Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Are juveniles as under control today as they were in the past? Crime plays a major role in today?s society. The government follows the policy and has ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Some took place at the same time every year and were for everyone, like community festivals like the different saints’ days. Pilgrimages took place al...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In his many careers as a printer, moralist, essayist, civic leader, scientist, inventor, statesman, diplomat, and philosopher, for later generations o...полностью>>
Политология->Реферат
Технология планирования включает: 1) определение и обоснование основной цели и вытекающих из нее задач предприятия (стадия предплановых разработок); 2...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розв язання раціональних рівнянь

  Реферат >> Информатика
  Різновиди рівнянь не вичерпуються трьома видами, які ми вміємо розв’язувати. Для математиків важливо було навчитися розв’язувати рівняння третього порядку (кубічні). Найпростіші кубічні рівняння, якщо в них вдало підібрані коефіцієнти, розв’язуються легко.
 2. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем Серед них можна назвати: прискорення структурної перебудови економіки; забезпечення насиченості ринку товарами та послугами; створення конкурентного середовища; істотне поповнення місцевих бюджетів; створення додаткових робочих місць; вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безр
 3. Раціональна економічна поведінка споживача і виробника

  Конспект урока >> Экономическая теория
  Попит на ринку - це наші потреби, які ми задовольняємо, купуючи блага. Яким чином наші потреби перетворюються в певну величину попиту? Як з безлічі благ ми вибираємо те, що нас задовольняє? На ці питання і відповідає теорія поведінки споживачів. У цій теорії формулюється загальна модель поведінки споживача.
 4. Раціональний зміст гегелівської діалектики

  Реферат >> Философия
  Відмова від традицій метафізики, що відбулася в XVIII столітті, зруйнувала основу єдності всієї системи знання У результаті відбувся поділ буття на світ природи й світ людини Цей поділ послідовно здійснив Кант, основоположник німецького ідеалізму Видним представником німецького ідеалізму був Гегель (1770-1831) Відправляючись від філософії Канта, він у той же час піддав перегляду його поняття трансцендентального суб'єкта, запропонувавши розглядати в якості такого історію людства в цілому Гегель створив на об'єктивно-ідеалістичній основі систематичну теорію діалектики
 5. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики (2)

  Реферат >> Педагогика
  Хочу поділитися своїми враженнями від нової форми навчання - за допомогою комп’ютера. Звичайно, не можна все зводити до нього, - і кількість годин, проведенних за екраном, не може служити критерієм якості навчання, як це намагаються представити в деяких приватних школах.
 6. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  1 Учбовий курс " Проблеми національної і регіональної економіки України" являє собою систему наукових знань про сутність, форми, принципи та методи управління відтворювальними процесами в регіоні
 7. Механізм реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні на прикладі Харківського

  Дипломная работа >> Государство и право
  Зайнятість забезпечується державою шляхом проведення активної соціально – економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Зайнятість – важлива складова економічного і соціального поступу України, умова підвищення загального добробуту в суспільстві.
 8. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

  Реферат >> Философия
  У роботі проведено глибокий історико-епістемологічний аналіз впливу античної науки і математики на розвиток наукового раціоналізму ХVІІ ст , початок якого було закладено працями Ф Бекона, Р Декарта, Дж Локка
 9. Шляхи раціонального формування і використання основного і оборотного капіталу в аграрних підприємствах

  Курсовая работа >> Экономика
  Велику роль за сучасного розвитку аграрної сфери в Україні відіграють знаряддя (основні засоби) і предмети праці ( оборотні активи ) Їх раціональне використання є дуже важливим завданням в сільськогосподарському виробництві, тому що ці два із п’яти факторів, які беруть безпосередню участь у створені вартості продукції і, будучи складовим елементом продуктивних сил, визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств Тому від рівня забезпеченості виробництва знаряддями і предметами праці, їх структури і ефективності використання значною мірою залежать кінцеві результати
 10. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

  Контрольная работа >> Экология
  В умовах зростаючого антропогенного впливу на навколишнє середовище очевидною є необхідність переходу до нової форми зв'язку між суспільним виробництвом і навколишнім середовищем - до замкненої системи виробництва і раціонального типу природокористування
 11. Особливості взаємозв язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв язанні конфл

