Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Налоги - обязательные и безэквивалентные платежи, уплачиваемые налогоплательщиками в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фон...полностью>>
Экономика->Реферат
Проблема банкротств многих существующих предприятий различных отраслей хозяйства и сфер деятельности становится достаточно актуальной на данный момент...полностью>>
Педагогика->Реферат
Традиційна педагогічна система грунтувалась на двох визначальних принципах - відборі та відсіві. Вочевидь, такий підхід не відповідає рівню сучасного ...полностью>>
Физика->Реферат
Метод контурных токов можно применить для расчета сложных электриче­ских цепей, имеющих больше двух узловых точек. На рис. 41, а изображена такая элек...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Роль фінансів в економічному розвитку країни

  Реферат >> Финансовые науки
  Головне призначення державних фінансів — сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпеченню прав і свобод людини Досягають цього через методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави та використання їх на цілі розвитку економіки, забезпечення соціальних гарантій населенню, утримання армії, органів усіх ланок влади
 2. Роль державного казначейства в управлінні бюджетними коштами

  Курсовая работа >> Финансы
  Другим пунктом буде йти розкриття питання про державне казначейство, тобто про организаційні онови та правовий статус діяльності державного казначейства України, також розкриємо основні завданнямя Державного казначейства України
 3. Економіко-кримінологічна теорія

  Реферат >> Астрономия
  У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Окреслюється проблемна ситуація, визначаються мета, теоретичні і прикладні завдання дослідження, концептуальні, теоретико-методологічні засади та методичні засоби розв'язання визначених завдань.
 4. Основні моделі соціально-економічного розвитку країн Західної Європи

  Реферат >> Астрономия
  В найбільш загальному плані Європейський регіон можна поділити на дві великі частини: Західна Європа та Центральна та Східна Європа. Така диференціація повязана зі ступенем розвику, характеристикою економічних систем та економічної політики, що проводиться урядами країн цих субрегіонів.
 5. Економічний розвиток. Типи та моделі економічного розвитку

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Характеристика типів і моделей економічного розвитку вимагає, насампе­ред, визначитися із розумінням сутності та змісту понять “ тип ”, “ модель ”, оскільки поза цим неможливо сформулювати ті ключові ознаки, за якими лише й можна розрізняти якісні відмінності та переваги того чи іншого типу економічного розвитку, тієї чи іншої концептуальної моделі розвитку, яка може забезпечити такі переваги.
 6. Роль домогосподарств в економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  Ринок являє собою систему економічних відносин, які виникають у процесі обміну продуктами як товарами шляхом купівлі-продажу Через механізм обміну процес виробництва пов'язується з процесом споживання, і таким чином створюються необхідні умови для задоволення суспільних потреб у формі платоспроможного попиту
 7. Економічна безпека України

  Курсовая работа >> Экономика
  Україна одночасно проходить складний історичний шлях державотворення і переходу від централізовано-планової системи управління економікою до соціально спрямованої ринкової економіки Зрозуміло, що ці дві історичні події супроводжуються зламом суспільних і економічних відносин, який призводить до соціально-економічної кризи тривалого характеру Кризовий стан економіки значно впливає, більш того, безпосередньо загрожує національним інтересам незалежної держави, надзвичайно актуалізує проблему її національної безпеки, в першу чергу такої її складової, як економічна В сучасних умовах економічна безп
 8. Країни що розвиваються

  Реферат >> Астрономия
  КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА МІСЦЕ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІРозпад колоніальної системи відкрив перспективи для суверенного розвитку десятків нових держав. Ці держави займають понад 60% території Землі, де проживає 77% світового населення.
 9. Економічна роль держави в ринковій економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  Упродовж XX ст відбувалося посилення ролі держави в економіці Особливо ці процеси прискорилися у другій половині минулого століття, що виявлено у розширенні функцій держави, розвиткові нових форм і методів економічної політики, що не лише зменшують негативний вплив на ринок, а й сприяють нормальному відтворенню засобів виробництва, соціальній стабільності та підтримці макроекономічної рівноваги
 10. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розглянута сутність фінансів, як інструмента вирішення соціальних проблем; описані види соціальних гарантій населення і їх механізм Наведені дані про стан фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні і проаналізована їх динаміка за останні роки Розглянуте питання про проблеми фінансування соціальних гарантій і рекомендації щодо їх підвищення
 11. Економіка Швейцарії

  Закон >> Экономика
  Державний устрій. Швейцарія – федеративна парламентська республіка. Кожен кантон має свою конституцію, парламент, уряд. Глава держави і уряду – президент Конфедерації, який обирається на рік урядом з числа членів уряду – федеральних радників. Законодавчий орган – двопалатні Федеральні збори (Національна рада з 200 депутатів і Рада кантонів з 46 депутатів).
 12. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 13. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 14. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 15. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 16. Заощадження та інвестиції в умовах розвитку ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  Світовий досвід свідчить, що країни з ринковою економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій, джерелом яких є заощадження. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, заощадження та інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів і послуг.
 17. Фінанси, їх структура і функції

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функцій фінансів З'являються нові фінансові інститути (довірчі товариства, інвестиційні фонди, холдингові компанії, депозитарії, реєстратори, фондові біржі та ін ) Все більш високої кваліфікації спеціалістів вимагає менеджмент державного бюджету, діяльності комерційних банків, розвитку нефінансових підприємств різних форм власності, проведення операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин Потребує обґрунтованих рішень і управління фінансовими ресурсами громадян, оскіль
 18. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджетний механізм та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності держа
 19. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.
 20. Фінанси та їх структура

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вона – ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості, стабілізації економічного стану в державі
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.32368087768555