Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
A century ago only a few recognized Wordworth as a discoverer of a new vein of poetry. Most people considered his philosophical poems obscure and his ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Women throughout the ages have had diverse personalities, and their various behaviors are significantly depicted in Geoffrey Chaucer?s Canterbury Tale...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the Novel Winesburg, Ohio the issue of how Sherwood Anderson presents the female characters is often raised. Of all the grotesques, the female char...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The media sure has its hands full! First off, it’s changing the physiology of grown men, transforming their brains into those of sixteen-year-olds wit...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціальна філософія

  Контрольная работа >> Философия
  Соціальна філософія розглядає соціальні інститути як певну сукупність закладів та установ, що відповідає соціальній структурі суспільства; сукупність соціальних умов та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної поведінки та діяльності; систему поведінки згідно з цими нормами В економічній сфері суспільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці, власність, заробітна плата та ін ; в політичній — держава, армія, партія і т ін ; в духовній — мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо Соціальна філософія розглядає й такі інститути, як сім'я, виховання, культура Функції
 2. Соціальні уявлення

  Реферат >> Психология
  Соціальні уявлення як об'єкт емпіричного дослідження і як вихідне поняття теоретичних конструкцій різного рівня узагальнень уже розглядалися в росіянці й українській літературі Таким чином, треба думати, що в основному ця область досліджень або відома фахівцям, або при бажанні доступна незважаючи на мізерні тиражі деяких фундаментальних робіт (Так, монографія А Донцова й Т Ємельяновій (1987) вийшла тиражем усього 500 екз ) Тому в даній роботі цей напрямок буде розглянуто з погляду того, наскільки воно просуває вперед, розвиває й збагачує соціально-психологічне знання в цілому, представлене в н
 3. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 4. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 5. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

  Курсовая работа >> Социология
  Тисячолітня історія існування людства засвідчила неспростовну, об'єктивну істину - майбутнє має тільки той народ і держава, які пов'язують своє буття і завтрашній день з молоддю, з наступним, прийдешнім поколінням Можна шанувати молодь, пишатися нею, критикувати і навіть засуджувати її дії і вчинки, не поділяти життєву позицію, проте абсолютно неможливо не прислухатися до думок молодих людей, до їхніх поглядів, не брати до уваги особливості ідеалів, інтересів, запитів і потреб юнаків і дівчат, до їхніх ціннісних орієнтацій і навіть нетерпимості, безапеляційності, радикалізму За будь-яких обст
 6. Соціальна Структура суспільства та соціальна стратифікація

  Реферат >> Астрономия
  Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії та форм об єднання людей.
 7. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

  Реферат >> Философия
  доктор філософських наук, професор Карпенко Іван Васильович, Харківський національний університет імені В Н Каразіна, декан філософського факультету, завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії
 8. Суспільство як соціальна система

  Курсовая работа >> Социология
  Суспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася в процесі історичного розвитку даної країни
 9. Людина як природне і соціальне явище

  Реферат >> Философия
  Актуальність теми дослідження. Людина є найвищий витвір природи, її сутність досить складна і багатогранна. Невипадково людина вивчається багатьма науками в різних аспектах. Філософія завжди розглядала людину як особливий рід сущого, осмислювала проблеми людського існування, намагалася визначити її місце в світі, можливості її діяльності, намагалася збагнути людину в її цілісності.
 10. Екзистенціальна філософія та її різновиди

  Реферат >> Астрономия
  Однією з провідних течій суспільної думки XX ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її місця в світі, проблеми духовної витримки людини, яка потрапила в потік подій і втратила контроль.
 11. Становлення молодого фахівця у динамічному соціальному середовищі як світоглядно-методологічна проблема

  Контрольная работа >> Педагогика
  Поняття «становлення», «формування» і «розвиток» особистості професіонала. Термін «становлення» є, мабуть, одним з найбільш часто вживаних як у філософії, педагогіці, так і в психології, проте його семантична наповненість настільки ж часто розпливчаста і невизначена.
 12. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

  Реферат >> Философия
  Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Кальной Ігор Іванович, Таврійський національний університет ім В І Вернадського, завідувач кафедрою соціальної філософії кандидат філософських наук Денисова Ольга Володимирівна, Севастопольська філія Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок, завідувач кафедри мистецтвознавства та іноземних мов, доцент
 13. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

  Реферат >> Психология
  Парадигма перетворення свідомо орієнтується на конкретну соціально-філософську систему як єдину основу теорії, експерименту й практичного застосування Її назва виражає суть філософії марксизму, сформульованої Марксом в «Тезах про Фейєрбаха» Ідея Маркса стосовно до будь-яких об'єктів і явищ дійсності проста: щоб пояснити (і в цьому змісті зрозуміти), треба спробувати їх змінити, перетворити, підкорити
 14. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 15. Соціально-економічні та культурно-історичні коріння класичної німецької філософії

  Реферат >> Астрономия
  Німецька класична філософія Німецька класична філософія охоплює порівняно короткий період, що обмежений 80-ми роками XVIII -XVIII сторіччя , з одного боку, і 1831 роком - роком смерті Гегеля - з іншої. церковної гегемонії, як засіб для реалізації своїх політичних і економічних інтересів.
 16. Молодь як об’єкт соціальної роботи

  Курсовая работа >> Социология
  Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням соціальних проблем молоді у різних країнах світу У більшості з них молодь приблизно вдвічі частіше, ніж представники старших вікових категорій, опиняється в маргінальному становищі при виборі місця праці, непропорційно великою є її частка в когорті безробітних, найнижчими показниками характеризується рівень її доходів й стартові можливості отримання освіти та самоствердження В умовах формування ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в стані формування і ут
 17. Соціальний аспект історичної харизми

  Реферат >> История
  Зрозуміти сучасну історико-філософську думку й основні проблеми сьогодення неможливо поза зверненням до теоретичних джерел початку ХХ ст. У цей період (ми аж ніяк не применшуємо значення та впливу всіх інших) було запропоновано своєрідне бачення фундаментальних питань людського буття у його різноманітних вимірах.
 18. Соціально-психологічне дослідження ревнощів чоловiкiв

  Практическая работа >> Психология
  Методі дослідження: тест “Чи ревниві ли Ви?”, авторська анкета “ревнощі”, технологія експертного аналізу даних анкети, спостереження, бесді, методи математико-статичного аналізу одержаних результатів ( обчислення середніх значень та кореляційний аналіз).
 19. Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

  Реферат >> Педагогика
  Під суспільним (соціальним) вихованням розуміють виховання, яке спрямоване на забезпечення гармонії суспільних і особистих інтересів, балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством шляхом безпосередніх людських відносин, а також за допомогою спеціально створених для цієї мети суспільних інститутів (благодійних фондів, організацій, товариств, асоціацій тощо).
 20. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

  Реферат >> Психология
  Як показує історія формування парадигм у соціальній психології, вони явно або неявно пов'язані із загальними змінами у відповідному соціокультурному контексті Кардинальна відмінність сучасної ситуації від всіх попередніх полягає в тому, що на рубежі століть цей контекст розширився до глобальних розмірів Нині взаємозалежність людей, усвідомлювана ними раніше в межах власної родини, плем'я, країни й т п зросла настільки, що дає про себе знати як взаємозалежність глобальна Вона усвідомлюється як процес "згортання" миру до розмірів великого села, де "усе всіх знають", де подію
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20208692550659