Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
A big theme in The Matrix is Fate vs. Free Will. Morpheus risked because he believed Neo was ?the One.? Neo risks his life to save Morpheus because he...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The ring tailed lemur is a lemur with a foot tail used to signal other groups of lemurs. They are the only lemurs that spend much time on the ground. ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
During my years in high school being popular was what life was about. What type of clothes you wore what kind of a car you drove, who your friends wer...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Nick Carraway, the narrator of F. Scott Fitzgerald s The Great Gatsby, assigns certain types of images and descriptive words to Tom, Daisy and Jordan ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Регіональна економіка і регіональна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку Будучи суспільною системою типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язку і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі
 2. Нерозв’язані проблеми макроекономіки

  Курсовая работа >> Экономика
  У макроекономіці точиться гостра полеміка навколо тріади її фундаментальних проблем — обсягу національного виробництва, безробіття та інфляції Щодо обсягу національного виробництва, то суперечки стосуються методів економічної політики, за допомогою яких можна збільшити природний рівень виробництва у національній економіці, тобто забезпечити економічне зростання Як відомо, природний рівень виробництва залежить від кількості факторів та від виробничої функції Тому для збільшення обсягу національного виробництва економічна політика має сприяти збільшенню капіталу, підвищенню ефективності викорис
 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (2)

  Реферат >> Астрономия
  Становлення української державності, інтеграція у євро­пейське світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу.
 4. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України

  Курсовая работа >> Экономика
  Соціальна сфера діяльності на регіональному рівні полягає у здійсненні просторових процесів у суспільстві, впровадженні раціональних форм організації життя людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, відновлення життя, відтворення населення Ця сфера безпосередньо пов’язана з політикою, економікою, соціологією, демографічними дослідженнями тощо Питання стосовно розвитку соціальної сфери як виду економічної діяльності розглядаються виключно в контексті організації життя людей в межах конкретної території, територіальної організації праці До складу соціальної сфери р
 5. Етносоціологія та соціологія нації

  Реферат >> Социология
  Етносоциология – це порівняно молода спеціально соціологічна наука, що виникла на межі етнографії і соціології Сам термін "етносоціологія" складається з двох слів різного походження: етнос (від грецького “народ”) і соціологія Тому буквально цей вислів означає вчення про суспільство та місце в ньому народів
 6. Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання

  Реферат >> Педагогика
  “Яка вода, такий млин, який батько, такий син”; “Який батько, такий син”; “Який батько, такі й діти”; “Які мамка й татко, таке й дитятко”; “Який дід, такий його плід”; “Дурна мати – дурні діти”; “Якого породила ненька, такого й приймає земелька”; “Живемо не батьками – помремо не людьми”.
 7. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  Державне регулювання економіки - це система заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру по стабілізації та пристосуванню економіки до умов, що змінюються Свої регулюючі функції держава виконує, застосовуючи різноманітні методи і форми впливу на економіку Виділяють економічні і адміністративні методи державного регулювання Переважають економічні методи, серед яких у першу чергу виділяють бюджетно-податкову політику
 8. Формування конкурентних позицій регіональних систем

  Реферат >> Экономика
  Конкурентоспроможність регіонів – це складна комплексна система передумов і факторів. Становлення регіонів як самостійних суб’єктів економічних відносин породжує безліч протиріч, подолання яких стає можливим лише шляхом міжрегіональної конкуренції. Водночас, сама конкурентна боротьба між регіонами переноситься в різні сфери їхніх інтересів, починаючи задоволенням повсякденних запитів населення і закінчуючи пошуком та залученням зовнішніх і внутрішніх інвестицій на свою територію.
 9. Фінансова стратегія підприемства

  Курсовая работа >> Менеджмент
  В цій курсовій роботі, ціллю якої є вироблення корпоративної стратегії діяльності ЗАТ Полтавський завод продтоварів «Світанок», підприємство буде всесторонньо досліджено в світлі існуючих на ньому основних проблем.
 10. Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Різні за своїми підходами і змісту теорії і школи значно розширили уявлення про управління як самостійної області знань і про можливості її використання Тому принципи, форми і методи менеджменту поширилися зі сфери організації бізнесу на заклади науки, освіти, охорони здоров’я, релігії; вони активно використовуються в мистецтві, політиці, що зовсім недавно вважалося практично неможливим Одночасно підвищується визнання того, що менеджмент являється сферою професійно підготовлених людей, які володіють мистецтвом управління
 11. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

