Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики требования маркетинга не ограничиваются лишь созданием высококачественного товара, отвечающего запросам потребителей, и ...полностью>>
Экономика->Учебное пособие
d) Валовий світовий продукт (ВСП) - вартість всіх товарів та послуг, вироблених в усіх країнах без подвійного урахування (сировина, напівфабрикати) ВВ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Вибір мною цієї теми пояснюється тим, що останнім часом активізувалися переговори щодо приєднання України до СОТ Я знайшов необхідним поглиблено вивчи...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового госпо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Роль маркетингу в ринковій економіці Закон попиту та пропозиції ринкового механізму

  Реферат >> Экономика
  В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.
 2. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  З точки зору права, підприємство - самостійний хозяйнуючий суб'єкт (який веде ту чи іншу діяльність з метою реалізації її результатів на ринку), створений у порядку, встановленному Господарчим кодексом України, для виробництва продукції, виконання робіт та послуг з метою задовільнення суспільних потреб та отримання прибутку
 3. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  Економічна теорія у системі економічних дисциплін займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 4. Ринок його характерні ознаки та види

  Курсовая работа >> Экономика
  Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм - це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст Сучасний же ринок - це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість
 5. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів.
 6. Політична економія - теорія та практика

  Шпаргалка >> Экономика
  1 Зародження і розвиток політичної економії Основні напрямки, школи і течії в політичній економії Політекономія-складова частина економічної теорії Економічна теорія складається з політекономії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економічних вчень Макро- і мікроекономіка конкретизують загальнотеоретичні положення політекономії Макроекономіка на рівні країни, мікроекономіка на рівні окремих галузей В цілому економічна теорія є методологічною основою всіх економічних дисциплін Господарчо-економічні проблеми завжди знаходились в центрі уваги людей Донаукові фіксовані проблеми зустрічаються
 7. Ціноутворення на ВАТ "Тера" в економічно-господарському та правовому контексті

  Дипломная работа >> Экономика
  Ціна - економічне поняття, існування й важливість якого нікому не треба пояснювати й доводити З раннього віку, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у покупці, вона на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яка роль вона грає в його житті й у житті інших людей Висока ціна означає, що річ дорога і її покупка вимагає більших грошових витрат, низька ціна означає дешевизну й менше навантаження на кишеню покупця Однак ціна, а точніше, ціни, вся їхня сукупність являє собою не тільки індивідуальну, особисту, але й суспільну, соціальну категорію Вони регулюють як окремі
 8. Предмет і метод економічної теорії

  Учебное пособие >> Экономика
  З моменту виникнення людства господарська, економічна діяльність стала невід’ємною складовою його життя Від правильного раціонального ведення господарства часто залежало виживання не лише окремої людини, а й цілих народів і держав Тому людей цікавило: яким чином влаштована економіка, як правильно вести господарство, як надбати, зберегти та примножити багатство? Елементи економічних знань з’явились ще в стародавні часи Особливого розквіту економічна думка досягла в античному світі у вченнях Ксенофонта, Платона, Аристотеля Однак економічні вчення не виділялись в самостійну науку, а були складово
 9. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн Виявлено вплив позаекон
 10. Підприємство як суб єкт та об єкт ринкової економіки

  Реферат >> Астрономия
  Під­при­єм­с­т­во за­ймає центра­ль­не мі­с­це в на­род­но­госпо­дар­сь­ко­му ком­пле­к­сі будь-­якої кра­ї­ни. Це пе­р­вин­на лан­ка су­с­пі­ль­но­го по­ді­лу пра­ці. Са­ме тут ство­рю­єть­ся на­ці­о­на­ль­ний до­ход. Під­при­єм­с­т­во ви­сту­пає як ви­ро­б­ник і за­без­пе­чує про­цес від­тво­рен­ня на ос­но­ві са­мо­оп­ла­т­но­с­ті й са­мо­стій­но­с­ті.
 11. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

  Курсовая работа >> Экономика
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити і терміни їх виконання) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12. Функції ринку та форми їх реалізації (1)

  Реферат >> Финансы
  бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові відноси-
 13. Попит та пропозиція на ринку праці в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток економіки будь-якої держави визначається наявними людськими ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її здійснення Тому можливість займатися ефективною працею, забезпечення зайнятості та її регулювання можна розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного зростання держави
 14. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний етап розвитку України характеризується переборенням макроекономічної кризи, яка була характерна для 90-х років ХХ століття, та переходом економіки на траєкторію сталого економічного зростання
 15. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  1 2 Аналіз виконання статей державного бюджету в частині реалізації природного газу споживачам України (рентна плата, рентна плата за транзитне транспортування природного газу, цільова надбавка до тарифу на природний газ, ПДВ 2002-2007 рр )
 16. Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний розвиток ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності Вирішення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері комерційної діяльності
 17. Фінансовий ринок (3)

  Курсовая работа >> Финансы
  Перш ніж вести мову про фінансовий ринок треба дати визначення терміну „фінанси” Термін finansia виник в 13-15 ст ст в торгових містах Італії, і спочатку він являв собою любий грошовий платіж Подальше вживання – в якості поняття, пов’язаного з ситемою грошових відносин між населенням і державою з приводу створення фондів грошових коштів Таким чином, цей термін мав такі ознаки:
 18. МАКРОЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

  Реферат >> География
  Макроекономіка – це одна з наук, що вивчає закономірності функціонування національної економіки. Окрім неї, економіку вивчають багато інших економічних наук: політична економія, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, галузеві та функціональні економіки та ін.
 19. Сфера послуг в ринковій економіці

  Реферат >> Экономика
  В даний час роль ринку послуг, як одного з найважливіших секторів економіки, дуже велика і актуальна Це пов'язано з ускладненням виробництва, насиченням ринку новими товарами, з швидким зростанням НТП Все це неможливо без існування інформаційних, фінансових, страховок і інших ринків послуг
 20. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

  Курсовая работа >> Экономика
  Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності Підйоми і спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним прийнято називати діловим чи економічним циклом Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов'язково в однаковому ступені Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспі
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.024196147918701