Рекомендуем ознакомиться

География->Контрольная работа
После распада СССР геополитическое положение России существенно изменилось Появился ряд неблагоприятных его черт Во-первых, значительны территориальны...полностью>>
Менеджмент->Реферат
1 Состав и значение машиностроения в народном хозяйстве России 41 1 Машиностроительный комплекс - основа научно-технического прогресса и материально-т...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
В данном курсовом проекте будет рассмотрен рынок микрокалькуляторов и проведено его комплексное исследование, что и является основной целью курсовой р...полностью>>
Экономика->Реферат
Системный анализ представляет собой совокупность определенных научных методов и практических приемов решения разнообразных проблем, возникающих во все...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Світові релігії

  Реферат >> Астрономия
  До них належать: буддизм (виник у VI ст. до н. е., нараховує до 400 млн віруючих), християнство (ви­никло у І ст. н. е., нараховує близько 1,7 млрд віруючих), іслам (виник у VII ст. н. е., нараховує 935 млн віруючих). Кількість віруючих світових релігій наве­дена на початку 90-х років і може розглядатись як приблизна.
 2. Світова релігія Буддизм

  Реферат >> Религия и мифология
  2500 років тому Будда показав, що можливо звільнитися від буденних проблем, він дав своїм послідовникам в руки ключ до вищого і надійного щастя. Це щастя містить в собі звільнення від всіх страждань зумовлених існуванням, довершене знання природи всіх явищ, а також необмежену можливість допомагати іншим на шляху до звільнення і прояснення.
 3. Біблія як одна з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки

  Реферат >> Религия и мифология
  Біблія (грец – книга) є священною книгою християн, однією з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки, яка міцно вросла в духовність і культуру багатьох народів Створювалася вона від XІІ ст до н е по ІІ ст н е , тобто впродовж майже півтори тисячі років у процесі відбору, редагування, канонізації релігійних текстів, які спершу іудаїзм, а потім християнство визнали богонатхненними – навіяними людям Богом шляхом Одкровення Тобто через Біблію Бог звернувся до людей Священнописці підбирали спосіб, стиль викладу Писали її сотні відомих і невідомих авторів, редакторів, переписувачів, перекл
 4. Буддизм як світова релігія

  Реферат >> Астрономия
  Буддійська міфологія – це комплекс міфологічних образів, персонажів, символіки, пов’язаний з релігійно-філософською системою буддизму, яка виникла в 6-5 ст. до н. е. в Індії, в період централізованої держави, яка широко поширилась в Південній, Південно-Східній і Центральній Азії, а також на Далекому Сході.
 5. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  Сутність світового господарства та його системний характер. Світове господарство являє собою сукупність національних економік різних країн світу, зв'язаних між собою рухом товарів, капіталу, робочої сили, що характеризується розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу.
 6. Релігійна філософія

  Реферат >> Астрономия
  Релігійна філософія Неотомізм і проблема співвідношення віри і знання (Марітен, Жільсон, Бохенський, Фріз). Плин сучасної католицької філософії, що базується на навчанні Хоми Аквінського. Одержав статус офіційної філософської доктрини Ватикану після послу опублікування в 1878 р.
 7. Релігієзнавство як наука. Свобода совісті як елемент демократичних свобод

  Реферат >> Философия
  Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» є органічною частиною в системі дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення історії становлення й еволюції релігійних систем, природи і генезису вільнодумства, сучасної релігійної ситуації у світі і на Україні, розкриває природу релігії як соціокультурного феномена.
 8. Світова економіка

  Учебное пособие >> Экономика
  d) Валовий світовий продукт (ВСП) - вартість всіх товарів та послуг, вироблених в усіх країнах без подвійного урахування (сировина, напівфабрикати) ВВП в країні підраховують за допомогою Системи Національних Рахунків
 9. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 10. Релігієзнавство. Курс лекцій. Релігія та суспільство