  Реферат >> Литература и русский язык
  Наукова новизна: дана теорія визначення типів управління за час свого існування піддавалась удосконаленню та уточненню, вона широко використовується за кордоном. У вітчизняній практиці надають перевагу іншим теоріям, які описують типові стилі керівництва.
 12. Шляхи раціонального використання трудових ресурсів

  Контрольная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку народного господарства України велика увага приділяється проблемі підвищення ефективності виробництва Для вирішення цього питання потрібно постійно впроваджувати у виробництво досягнення сучасного науково-технічного прогресу, вдосконалювати форми та методи використання трудових ресурсів, посилювати мотивацію кожного робітника у межах підвищення продуктивності праці Інакше кажучи, підвищення ефективності виробництва можливе при умові найбільш раціонального використання всіх наявних ресурсів, в першу чергу - трудових
 13. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

  Реферат >> Экономика
  В 50-х роках відбувається значна диференціація економічної науки і остаточно виділилася наука регіональна економіка, спостерігаються інтегративні процеси з іншими науками (екологією, соціологією тощо), застосовуються нові парадигми (моделювання, системний аналіз тощо), збагачується методичний апарат (математичні методи, ГІС-технології), спостерігається зростання інтересу до регіональних досліджень (комплексного вивчення окремих регіонів як у середині країни, так і на міждержавному рівні), іде процес гуманізації та соціологізації (вивчається спосіб життя, поведінка, несприятливі процеси у екон
 14. Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод

  Реферат >> Экология
  Господарська діяльність людського суспільства, що посилюється з кожним роком, різко негативно впливає на гідросферу нашої пла­нети. Цей негативний вплив проявляється у вигляді виснаження ненормованими водовідборами джерел водопостачання; порушен­ня гідрологічного та гідрогеологічного режимів на значних тери­торіях; забруднення і засмічення поверхневих та підземних вод.
 15. Організація керівництва. Раціональний розподіл функцій в апараті управління організацією

  Реферат >> Менеджмент
  Ще в давні часи люди зрозуміли, що можна мати додаткові переваги, розділяючи свою працю. Одні люди були мисливцями, інші - збирачами, а треті — виготовляли інструменти і зброю. Люди розуміли, що їхні шанси вижити підвищувалися, коли вони доручали кожному члену групи специфічний обов'язок у тій сфері, яку він знав найкраще.
 16. Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті

  Реферат >> Информатика
  На Заході оптимізацією управлінських рішень займається напрямок під назвою “наука управління” (використовуються ще терміни “наука про прийняття рішень”, “системний аналіз”, “наука про системи”, “дослідження операцій” та ін.). Наука управління виникла в Англії під час другої світової війни як необхідність розв’язання певних військових завдань.
 17. Кризи дорослості: характеристика, умови запобігання та розв'язання

  Контрольная работа >> Психология
  “Життєва криза1” — феномен внутрішнього світу людини, який виявляється в різних формах переживання непродуктивності свого життєвого шляху і є його поворотним пунктом, який виникає в ситуації неможливості реалізації життєвого замислу, що склався
 18. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  Світова система центральних банків у їхньому сучасному вигля­ді створена відносно недавно. До середини XVІІІ ст. комерцій­ні і центральні банки не розрізнялися. З розвитком кредитної системи відбувається процес централізації банкнотної емісії в окре­мих великих комерційних банках.
 19. Теорія раціональних сподівань

  Курсовая работа >> Экономика
  Теорія раціональних очікувань означає, власне кажучи, у більше широкому плані відродження неокласичних принципів, що базуються на методологічних посилках теорії загальної рівноваги Л Вальраса, навчаннях А Маршалла й Дж Кларка, працях К Векселя, И Фишера, Ф Хайкера
 20. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2)

  Учебное пособие >> Экономика
  Курс «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» викладається студентам економічних спеціальностей згідно «Освітньо-професійною програмою вищої освіти» затвердженою науково-методичною комісією з вищої освіти Міністерства Освіти України
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23977208137512