Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
I believe that the boys’ society was doomed from the beginning. The greatest mistake the boys’ made from the start, is to try to replicate adult socie...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There have been many critics, predominantly Chinua Achebe, that have cast a cloak of racism upon the back of Joseph Conrad. Those authors base these a...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Job descrimination work forceIn recent years preferential hiring has become an issueof great interest. Preferential hiring, which was devised tocreate...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Richard Buckminster Fuller was an enginer, mathemitican, and an architect. Twice expelled from Harvard University, buisiness disasters and the death o...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціальні спільноти та їх природа

  Реферат >> Астрономия
  У вивченні соціальних явищ і процесів соціологія ґрунтується на принципах історизму. Це означає , що , по-перше, усі соціальні явища і процеси розглядаються як системи , що володіють визначеною внутрішньою структурою; по-друге, вивчається процес їхнього функціонування і розвитку ; по-третє, виявляються специфічні зміни і закономірності переходу їх з одного якісного стану в інше .
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією
 3. Суспільство як соціальна система

  Курсовая работа >> Социология
  Суспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася в процесі історичного розвитку даної країни
 4. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 5. Аналіз культурного характеру соціальної діяльності

  Курсовая работа >> Социология
  В останні роки соціальна діяльність людей зазнала істотні зміни До неї увійшли інформаційні технології (комунікативні мережі, Інтернет, обчислювальна техніка у вигляді класичних, а тепер уже й квантових, комп'ютерів) і багато чого іншого з того, що кілька десятиліть тому було просто немислимо У зв'язку з цим виникла потреба розглянути заново питання щодо предметності соціальної діяльності Шлях і метод, що обираються для вирішення такої проблеми, пов'язані з вивченням питання про сутність культурної діяльності як такої - діяльності в матеріальній і духовній сферах соціального буття
 6. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 7. Соціологія сім’ї

  Реферат >> Социология
  Сім’я є об'єктом дослідження багатьох наук – історії, економіки, юриспруденції, психології, педагогіки, демографії, етнографії, соціології тощо Кожна з них вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім’ї під власним кутом зору і відповідно до свого предмету і методу Соціологія сім’ї ставить перед собою завдання інтеграції досягнень різних наукових галузей і носить міждисциплінарний характер Специфіка сім’ї в соціології полягає в тому, що сім’я одночасно виступає у двох іпостасях: вона є малою контактною соціальною групою, певною формою взаємодії людей, з одного боку, і особливим соц
 8. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 9. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І С Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей [1 с 169 ] Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству
 10. Соціокультурний вимір пограниччя

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження Феномен пограниччя має особливий статус Спосіб буття людей в прикордонній зоні, форма його прояву і здійснення демонструють особливу міру взаємодії країн, що мають в своєму розпорядженні спільний кордон Пограниччя не тільки чинник дистанції, але і засіб взаємозв'язку цих країн Прикордонні території демонструють процес "нашарування" різних соціокультурних сенсів, що робить ці території "привілейованою" зоною розвитку, яка не тільки вирішує проблеми міждержавних відносин, але і створює нові проблеми Цей процес, як правило, обумовлений різними рівнями
 11. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 12. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  Виклад першого питання варто розпочати з визначення соціології як науки, пояснення походження терміну “соціологія” Термін “соціологія” є похідним від двох слів: латинського sосіеtаs – суспільство та грецького “логос” – вчення
 13. Соціальна Структура суспільства та соціальна стратифікація

  Реферат >> Астрономия
  Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії та форм об єднання людей.
 14. Соціологія як соціальна система

  Контрольная работа >> Социология
  Латинське слово «соціо» означає зв’язувати, об’єднувати, починати спільну працю Звідси первісне значення суспільства як спільноти, союзу співтовариства Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності Хоча, безумовно суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв’язків Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії людей, зв’язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами Перші обєднання людей ґрунтувалися на родинних та сусідських зв’язках, на звичці, на взаємному тяжінні і почуттях симпатії і почуттях симпаті
 15. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 16. Соціальні групи. Види соціальних груп

  Контрольная работа >> Социология
  Не дивлячись на те, що поняття групи є одним з найважливіших у соціології, серед науковців немає цілковитої згоди відносно його визначення По-перше, труднощі виникають у зв’язку з тим, що більшість понять у соціології виникає в ході соціальної практики: вони починають застосовуватися в науці після тривалого їх використання в житті, і при цьому вони використовуються у найрізноманітніших значеннях По-друге, труднощі обумовлені тим, що утворюється багато видів співтовариств, у результаті чого для точного визначення соціальної групи необхідно виділити з цих співтовариств певні типи
 17. Соціальна реабілітація інвалідів. Курс лекцій

  Конспект >> Социология
  Соціалізація — це процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.
 18. Соціальна політика (3)

  Реферат >> Политология
  Свій життєвий шлях людина проходить у суспільстві. З моменту народження і до смерті її включено в соціальну сферу, яка охоплює все, що безпосередньо стосується людини в процесі її спільної з іншими людьми життєдіяльності. Саме так людина всебічно взаємодіє з тими, хто її оточує, засвоює встановлені норми життя суспільства і згідно з цими нормами будує власну поведінку.
 19. Соціальна філософія

  Контрольная работа >> Философия
  Соціальна філософія розглядає соціальні інститути як певну сукупність закладів та установ, що відповідає соціальній структурі суспільства; сукупність соціальних умов та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної поведінки та діяльності; систему поведінки згідно з цими нормами В економічній сфері суспільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці, власність, заробітна плата та ін ; в політичній — держава, армія, партія і т ін ; в духовній — мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо Соціальна філософія розглядає й такі інститути, як сім'я, виховання, культура Функції
 20. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

  Курсовая работа >> Социология
  Тисячолітня історія існування людства засвідчила неспростовну, об'єктивну істину - майбутнє має тільки той народ і держава, які пов'язують своє буття і завтрашній день з молоддю, з наступним, прийдешнім поколінням Можна шанувати молодь, пишатися нею, критикувати і навіть засуджувати її дії і вчинки, не поділяти життєву позицію, проте абсолютно неможливо не прислухатися до думок молодих людей, до їхніх поглядів, не брати до уваги особливості ідеалів, інтересів, запитів і потреб юнаків і дівчат, до їхніх ціннісних орієнтацій і навіть нетерпимості, безапеляційності, радикалізму За будь-яких обст
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.2126669883728