Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
center as well. Louisbourg was originally known as Port St. Louis, and its main purpose was protecting Quebec and Montreal by guarding the entrance to...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Living life in relation to God and to others has profoundly influenced anyone who is interested in interpersonal encounters. But really, how does one ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Hurricane Gilbert, September 1998 was described by meteorologists at the US National Center in Miami, as the most intense western-hemisphere tropical ...полностью>>
Физика->Методичка
Практикум по курсу общей физики в педагогических институтах должен помочь студентам глубже уяснить основные физические законы и явления, отчетливое по...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ

  Реферат >> Педагогика
  У 1918-1920 роках значного поширення набувають дитячі клуби при комунах, народних будинках, що діють при заводах і фабриках. У 20-х роках формується широка державна суспільна система позашкільної роботи, визначаються її основні форми і методи. Станції юних техніків, туристів, натуралістів, музичні школи, школи мистецтв, були відкриті в усіх областях і районних центрах.
 2. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 3. Особистість в системі соціальних відносин

  Реферат >> Социология
  Суспільство окреслює соціокультурний простір, у межах якого людина формується як особистість, займає певні соціальні позиції, переміщується, “грає” ролі Особистість і суспільство органічно пов’язані між собою Неможливо аналізувати соціальні процеси, функціонування й розвиток соціальних систем, не звертаючись до дослідження сутності особистості як суб’єкта соціальної поведінки та суспільних відносин, не вивчаючи потреб, інтересів, духовного світу особистості, не аналізуючи складних й різнобічних її зв’язків з соціальним мікро- та макросередовищем
 4. Особистість у системі соціальних зв язків

  Реферат >> Астрономия
  Елементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство відбувається через різноманітні соціальні спільноти: групи, інститути, організації та системи прийнятих у суспільстві норм і цінностей (культуру). Внаслідок цього людина залучена до багатьох соціальних систем, кожна з яких справляє на неї системоформуючий вплив.
 5. Динаміка протікання, форми і способи розв’язання соціальних конфліктів

  Реферат >> Психология
  Соціологія конфлікту найчастіше послуговується такими категоріями, як «конфлікт», «соціальний конфлікт», «гострота конфлікту», «тривалість конфлікту», «конфліктанти», «межі конфлікту» Найуживанішою є категорія «конфлікт» Він є складною взаємодією, спрямованою на розвиток і вирішення протиріч, суперечностей, які неможливо вирішити без зміни чинників цієї взаємодії Найчастіше конфлікт виявляє себе в соціальному середовищі, постаючи як соціальний конфлікт
 6. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження Зростання ролі політичної культури – загальна закономірність розвитку сучасної цивілізації Воно особливо помітне на зламі тисячоліть, коли людство перебуває у стані суперечливих пошуків нової стратегії цивілізаційного розвитку, нових світоглядних і соціокультурних парадигм Процеси децентралізації владних повноважень, розвитку партійних систем, оформлення механізмів захисту групових інтересів висувають на перший план проблеми культури спілкування, пошук оптимальних моделей сумісності, знаходження консенсусу
 7. Соціум (суспільство людей)

  Конспект урока >> Социология
  Мета: визначити закономірності історичного розвитку; сприяти формуванню вмінь розрізняти види соціальної стратифікації; розвивати вміння комплексного пошуку, систематизації соціальної інформації з теми; формувати вміння аналізувати, робити висновки, критично ставитися до соціальної нерівності; розширювати міжпредметні зв'язки.
 8. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

  Реферат >> Социология
  Релігія — складне різноманітне суспільне явище досліджується багатьма гуманітарними та суспільними науками: філософією, історією, релігієзнавством, науковим атеїзмом, психологією, етикою, історією культури та ін Кожна з них має аспект дослідження, що визначається її специфікою та місцем в системі наук Релігія — форма суспільної свідомості, специфічний світогляд, концептуальне бачення світу, спосіб його пізнання — входить в орбіту філософії [6]
 9. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми "Система соціально – педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах" безперечна. У кожній державі, як і в житті кожної людини, є такі періоди, коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відіграти як соціальні інститути, так і окремі спеціалісти, серед яких соціальний педагог і соціальний працівник посідають особливе місце.
 10. Соціологія політики

