Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
When testing with living creatures where do people give room for genetic fail and mishap. Genetic engineering of plants and animals should be left to ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
For example, a senior named Will showed me a program on his calculator that had no meaning to the normal person but had a great deal of meaning to him...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Whenever a new kind of information technology is born, there is always been somebody on hand to try to censor it. Because the Internet is new and wide...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When a child is adopted, it is standard procedure for a new birth certificate to be issued. On this new certificate the adoptee s new name appears, al...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  Сутність світового господарства та його системний характер. Світове господарство являє собою сукупність національних економік різних країн світу, зв'язаних між собою рухом товарів, капіталу, робочої сили, що характеризується розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу.
 2. Світова економіка

  Учебное пособие >> Экономика
  d) Валовий світовий продукт (ВСП) - вартість всіх товарів та послуг, вироблених в усіх країнах без подвійного урахування (сировина, напівфабрикати) ВВП в країні підраховують за допомогою Системи Національних Рахунків
 3. Світова економіка структура та загальні тенденції формування

  Реферат >> Астрономия
  середина ХVІІІ ст.: перехід від мануфактурного до фабричного способу виробництва. Велике підприємство повністю залежить від імпорту сировини, розраховує на експорт продукції. Перша економічна криза – 1825р., кожні 9-11 років повторюється економічна рецесія.
 4. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

  Конспект >> Финансы
  Саме валюта – як грошова одиниця оремих країн, виступає у вигляді об”єкту даних відносин. Під іноземною валютою розуміють – грошові знаки іноземних держав, а також кредитні засоби обігу і платежу виражених в іноземних грошових одиницях(векселях, чеках), які використовуються в міжнародних розрахунках.
 5. Національна економіка та основні компоненти економічної системи Право власності в економіці

  Реферат >> Астрономия
  Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання. Деякі з них передбачають використання грошей, а в інших гроші не потрібні. Одні системи господарювання забезпечують добробут людей, а в інших більшість населення перебуває на межі фізіологічного виживання.
 6. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисциплінна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфері праці та практичними навичками щодо управління працею та ефективного використання людських ресурсів на макро-і макрорівнях.
 8. Загальні закономірності світового економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв'язками та розгалуженнями На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на цілісну, глобальну, інтегровану господарську систему Функціональними елементами цієї метасистеми є науково-технічна сфера, виробничо-інвестиційна діяльність, сфера міжнародного обігу (світова торгівля), валютно-фінансові й кредитні міжнародні відносини
 9. Роль світового ринку в формуванні світового господарства

  Реферат >> Кулинария
  Світовий ринок став закономірним результатом розвитку заснованих на поділі праці внутрішніх і національних ринків товарів, що вийшли за державні кордони. Він являє собою сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованих на міжнародному поділі праці, та інших факторах виробництва.
 10. Економіка країн африки

  Реферат >> Астрономия
  ЕКОНОМІКА КРАЇН АФРИКИЕкономіка країн африканського континенту формувалась головним чином у результаті діяльності колоніальних адміністрацій та приватних іноземних компаній як додаток до економіки метрополій. Сучасний її стан визначається впливом різноманітних зовнішніх факторів.
 11. Середовище існування міжнародних економічних відносин

  Реферат >> Астрономия
  Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов”язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ.
 12. Перехідна економіка та її закономірності

  Учебное пособие >> Экономика
  Невідповідність між економічним устроєм держави та існуючими потребами розвитку суспільства спричинює явище, яке традиційно прийнято кваліфікувати як економічна криза, визначальною рисою якої є економічна деградація – процес руйнування національної економічної системи, що відзначається різким зниженням промислової, комерційної, інтелектуальної, інвестиційної та інших видів економічної діяльності, глибоким спадом обсягів національного виробництва, посиленням інфляційних процесів, високим рівнем безробіття Єдино можливим шляхом подолання економічної кризи є перехід до іншої, якісно ефективнішої
 13. Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в україні в середині 50-х – першій половині 60хх рр

  Реферат >> История
  У жовтні 1964 р. М.Хрущов був зміщений з посади першого секреаря ЦК КПРС.. Л.Брежнєв, наступний керівник СРСР, мав тісні стосунки із Україною — працював першим секретарем Запорізького, а пізніше Дніпропетровського обкому партії. У 50-х роках був першим секретарем ЦК КП Молдавії та Казахстану.
 14. Світове господарство стан та тенденції розвитку

  Реферат >> Экономика
  Він полягає в спеціалізації окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і товарному обміні цими продуктами на світових ринках. МПП виникає між країнами, що захищені своїм державним суверенітетом. Формування спеціалізації господарства підкоряється дії закону порівняльних переваг, запропонованим Д.
 15. Економіка та організація виробництва. Опорні конспекти

  Конспект >> Экономическая теория
  Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації та організаційні формування, які спільно виконують ту чи іншу місію і діють на основі певних правил і процедур.
 16. Економіка галузі виробництва соків в Україні

  Отчет по практике >> Экономика
  Стиглі плоди сортують, миють і відправляють під прес для отримання соку Потім в спеціальній вакуумній установці при низькій температурі (40°С) випаровується частина природної вологи (води) В результаті випаровування виходить густа в'язка рідина, схожа на мед, яка називається концентрованим соком У нім, завдяки щадній температурній обробці, зберігається весь комплекс вітамінів і мінералів, що містяться в свіжих плодах Концентрований сік заморожують або розливають в спеціальні асептичні ємкості, що дозволяє зберігати його без втрати якості і корисних властивостей протягом декількох місяців і тр
 17. Економічний розвиток провідних країн світу на початку XX ст.

  Реферат >> Экономика
  На початку XX ст зміст розвитку світової економіки в індустріальну епоху полягав у здійсненні структурних зрушень, внаслідок яких змінилося значення сфер і галузей господарства, їх частки у виробництві валового внутрішнього продукту та національного доходу Випереджаючими темпами розвивалася промисловість, що забезпечувало її перевагу над сільським господарством у світовому та національних господарствах Зростання важкої промисловості почало змінювати галузеву структуру індустріального потенціалу
 18. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості
 19. Економічні ті соціальні наслідки інфляції

  Реферат >> Экономика
  Метою дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти сутності інфляції й антиінфляційного регулювання, чинники інфляційних процесів та їх вплив на економіку держави, соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в Україні розробка на цій основі механізму вдосконалювання антиінфляційного регулювання, що враховує специфічні умови української економіки.
 20. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об’єктивно вимагають узгодження національної економічної політики зі світогосподарськими закономірностями Це стосується структури економіки, стандартів продуктивності та якості, рівня життя людей, конкурентоспроможності товарів і послуг, інфраструктурного та інституціонального забезпечення ринкових реформ Таким чином, успіх внутрішнього реформування є передумовою і одночасно наслідком подальшої інтеграції в світове господарство
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27586102485657