Рекомендуем ознакомиться

Деньги и кредит->Конспект
В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто ру...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
Актуальность исследования. Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике в...полностью>>
Астрономия->Реферат
Хаммурапі склав свої закони вже на 3 році царювання – вони були записані на глиняних табличках. Згодом, на 35 році царювання, коли йому вдалося перемо...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Man is indeed a rational creature. In the book, Ralph is worried of what will come of them. He asks ?We can do all right on our own, can?t we?? and Pi...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розробка ефективного рекламного звернення

  Реферат >> Астрономия
  Зарубіжні спеціалісти з маркетингу пропонують оцінювати рекламні звернення з погляду їхньої необхідності, значущості та вірогідності. Рекламне звернення передовсім має повідомити по­купцю щось таке, що тому необхідно знати про товар. Крім того, воно повинно проінформувати його про щось виняткове або осо­бливе, чого не мають інші марки даної товарної групи.
 2. Як розробити ефективну рекламну кампанію

  Реферат >> Астрономия
  Як уже було сказано, американський учений Лассвел розробив загальну комунікативну модель, яка складається з таких чотирьох елементів: комунікатора, звернення, носія звернення та того, хто сприймає звернення, — реципієнта (покупець, споживач). Тобто, у цій моделі беруть участь: рекламодавець (комунікатор), рекламна агенція, засоби масової інформації (носій звернення) та цільова аудиторія (реципієнт).
 3. Рекламне дослідження ринку

  Реферат >> Астрономия
  Дослідження є необхідною умовою ефективного прийняття рі­шення в галузі маркетингу, а відповідно, і комунікацій. Рекламне дос­лідження ринку передбачає збирання, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або організації для вирішення комунікативних за­вдань, задоволення потреб людей у товарах, послугах чи ідеях.
 4. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад, розробки чи розміщення (або того та іншого разом) замовлень у засобах масової інформації — у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо.
 5. Планування ефективної рекламної кампанії а контроль за її результатами

  Реферат >> Астрономия
  Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ча­стиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна переві­рка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників.
 6. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

  Реферат >> Маркетинг
  Процес створення та виготовлення рекламного звернення ду­же схожий на процес створення й виготовлення самого продукту, що рекламується. За кожним рекламним зверненням стоять сотні рішень багатьох людей у рекламних агенціях і за їхніми межами. На карту ставляться всі капітальні вкладення на дослідження, конструювання (розробку) й виготовлення нового товару або на збереження рівня збуту того, що рекламується.
 7. Творчі стилі в рекламній справі

  Реферат >> Астрономия
  Значний розвиток рекламного бізнесу потребував нових підхо­дів, нових ідей, нових людей. Такі люди з'явилися і створили науко­ву базу рекламного процесу, зробили його творчістю, навіть мис­тецтвом. Це відбулося у 50 — 60 роках XX століття, коли почали творити такі яскраві особистості рекламного бізнесу, як Девід Огілві, Лео Бернет та інші.
 8. Розробка комплексної програми стимулювання збуту

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей
 9. Розробка комплексу маркетингу (2)

  Реферат >> Маркетинг
  "ЗАТ "ВО "КОНТI" останнiм часом проводить активну iнвестицiйну полiтику, спрямовану на поступове збiльшення частки ринку та закрiплення своїх позицiй на ньому в довгостроковiй перспективi, а також розширення асортименту продукцiї.
 10. Рекламний менеджмент сутність цілі завдання

  Реферат >> Маркетинг
  Рекламний менеджмент охоплює весь рекламний процес — від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту, виготовлення та показу його в засобах масової інформації. При цьо­му рекламним продуктом можуть бути і кілька рядків об'яви в газеті чи журналі, і рекламний блок у друкованих виданнях, і відео- чи кіноролик або цілий фільм.
 11. Розробка комунікаційної політики для мережі продуктових супермаркетів Еко-маркет у місті Сумu

  Курсовая работа >> Маркетинг
  Комунікація служить засобом включення будь-якої фірми в зовнішнє середовище та забезпечує їй необхідний рівень взаємодії з навколишніми аудиторіями. При цьому в змісті комунікацій не повинно бути нічого випадкового, інакше це зменшить прибуток фірми через великі витрати на здійснення комунікації і через нанесення шкоди своєму іміджу.
 12. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

  Реферат >> Астрономия
  План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми.
 13. Рекламні комунікації

  Реферат >> Астрономия
  Рекламні комунікації важливі сьогодні, як ніколи раніше. Навички планування і реалізації реклами в життя користуються все більшим попитом в час інтегрованих комунікацій. Зростаюча роль рекламних комунікацій помітна як з позиції творчої стратегії, так і з позиції засобів рекламної діяльності.
 14. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем
 15. Розробка комплексу маркетингу фірми (2)

  Реферат >> Банковское дело
  Для виконання даної курсової роботи необхідно створити фірму, обрати вид діяльності та вид товару. Визначальним фактором фірми є виробництва. Споживачі надають перевагу дешевшим і доступним для придбання товаром. Висока ефективність виробництва дає змогу підтримувати низькі витрати а таким чином забезпечування низькі ціни.
 16. Розробка концепції маркетингу фірми

  Реферат >> Маркетинг
  Окрім вивчення поведінки споживачів, комплекси дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо.
 17. Розробка пропозицій щодо укріплення маркетингових позицій виробництва

  Реферат >> Менеджмент
  Ціль роботи: вивчення форм організаційного устрою, методів керування, обліку, контролю, планування на підприємстві; придбання навичок рішення прикладних задач з використанням реальних економічних критеріїв; придбання досвіду ділового спілкування в ході ознайомлювальної практики на одному з підрозділів заводу.
 18. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників.
 19. Організація реклами продукціі на ЗАТ Forte Україна

  Реферат >> Маркетинг
  У даній курсовій роботі возглянуті теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню промислового товару на ринок (планування рекламної компанії, розробка рекламного бюджету), на прикладі промислового підприємства ЗАТ «Forte Україна» розроблені шляхи удосканалення рекламної політики.
 20. Планування рекламної кампанії

  Реферат >> Маркетинг
  Отримання замовлення передбачає двояку поведінку рекламної агенції стосовно рекламодавця: активну й пасивну. За активної поведінки рекламна агенція сама шукає клієнтів і пропонує себе рекламодавцеві, за пасивної — клієнт сам звертається до рекламної агенції.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.12458205223083