  Реферат >> Социология
  Політичні аспекти присутні практично у всіх видах діяльності людей У науковій лексиці постійно використовуються такі поняття, як «економічна політика», «соціальна політика», «національна політика», «міжнародна політика», «культурна політика» та ін Слово «політика» відображає ідеї, цілеспрямовані дії певних структур, відповідальних за здійснення комплексу скоординованих заходів Саме в такому сенсі вживається воно у словосполученнях «аграрна політика», «містобудівна політика», «науково-технічна політика» Асоціюється воно і з поняттям «ідеологія», яка безпосередньо пов'язана зі здійсненням акцій
 11. Поняття соціальної структури суспільства

  Реферат >> Социология
  У соціології поняття соціальна структура суспільства розглядаються в кількох аспектах У широкому розумінні соціальна структура суспільства - будова суспільства, система зв’язків між всіма його основними компонентами Точніше, соціальна структура характеризує різні види соціальних спільностей і відносин між ними: соціально-станові, класові соціально-демографічні, соціально-етичні
 12. Соціальна робота з людьми похилого віку

  Дипломная работа >> Социология
  Проблеми соціальної роботи зі старими людьми в даний час знаходяться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня життя літніх і старих людей
 13. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах

  Реферат >> Астрономия
  У теорії журналістики є проблема, яка розв'язується надзвичайно складно – поєднання індивідуальності розуміння й масовості реагування. Щоразу в спробах її вирішення доводиться залишати зручні гомогенні умови досліження й вдаватися до філософії, лінгвістики, психології, соціології.
 14. Природа Конституції та її дотримання

  Реферат >> Государство и право
  Поряд із загальною характеристикою держави, проголошенням основних принципів її будівництва і діяльності в Конституції одержали закріплення найважливіші атрибути механізму держави й державного ладу в цілому та функції держави. Ці положення відображені у розділі І Конституції України “Загальні засади”.
 15. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

  Курсовая работа >> Социология
  Принцип конфіденційності Нерозголошення результатів соціального діагнозу без персональної згоди на це особи, яка була об'єктом дослідження Якщо це діти, то на розголошення результатів обстеження обов'язково потрібне згода батьків або осіб, що заміняють
 16. Проблема оцінки соціальної ролі релігії. Сакралізація та секуляризація як тенденції розвитку суспільства

  Контрольная работа >> Религия и мифология
  Соціальна роль релігії у функціонуванні та розвитку різних соціальних систем суперечлива і змінюється з переходом від однієї системи до іншої Чим гірше було життя людей, тим більшу роль відігравала в ньому релігія
 17. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
 18. Соціальнопедагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників

  Дипломная работа >> Педагогика
  Основною вимогою нашого часу є гуманізація суспільного процесу, зумовлена ствердженням ідеї самоцінності особистості, її цілісності та унікальності, постійного прагнення до самоудосконалення, творчості. У зв’язку цим актуалізується потреба у соціально-педагогічній допомозі молоді в організації змістовного дозвілля, ефективного проведення вільного часу.
 19. Соціалізація і виховання особистості

  Контрольная работа >> Психология
  Потреби — внутрішні стимули її активності, те, що забезпечує її існування і самозбереження Американ­ський соціолог Лбрахам-Харолд Маслоу (1908—1970) виробив ієрархічну теорію потреб, поділивши їх на ба­зові (постійні) та похідні (змінювані) Базові потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у вис­хідному порядку від нижчих (переважно матеріаль­них) до вищих (переважно духовних):
 20. Соціологія як наука

  Шпаргалка >> Социология
  Поняття «соціологія» походить від лат societas (суспільство) і грецького logos (слово, вчення) й означає вчення про суспільство Уперше поняття «соціологія» було введене в обіг фр філ О Контом (1798–1867), який вже в 30-х роках ХІХ ст визначав соціологію як загальну науку про структуру суспільства, його розвиток, ототожнював соціологію з суспільствознавством, вважав, що соціологія має ґрунтуватися на позитивних фактах, а не на пустих міркуваннях, та будуватися за прикладом природничих наук Саме тому соціологія О  Конта отримала назву «позитивізм», тобто «точна наука», що діє за зразком природн
Generated in 0.26952004432678