Рекомендуем ознакомиться

Биология->Реферат
В нашей современной суете мы слишком заняты своими повседневными делами, но стоит вырваться куда-нибудь в лес, в горы, к реке, оглядеться и сразу в го...полностью>>
Биология->Реферат
находится в непрерывном развитии Процесс эволюции длится уже сотни миллионов лет, и его результатом является то разнообразие форм живого, которое во м...полностью>>
Экология->Реферат
Вода - одно из самых удивительных веществ на нашей планете Мы можем видеть её в твёрдом (снег, лёд), жидком (реки, моря) и газообразном (пары воды в а...полностью>>
Физика->Реферат
Непрерывность электромагнитного поля не является абсолютной, она тесно связана со своей противоположностью В конце прошлого столетия встретились опред...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Соціальна система та її структура

  Курсовая работа >> Социология
  Толкот Парсонс у автобіографічному нарисі „Про побудову теорії соціальних систем: особиста історія” відмітив, що метою його життя було створення загальної, універсальної теорії, що була придатною для аналізу будь-яких живих систем, починаючи від одноклітинного організму і закінчуючи складними людськими цивілізаціями Що ж загального могло бути в цих мікро- і макрореалій - простого організму і людського суспільства? Наявність структурованої системи, яка в своїх діях прагне до порядку і певної раціональності Природно, що Т Парсонс, перш за все, намагався зробити свою теорію такою, що могла б зас
 2. Суспільство як цілісна соціальна система

  Реферат >> Социология
  Поняття "діяльність" вживається і вивчається багатьма науками Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення
 3. Структура соціальної системи

  Реферат >> Социология
  Соціальна система - це організоване ціле, частини якого перебувають у відносинах взаємозалежності в тому розумінні, що зміна в якійсь частині приводить до змін в інших частинах системи Соціальна система, як система взаємодій, є в такий спосіб структурною й функціональною сукупністю
 4. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

  Дипломная работа >> Социология
  Явецька І Д Соціальний захист населення, як складова соціальної політики держави (на прикладі роботи управління праці та соціального захисту населення Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області) – Рукопис
 5. Соціальне середовище та соціалізація особистості

  Курсовая работа >> Психология
  Кожна дитина з появою на світ потрапляє у свою сім’ю, де в оточенні своїх батьків і рідних робить перші кроки, промовляє перші слова, де батьки піклуються про неї, оточують своєю любов’ю, турботою, ласкою Потім дитина здобуває перші успіхи самостійності у дитячому садочку, приміряє перші дорослі ролі у учнівському колективі школи, здобуває знання про навколишній світ, вчиться долати перші незначні перешкоди, які зустрічаються на її шляху Після закінчення школи, вже не дитина, а самостійна молода людина вступає у вищі навчальні заклади, де потрапляє у новий колектив - студентський, здобуває пе
 6. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Парадигмою прийнято вважати сукупність стійких і загальнозначущих норм, теорій, методів, схем наукової діяльності, яка спирається на єдність у витлумаченні теорії, в організації емпіричних досліджень та інтерпретації наукових досліджень Соціально-філософські теорії являють собою ту основу, на якій і завдяки якій досягається єдність усіх етапів і вимірів конкретно-наукових досліджень Ми називатимемо парадигмою ту позицію, що претендує на аксіоматичність своїх вихідних положень і на яку спираються інші теорії та дослідження
 7. Соціальні ролі та особистість

  Реферат >> Психология
  Вивчення теми «Соціальні ролі та особистість» актуальне, тому що, зрозумівши значення та місце особистості у суспільстві, її роль не лише в сім'ї та родині, у будь-якому колективі, на робочому місці, а й для покоління загалом, можна визначити власне місце в суспільстві й відповідно моделювати та коригувати власну поведінку, а також передбачати поведінку інших відповідно їх соціальних ролей
 8. Соціологія як соціальна система