  Реферат >> Экономика
  Досягнення Україною суверенітету в умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів зумовлює необхідність включення України та її субнаціональних територіальних утворень – регіонів – в активну міжнародну діяльність Дана проблема особливо загострилась у зв'язку з процесами розширення Європейського Союзу (ЄС) та різним ступенем участі у них України та її західних країн-сусідів Зазначене детермінує необхідність пошуку шляхів реформування економічних зв'язків України з претендентами на вступ до ЄС
 12. Регіональні особливості відтворення населення України

  Курсовая работа >> Социология
  На сьогоднішній день Україна переживає демографічну кризу, тому дослідження різноманітних чинників, що впливають на демографічну ситуацію, та демографічних процесів є актуальним Покращення народжуваності та зниження смертності населення України можливе лише у випадку ґрунтовного дослідження наявної проблеми Дана робота показує усі наявні проблеми та чинники, що впливають на відтворення
 13. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

  Реферат >> Экономика
  Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання
 14. Процес орієнтації на цінності пов язаний з оцінкою

  Реферат >> Астрономия
  Оцінка — це сам процес і логічно втілений в оціночному судженні наслідок, усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ природи, витворів праці, форм виробничо-трудової діяльності, суспільно-історичних подій, суспільно-політичних утворень, моральних вчинків, творів мистецтва, здобутків пізнання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб'єкта.
 15. Статистичне вивчення реалізації продукції птахівництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Статистика – багатогалузева наука, яка включає загальну теорію статистики, соціально-економічну статистику і галузеві статистики Галузеві статистики (промислова, сільськогосподарська, транспортна) вивчають стан і розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу Так, сільськогосподарська статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ, які відбуваються у сільському господарстві, у нерозривному зв’язку з їх кількісною стороною Вона розглядає систему об’єктивних показників, що характеризують умови, процеси і результати сільськогосподарського виробництва, виявляє і аналізує за
 16. Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження Київського міжрегіонального об еднання Радон

  Дипломная работа >> Астрономия
  Дипломна робота мітить в собі: нормативну базу з ядерної та радіаційної безпеки, характеристику місця розташування комплексу “Вектор” міжрегіонального об’єднання “Радон”, кліматичні, географічні, геологічні та гідрогеологічні умови місця базування; стислу характеристику радіоактивних відходів зони ЧАЕС, обгрунтування необхідного терміну функціонування сховищ, а також технічні рішення ррозміщення споруд для захоронення твердих радіоактивних відходів та підприємств по їх переробці і дезактивації та умови їх експлуатації.
 17. Ментальність та національний характер: характеристика крізь призму історичної пам'яті

  Реферат >> Социология
  Оскільки один з наукових напрямів, розглянутий у першому розділі, досліджує політичну свідомості скрізь призму національної ментальності, яка формується в історичному контексті, вважаємо за доцільне використати окреслену методику, оскільки великі шари історичної реальності лежать в політичній свідомості сьогодення, формування якої накладається на ментальність, національний характер та психологічні стереотипи
 18. Екологічно-правовий статус людини громадянина

  Реферат >> Астрономия
  Закріплення цих найважливіших положень у загальних засадах кон­ституційного устрою України, а також розміщення в спеціально при­свяченому правам людини другому розділі Конституції України бага­тьох статей екологічного характеру свідчать про достатньо високий рівень визнання і формування конституційного екологічного статусу людини та громадянина в Україні.
 19. Система національних рахунків

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Діюча система балансу народного господарства дає можливість дістати важливу економічну інформацію про механізм розширеного відтворення, основні економічні пропорції та взаємозв’язки в народному господарстві Проте вона не враховує в повному обсязі діяльність невиробничої сфери, сфери нематеріальних послуг, фінансовий аспект відтворення В ній не знайшли достатнього висвітлення такі економічні важелі, як державний бюджет, фінансові ресурси, кредит тощо
 20. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

  Дипломная работа >> Социология
  90-ті роки ХХ століття ввійшли в історію як роки, позначені значними потрясіннями і змінами як у політичній, економічній, соціальній, так і духовній сферах Саме в цей період, в 1991 році, постала незалежна Україна Здобуття незалежності є переломним моментом в історії будь-якої країни, оскільки цей процес часто супроводжується загостренням багатьох проблем, серед яких не останнє місце посідають національні В Україні, як і в інших республіках Радянського Союзу, процес національного відродження розпочався з кінця 80-х-початку 90-х Наслідком політичних та соціально-економічних змін даного періоду
Generated in 0.21067595481873