передавався соціальний досвід, відбувалися і відбуваються формування особистості та соціалізація особистості.
 11. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

  Реферат >> Философия
  доктор філософських наук, професор Карпенко Іван Васильович, Харківський національний університет імені В Н Каразіна, декан філософського факультету, завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії
 12. Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації

  Дипломная работа >> Педагогика
  Зміцнення статусу дитинства в суспільстві на державному й міжнародному рівнях відображено в низці стратегічних документів: Конвенції ООН про права дитини, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», що свідчать
 13. Поняття державного механізму та значення його для держави

  Курсовая работа >> Политология
  На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, якою повинна бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишалося в тій або іншій мірі актуальним і суттєвим. Держава, як вища форма організації суспільства, має певні завдання і функції, для виконання і реалізації яких необхідний певний механізм.
 14. Національна економіка. Лекції. Прогнозування і державне регулювання промислового виробництва

  Конспект >> Экономическая теория
  Від рівня розвитку промисловості залежить технічне переозброєння й інтенсифікація всіх галузей економіки, підвищення рівня життя населення, зміцнення обороноздатності країни. Цим визначається особлива роль промисловості в розвитку й підвищенні ефективності всієї економіки держави.
 15. Програма соціологічного дослідження (1)

  Реферат >> Социология
  Вивчаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження – своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної професійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т ін
 16. Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема

  Реферат >> Социология
  Під девіантною поведінкою (лат. deviatіo – відхилення) розуміють систему вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою Як зазначено, серед українських та закордонних дослідників немає єдиного погляду на термін "девіантна поведінка”.
 17. Взаємозв’язок самоактуалізації й смисложиттєвих орієнтацій та ціннісних орієнтацій у середньому віці

  Дипломная работа >> Психология
  Важливою умовою успішної інтеграції людини в суспільство є розвиток внутрішньо та зовнішньо узгодженої системи соціально-психологічних засобів організації власного життя, тобто стилю життя Одним з механізмів переплавляння індивідуальних якостей на інтегровану систему саморегуляції особистості є процес її самоактуалізації
 18. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

  Дипломная работа >> Социология
  Проблема алкогольної та наркотичної залежності залишається однією з найактуальніших у нашому суспільстві Більшість лікарів на власному досвіді пересвідчилися, що примусове лікування хворого без його згоди і бажання не приносить позитивних результатів У зв'язку з цим виникла потреба іншого підходу до розв'язання цієї проблеми
 19. Суспільство як цілісна соціальна система

  Реферат >> Социология
  Поняття "діяльність" вживається і вивчається багатьма науками Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення
 20. Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю

  Дипломная работа >> Социология
  Сім'я як основний осередок суспільства виконує найважливіші соціальні функції, відіграє значиму роль у житті людини, його захисту, забезпеченні соціалізації, формуванні і задоволенні індивідуальних потреб
Generated in 0.18641805648804