  Контрольная работа >> Социология
  Латинське слово «соціо» означає зв’язувати, об’єднувати, починати спільну працю Звідси первісне значення суспільства як спільноти, союзу співтовариства Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності Хоча, безумовно суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв’язків Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії людей, зв’язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами Перші обєднання людей ґрунтувалися на родинних та сусідських зв’язках, на звичці, на взаємному тяжінні і почуттях симпатії і почуттях симпаті
 9. Соціальна система в Німеччині

  Реферат >> Социология
  Отто фон Бісмарк заснував систему державного соціального забезпечення Саме він був першим, хто запровадив закони про страхування на випадок інвалідності, медичне страхування, страхування на випадок нещасного випадку та пенсію на старість Метою програми канцлера, яка називалася «прикладним християнством» було як привернути політичні симпатії робітників до юнкерського уряду, так і збільшити продуктивність їх праці Пенсійний вік в законі про пенсійне забезпечення Бісмарком було встановлено 70 років, хоча середня тривалість життя робітника тоді в Німеччині була приблизно 45 років Такі ж складові
 10. Соціальна роль та вплив бібліотечного фонду на розвиток суспільства

  Реферат >> Социология
  Сучасний етап розвитку бібліотечної справи, зокрема фондознавства, тісно пов’язаний з процесами відродження української національності Стан культури і перш за все, бібліотечних фондів, визначає рівень розвитку суспільства Саме бібліотечні фонди відіграють основну роль в системі документальних комунікацій
 11. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 12. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  На протязі всієї історії свого існування людина намагалась зрозуміти світ, який її оточує. Зрозуміти не тільки суть того чи іншого явища, але й з’ясувати причини його виникнення, а також можливі варіанти його подальшого розвитку. Саме цей потяг людей до пізнання світу і став причиною виникнення та становлення соціології як науки про суспільство.
 13. Соціальна структура суспільства і тенденції її розвитку

  Реферат >> Исторические личности
  Соціальна структура - сукупність соціальних (клас, трудовий колектив, група, верства), соціально-демографічних (молодь, пенсіонери), професійно-кваліфікаційних, територіальних (тип поселення) й етнічних спільнот (нації, народності), пов'язаних між собою відносно сталими стосунками.
 14. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І С Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей [1 с 169 ] Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству
 15. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 16. Суспільство як соціальна система

  Курсовая работа >> Социология
  Суспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася в процесі історичного розвитку даної країни
 17. Соціальний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  Відбір проектів та їх оцінка потребують проведення аналізу довколишнього середовища у широкому розумінні, не звужуючи його до рамок екологічного аналізу Було б неправильно стверджувати, що проектування в соціалістичній системі ігнорувало соціальні ефекти від проектів Результати проекту оцінювали з точки зору зміни таких соціальних показників: зміст, умови та організація праці; соціальна структура; культурно-технічний рівень працівників; позаробочий час та його використання; соціально-психологічний клімат; соціальна активність працівників
 18. Соціальна робота з людьми похилого віку

  Дипломная работа >> Социология
  Проблеми соціальної роботи зі старими людьми в даний час знаходяться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня життя літніх і старих людей
 19. Соціально-класова структура суспільства

  Реферат >> Социология
  Поняття соціальної структури суспільства та її елементи Соціальні спільноти, їх різновиди Первинні і вторинні соціальні групи Соціально-демографічні спільності Соціально-професійні спільності Соціально-територіальні спільності Приписаний і досягнутий статус Систематизація соціальних ролей
 20. Соціальний капітал і його необхідність для формування громадянського суспільства в сучасній Україні

  Контрольная работа >> Социология
  Існує різні визначення поняття соціального капіталу, які беруть до уваги ті чи інші аспекти соціальної інтерактивності Якщо говорити узагальнено, то „соціальний капітал” – це спроможність індивідів до узгодженої взаємодії заради реалізації спільних інтересів на основі самоорганізації Підґрунтям соціального капіталу є взаємодовіра індивідів В суспільстві має існувати така соціально-психологічна атмосфера, таке соціокультурне середовище, які сприяють проявам соціальної солідарності Певна річ, для суспільства важлива не лише потенційна готовність (стан громадської думки) до взаємодії, а реальні
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.12297201156616