Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Контрольная работа
матеріалів, підвищення вимог до розбраковування і проміру на текстильних підприємствах, приведення їх у відповідність з вимогами швейного виробництва ...полностью>>
История->Реферат
Существует несколько различных форм оказания адвокатом юридической помощи. Одна из них — участие в качестве представителя или защитника доверителя в у...полностью>>
Менеджмент->Реферат
1.1.Мойка чистка всего автомобиля и обезжиривание производится в моечном боксе гидравлически распыляющем прибором , куда также добавляют различные при...полностью>>
Информатика->Реферат
Асинхронный двигатель является наиболее массовым электрическим двигателем. Эти двигатели выпускаются мощностью от 0,1 кВт до нескольких тысяч киловатт...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 2. Кредитування підприємств (2)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує
 3. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

  Курсовая работа >> Финансы
  Однією із важливих складових фінансово-кредитного механізму є розрахунковий механізм, на основі якого здійснюються розрахунки між підприємствами з приводу купівлі-продажу товарів, послуг, з фінансовими органами при сплаті податків, з кредитними установами при погашенні позик тощо.
 4. Олік готівкових і безготівкових розрахунків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Інвентаризація касової готівки та грошових документів проводиться з метою контролю за їх фактичною наявністю та збереженням. Така інвентаризація повинна проводитись на кожному підприємстві в терміни, встановлені керівником (але не рідше одного разу на квартал).
 5. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 6. Курс лекций по Корпоративной культуре

  Реферат >> Государство и право
  Поняття "корпоративне управління" широко використовується в західній економічній літературі і досить швидко запроваджується в Україні. Це пояснюється поширеною формою корпоративного господарювання і власності, необхідністю управління нею й стрімким розвитком такої власності в Україні.
 7. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

  Курсовая работа >> Экономика
  Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності Підйоми і спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним прийнято називати діловим чи економічним циклом Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов'язково в однаковому ступені Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспі
 8. Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У системі грошово-кредитних відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості За гроші підприємства купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з'єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари Тільки реалізувавши ці товари і отримавши за них гроші, підприємства мають змогу авансувати їх і продовжити процес виробництва, оскільки в іншому випадку він перерветься До того
 9. Непряме оподаткування в Україні

  Дипломная работа >> Финансы
  Найбільші доходи Україні приносять непрямі податки, які характеризуються стійкими надходженнями. В інтересах держави є збільшення її доходів, значною мірою шляхом підвищення ставок непрямих податків з одного боку та недопущенням різкого зростання податкового навантаження на споживання, з іншого боку, оскільки при підвищенні податкового навантаження на економіку країни відбувається зниження платоспроможності споживачів, зменшення споживання на ринку товарів і послуг та, зрештою, зменшення сплачуваних сум непрямих податків.
 10. Фінансові інвестиції (1)

  Контрольная работа >> Финансы
  Функціональна спрямованість операційної діяльності підприємств, що не є інституціональними інвесторами, визначає в якості пріоритетної форми здійснення реальних інвестицій. Однак на окремих етапах розвитку підприємства виправдане здійснення й фінансових інвестицій.
 11. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою В Україні є грошові знаки чужоземних держав,
 12. Основи фінансового інвестування

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Визначення терміна "фінансові інвестиції" наведено в Положенні (стандарті) 2 "Баланс" - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора До фінансових інвестицій, зокрема, відносяться: внески до статутних фондів підприємств (інших, ніж акціонерні товариства), акції, облігації (державні, інших підприємств) тощо
 13. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В багатовіковій історії людства непрямий податок на додану вартість є порівняно новим видом податку на споживання, який історично замінив непрямий податок на споживання – податок з обороту Вперше він був введений у Франції в 1954 р економістом М Лоре Потім ПДВ набув широкого поширення - спочатку в інших країнах Європи (кінець 60-х - початок 70-х рр ) і дещо пізніше -в країнах Азії, Африки і Латинської Америки Нині податок на додану вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі промислово-розвинуті країни Поряд з цим слід також зазначити, що даний податок й досі не запров
 14. Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік

  Реферат >> Астрономия
  Криміногенна ситуація в Україні в 2001 р. характеризувалась певним покращанням в порівнянні з минулими роками. Дія усталених криміногенних процесів та явищ, притаманних суспільству в кризовий період, була послаблена внаслідок позитивних зрушень, що відбулися в економічній, політичній та соціально-психологічній сферах життя країни.
 15. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини підвищують відповідальність і самостійність підприємств та інших суб`єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об`єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.
 16. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

  Курсовая работа >> Экономика
  Становлення суверенної України знаменує собою поглиблення процесу демократичних економічних реформ, спрямованих на ефективну інтеграцію в світове ринкове поле, яке поєднує в собі ринкові засади і механізм державного регулювання.
 17. Організація фінансово-економічного аналізу його задачі та функції

  Реферат >> Астрономия
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства.
 18. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу
 19. Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.

  Реферат >> Астрономия
  Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою безпосередньо. Кожний з нас, незалежно від підготовки, повсякденно стикається з економічними явищами.
 20. Повний список платних робіт new

  Реферат >> Астрономия
  Аналіз капіталу банку (курсова) Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) Банківська справа. Розвиток банківської системи України (дипломна) Банківська справа.
Generated in 0.2890260219574