Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
If a tree falls in the woods and no one is there to hear it, did it make a sound? This saying brings me to my thesis of “Guilt Without Confession lead...полностью>>
Остальные работы->Реферат
William Faulkner’s “Barn Burning” presents a dichotomy of thought. On one hand, it is a heroic tragedy about Sarty Snopes growing into awareness and m...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When I was a child,my mother had the most beautiful peony bushes in the county. The huge, superb, pompoms of white, pink, and burgundy, spectacularly ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Video on Demand (VOD) has been actively pursued for the past several years. VOD would accomplish three distinct purposes in terms of community service...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Регіональна економіка і регіональна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку Будучи суспільною системою типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язку і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі
 2. Етнонаціональні відносини й національна політика (2)

  Реферат >> Астрономия
  Глибокі соціально-економічні та політичні зміни в різних регіонах планети сприяють стрімкому зростанню національної самосвідомості народів, поглиблюють почуття національної гордості, але водночас подекуди призводять до сплесків войовничого націона­лізму Неврегульованість відносин між націями як в окремих дер­жавах, особливо багатонаціональних, так і між різними країнами, загострює національні проблеми, котрі породжують довготривалі міжнаціональні конфлікти, війни, потоки біженців, несуть горе й страждання окремим людям і цілим народам Як наслідок — наці­ональна проблема набуває глобального, п
 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2)

  Учебное пособие >> Экономика
  Курс «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» викладається студентам економічних спеціальностей згідно «Освітньо-професійною програмою вищої освіти» затвердженою науково-методичною комісією з вищої освіти Міністерства Освіти України
 4. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  1 Учбовий курс " Проблеми національної і регіональної економіки України" являє собою систему наукових знань про сутність, форми, принципи та методи управління відтворювальними процесами в регіоні
 5. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України

  Курсовая работа >> Экономика
  Соціальна сфера діяльності на регіональному рівні полягає у здійсненні просторових процесів у суспільстві, впровадженні раціональних форм організації життя людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, відновлення життя, відтворення населення Ця сфера безпосередньо пов’язана з політикою, економікою, соціологією, демографічними дослідженнями тощо Питання стосовно розвитку соціальної сфери як виду економічної діяльності розглядаються виключно в контексті організації життя людей в межах конкретної території, територіальної організації праці До складу соціальної сфери р
 6. Економічний аналіз державної політики

  Реферат >> Астрономия
  Цілі економічної політики можуть узгоджуватися демократично, пошуками компромісу в процесі зіткнення і поєднання інтересів різних суспільних груп. Але для такого узгодження необхідно мати розвинені інститути демократії. Іншим способом узгодження інтересів є авторитарне прийняття рішень щодо цілей економічної політики.
 7. Національна економіка. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  У сучасному уявленні під національною економікою прийнято розуміти народне господарство конкретної країни. Це сукупність усіх суб’єктів, що поєднані у єдиний організм багатосторонніми економічними зв’язками та інтересами. В національній економіці в нерозривному комплексі виступають виробництво, реалізація, обмін і споживання матеріальних благ, послуг та духовних цінностей.
 8. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

  Реферат >> Экономика
  Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради раді К 61 051 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м Ужгород, пл Народна 3, ауд 47
 9. Наукові основи регіональної економічної політики

  Реферат >> Астрономия
  Розбудова незалежної правової держави, що відбу­вається в Україні, та реформування системи управлін­ня зумовлюють зростання ролі територій у проведенні економічних трансформацій і становленні нових форм господарювання. Сьогодні значно розширюються функ­ції і завдання регіонів щодо раціонального викорис­тання природних ресурсів, забезпечення зайнятості на­селення та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.
 10. Формування конкурентних позицій регіональних систем

  Реферат >> Экономика
  Конкурентоспроможність регіонів – це складна комплексна система передумов і факторів. Становлення регіонів як самостійних суб’єктів економічних відносин породжує безліч протиріч, подолання яких стає можливим лише шляхом міжрегіональної конкуренції. Водночас, сама конкурентна боротьба між регіонами переноситься в різні сфери їхніх інтересів, починаючи задоволенням повсякденних запитів населення і закінчуючи пошуком та залученням зовнішніх і внутрішніх інвестицій на свою територію.
 11. Національна економіка України та тенденції її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, ґрунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних інтересів цієї країни
 12. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

  Реферат >> Экономика
  В 50-х роках відбувається значна диференціація економічної науки і остаточно виділилася наука регіональна економіка, спостерігаються інтегративні процеси з іншими науками (екологією, соціологією тощо), застосовуються нові парадигми (моделювання, системний аналіз тощо), збагачується методичний апарат (математичні методи, ГІС-технології), спостерігається зростання інтересу до регіональних досліджень (комплексного вивчення окремих регіонів як у середині країни, так і на міждержавному рівні), іде процес гуманізації та соціологізації (вивчається спосіб життя, поведінка, несприятливі процеси у екон
 13. Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

  Курсовая работа >> Экономика
  У сучасних умовах підвищується роль наукового обґрунтування розвитку регіонів В умовах ринкових відносин і посилення економічної самостійності регіонів зростає потреба дослідження проблем регіонального розвитку Проблемні питання діагностики стану соціально-економічної системи регіонів в Україні набувають в умовах трансформації ринкових відносин особливої актуальності, адже сьогодні ця необхідність визначається геоекономічними та геополітичними особливостями, адекватними новим умовам Аналіз різних аспектів економічного та соціального життя регіону проводиться з метою визначення об'єктивного ді
 14. Національна економіка з урахуванням решти світу

  Реферат >> Экономика
  Макроекономіка є складовою економічної теорії та однією з нормативних дисциплін навчального плану, які забезпечують фундаментальну підготовку бакалаврів з економіки та менеджменту Досліджуючи поведінку національної економіки як цілісної системи, вона оперує такими найважливішими індикаторами економічного розвитку країни, як зростання або падіння обсягів національного виробництва, рівень безробіття і темпи інфляції, стан державного бюджету і платіжного балансу, курс національної валюти, державний борг тощо Ці показники характеризують результати спільної діяльності всіх суб’єктів національної е
 15. Регіональний розвиток і особливості розміщення морського транспорту країн СНД

  Курсовая работа >> Транспорт
  Актуальність теми: Морський транспорт-одна із найважливіших галузей нородного господарства, яка забезпечує потреби госодарства та населення в усіх видах перевезення Він відіграє велику роль в економічному, соціально-політичному, оборонному та культурному житті країн СНД Україна є морською державою,яка входить до складу СНД Має вихід до двох морів і тому через її територію проходять економічноважливі транзітні шляхи
 16. Економіка Черкаської області

  Реферат >> Экономика
  Регіональна економіка - це система суспільних відносин, яка історично склалась в межах областей держави, являє собою сукупність взаємопов'язаних папок і зв'язків, які забезпечують її стійкість та цілісність на макро- та мікрорівні
 17. Економіка праці (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається з оцінки їхньої наявності Останнє передбачає інвентари­зацію робочих місць, виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання послуг) Аналіз і дальші розрахунки проводяться За категоріями працівників (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а для кожної з них — за професіями, спеціальностями, Розрядами Щодо працівників розумової праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації трудових навичок або спе­ціальностей, тобто реєстрацію пр
 18. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  Національне багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства Структура національного багатства
 19. Економіка (Економічна теорія) Теоретичний матеріал аудиторних занять

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка (економічна теорія). Теоретичний матеріал аудиторних занять (частина ІІ) для студентів денної форми навчання Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії.
 20. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21481800079346