Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Yahoo was an early success due to a combination of factors such as timing, hard work, and a good understanding of Web surfer’s tastes and needs.. In e...полностью>>
Остальные работы->Реферат
That is obviously unfair and impossible. Since everybody was supposed to be equal, no one in the government could have too much power, and that is why...полностью>>
Остальные работы->Реферат
On July 4, 1776, the Second Continental Congress, meeting in Philadelphia in the Pennsylvania State House (now Independence Hall), approved the Declar...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It was my hypothesis that a correlation between media and the fitness concept will be found but the idea of a personal body image will remain fixed as...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 2. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення З якими обставинами, труднощами та проблемними ситуаціями доведеться зустрітися молоді у житті? Які способи та шляхи їх розв'язання? Спробуємо конкретніше зупинитися на цих та інших молодіжних проблемах
 3. Соціологія культури (2)

  Реферат >> Социология
  Соціологія як самостійна наука з’явилась майже 200 років тому Вона привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу — філософів, психологів, істориків, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які в той чи інший спосіб долучились до її становлення
 4. Соціологія українського населення

  Реферат >> Астрономия
  Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії та форм об'єднання людей. Центральною проблемою соціології є аналіз та форм соціальної структури суспільства.
 5. Співпадіння психологічних характеристик членів товариської групи

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми: Згідно з теорією діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин, спільна діяльність виступає як колективоутворюючий фактор Відповідно до цього положення, цілеспрямоване формування навчальної групи у процесі навчання повинно здійснюватися, перш за все, на основі взаємодії учнів Взаємозв’язок особистісних рис, властивостей та громадсько-соціальних умов життєдіяльності дозволяє кожній особистості посісти своє певне місце, набути свого статусу у групі
 6. Соціологія особистості

  Реферат >> Социология
  Соціологія особистості — галузь соціології, яка вивчає особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин крізь призму суспільно-історичного прогресу, ціннісних суспільних систем, взаємозв'язків особи і соціальних спільнот
 7. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Парадигмою прийнято вважати сукупність стійких і загальнозначущих норм, теорій, методів, схем наукової діяльності, яка спирається на єдність у витлумаченні теорії, в організації емпіричних досліджень та інтерпретації наукових досліджень Соціально-філософські теорії являють собою ту основу, на якій і завдяки якій досягається єдність усіх етапів і вимірів конкретно-наукових досліджень Ми називатимемо парадигмою ту позицію, що претендує на аксіоматичність своїх вихідних положень і на яку спираються інші теорії та дослідження
 8. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

  Дипломная работа >> Психология
  У наш час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе,свій людський вигляд,не стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій
 9. Соціальний аналіз особистості

  Реферат >> Социология
  Слово особистість ("personality") в англійській мові походить від латинського "persona" Спочатку це слово означало маски, що надягали актори під час театральної вистави в давньогрецькій драмі Раб не розглядався як персона, для цього треба бути вільною людиною Вираження "втратити обличчя", що є в багатьох мовах, означає утрату свого місця і статусу у визначеній ієрархії У російській мові здавна вживається термін "лик" для характеристики зображення обличчя на іконі
 10. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 11. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості
 12. Етносоціологія та соціологія нації

  Реферат >> Социология
  Етносоциология – це порівняно молода спеціально соціологічна наука, що виникла на межі етнографії і соціології Сам термін "етносоціологія" складається з двох слів різного походження: етнос (від грецького “народ”) і соціологія Тому буквально цей вислів означає вчення про суспільство та місце в ньому народів
 13. Філософське розуміння суспільства

  Дипломная работа >> Философия
  Суспільство - надзвичайно складний і суперечливий предмет пізнання Воно постійно змінюється, набуваючи все нових і нових форм Суспільство – одна із основоположних категорій філософії В широкому розумінні – якісно відмінне від природи надскладне багатомірне, внутрішньо розгалужене і водночас – органічно цілісне утворення, що постає як сукупність історично сформованих способів і форм взаємодії і об’єднання діяльності, відносин, поведінки, спілкування, регуляції, пізнання тощо, в яких знаходить своє виявлення всебічна і багаторівнева взаємозалежність людей У вузькому розумінні – діахронічне чи си
 14. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини

  Реферат >> Астрономия
  Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища.
 15. Суспільство як предмет філософського знання

  Реферат >> Философия
  Соціальна філософія - розділ філософського знання, що досліджує найбільш загальні характеристики суспільного життя, колективної людської діяльності, а також місце особистості в суспільстві Суспіль­ство є предметом багатьох наук, які називають соціальними науками (соці­ологія, політологія, демографія, соціальна статистика, економічні дисцип­ліни, соціальна психологія, юридичні науки) Особливість соціальної філо­софії полягає у тому, що вона визначає фундаментальні основи і сенс існу­вання суспільного життя, умови збереження цілісності і упорядкованості суспільства як єдиної системи Крім того,
 16. Причини десоціалізації дітей в Україні

  Учебное пособие >> Социология
  Згідно з найпоширенішим визначенням, соціально-психологічна десоціалізація (від лат socialis - суспільний) - характеристика це процес входження індивіда в суспільство, соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві У процесі десоціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин Десоціалізація відбувається як за умов стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за
 17. Етика та етичні категорії

  Шпаргалка >> Этика
  У процесі історичного розвитку взаємні обов’язки членів суспільства осмислювалися людьми (розвивалася моральна свідомість) і отримували теоретичне обумовлення. Перша систематична робота – «Нікомахова етика» - була написана Аристотелем в VI ст. до н. е.
 18. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

  Контрольная работа >> Философия
  Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням на користь теоретико-понятійного світогляду
 19. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 20. Предмет соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  По-перше, наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства Важливі і швидкі соціально-політичні зміни відбуваються сьогодні в багатьох інших країнах у світовому масштабі У цих умовах особливо актуально і практично значуще ретельне вивчення, а також використання тенденцій, закономірностей розвитку і функціонування суспільства як цілісного організму, механізму їх дії і взаємодії, що, як відомо, зв'язано, перш за все, з соціологією Сьогодні не підлягає сумніву, що якби реформи, що проводяться у нас, були б науково (у тому числі і соціологічно) солідно обгрунтован
Generated in 0.20733284950256