  Конспект >> Религия и мифология
  Термін “релігія” як означення відношення “людина-Бог” був запроваджений у ХV – ХVІ ст. Тоді його вживали тільки в теїстичному значенні, без урахування усіх особливостей феномену, який він позначав. Осмислений погляд на релігію як особливий феномен був започаткований філософією Нового часу, в чому найбільша заслуга німецьких філософів Фрідріха-Іммануіла
 11. Світосприйняття містиків

  Реферат >> Астрономия
  В минулому природа досліджувалася силою розуму, а досвіди ігнорувалися. Наукові узагальнення будувалися на початкових узагальненнях, і в барвистих картинах світу мирно вживалися реальність і вимисел, що зараз здається несумісним з мудрістю древніх. Однак багато чого в представленнях древніх містиків було вірним і сучасні люди, так чи інакше, часом повертаються до того, що здавалося смішним і безглуздої ще десятиліття назад.
 12. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури Сучасні релігії

  Реферат >> Религия и мифология
  Спочатку він був внутрішньою течією в індуїзмі. Його виникненню сприяло те, що індуїзм, ускладнений і філософський в теорії, став дуже корумпованим, пристосовницьким на практиці. Всі не брахмани вважалися другорядними, невоноправними, послідовниками тієї чи іншої доктрини.
 13. Релігія як сфера духовної культури: структура та функціональне покликання

  Контрольная работа >> Религия и мифология
  Релігієзнавство - гуманітарна наука, що досліджує соціально-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу па віруючих Як самостійна галузь знання воно виникло у другій половині XIX століття
 14. Релігія у контексті психоаналізу

  Курсовая работа >> Психология
  Зігмунд Фройд (1856—1939р р ) як представник психоаналізу прагнув удосконалити і науково обґрунтувати його З допомогою психоаналізу вчений намагався встановлювати факти, пояснювати їх причини і передбачати наслідки Він винайшов психоаналіз не тільки як наукову теорію, а й як особливу психотерапевтичну практику, сутність якої полягала в тому, щоб допомогти хворому визначити причину своєї травми шляхом згадування витісненої події, усвідомлення її, що призведе до ліквідації або послаблення больового симптому
 15. Світові геноциди

  Доклад >> Социология
  Геноцид – цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, політичними або релігійними мотивами До таких дій відносяться:
 16. Релігійні течії Індії

  Реферат >> Религия и мифология
  Така релігія, як індуїзм, склалася на базі давнього брахманізму, точніше, як підсумок суперництва, як результат його перемоги і виник індуїзм Основи індуїзму походять від Вед та пов'язаних з ним легенд та текстів Найповнішим визначенням поняття «індуїзм» можна вважати індійський спосіб життя, включно зі всією сумою життєвих принципів і норм; соціальних і етичних цінностей, вірувань і уявлень, обрядів і культів, міфів і легенд, буднів і свят тощо Більшість ведичних богів ввійшли в минуле і тільки незначна їх частина, головним чином завдяки згадуванням в міфах і легендах, збереглася у людській
 17. Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

  Дипломная работа >> Физика
  У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність поставок й ефективність їх використання багато в чому визначають стійкий розвиток і енергетичну безпеку – важливу складову національної безпеки
 18. Світова економіка структура та загальні тенденції формування

  Реферат >> Астрономия
  середина ХVІІІ ст.: перехід від мануфактурного до фабричного способу виробництва. Велике підприємство повністю залежить від імпорту сировини, розраховує на експорт продукції. Перша економічна криза – 1825р., кожні 9-11 років повторюється економічна рецесія.
 19. І світова війна

  Дипломная работа >> Астрономия
  На початку XX ст. у світі ще більше загострилися імперіалістичні суперечності. Але особливого поши­рення набув конфлікт між Англією і Німеччиною. Вже в 90-х роках XIX ст. Англію занепокоїло посилення конкуренції німецьких товарів на світовому ринку. Інтереси Англії і Німеччини зіткнулися в багатьох районах світу.
 20. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.075302124023438