Рекомендуем ознакомиться

Культура и искусство->Реферат
Понятие "дом" для человека имеет много смыслов, слитых воедино и эмоционально окрашенных. Это и кров, убежище, защита от непогоды и напастей внешнего ...полностью>>
Финансы->Реферат
Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовая система общест...полностью>>
Остальные работы->Реферат
As we read Alice?s Adventures in Wonderland and The Island of Dr. Moreau, we enter into two unique worlds of imagination. Both Lewis Carroll and H.G. ...полностью>>
Философия->Реферат
мировоззренческую, методологическую, мыслительно-теоретическую, гносеологическую, критическую, аксиологическую, социальную, воспитательно-гуманитарную...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологія - як наука що вивчає психіку людини

  Реферат >> Астрономия
  Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дос­лідження.
 2. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  Викладений зміст навчального посібника «Психологія», в який увійшли теми з загального уявлення про психологію як науку, особистість та діяльність, психічні пізнавальні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості Містить викладення змісту дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій
 3. Психологія як наука (1)

  Реферат >> Психология
  Слово "психологія" походить від двох старогрецьких слів: psyche, що означає душа і logos, що означає наука Дослівно: психологія наука про душу Психічні явища - це постійні регулятори діяльності, що виникають у відповідь на подразники, які діють в даний момент часу (відчуття, сприймання), або ті, які були в минулому досвіді (пам'ять), узагальнюючи ці виливи і передбачаючи результати, до яких вони приведуть (мислення, уява), підсилюючі чи послаблюючі, взагалі активізуючи діяльність під впливом одних чинників і гальмуючі її під впливом інших (почуття, воля), виявляючи відмінність в пове
 4. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.
 5. Психологія - особлива наука

  Реферат >> Психология
  Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання в залежності від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини
 6. Психологія як наука (2)

  Курсовая работа >> Психология
  Джерелами історії психології є всі матеріали, які відбивають історичний процес нагромадження психологічних знань, і насамперед праці психологів минулого, а також філософів, у яких досліджуються психологічні проблеми
 7. Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини

  Контрольная работа >> Психология
  На першому етапі психіка розглядалась як душа (цей етап починається приблизно п’ять тисячоліть тому і закінчується на початку нашої ери) Потім природа психіки пов’язується із свідомістю людини (з перших століть нашої ери і до кінця ХІХ ст ) У другій половині ХІХ ст виникає уявлення про психіку як поведінку Наприкінці ХІХ ст психіка людини дедалі чіткіше пов’язується із свідомістю, пізніше – з особистістю
 8. Поняття про психіку Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового

  Реферат >> Астрономия
  Людина завжди прагнула відшукати причину всіх явищ, що при­вертали до себе її увагу. Головним серед них була смерть. У тих випадках, коли причина смерті не була очевидною, її пов язували з впливом якої-небудь потаємної сили.
 9. Принципи гуманістичної психології

  Реферат >> Психология
  Гуманістична психологія - особливий напрямок, що відрізняється від інших шкіл по ряду принципово важливих для розуміння природи людини положень До нього традиційно відносять такі концепції, як теорія особистісних рис Г Олпорта, теорія самоактуалізації А Маслоу, теорія і індирективна психотерапія К Роджерса, уявлення Ш Бюлера про життєвий шлях особистості, ідеї Р Мейя
 10. Практична психологія

  Реферат >> Психология
  Поглиблення і розвиток самої психологічної теорії в останні роки висунули питання про необхідність дослідження на теоретично-методологічному рівні категоріального апарату практичної психології, визначення її специфіки з-поміж різних форм і видів професійної діяльності
 11. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні зміни в суспільному укладі життя (колонізація, розвиток торговельних відносин, становлення міст і т. д.) створили умови для розквіту давньогрецької культури, призвели до істотних змін в області мислення.
 12. Галузі психологічної науки

  Реферат >> Астрономия
  Психологічне пізнання — це пізнання психічного, опосередко­ваного багатогранними істотними конкретними зв'язками, в які включене життя людини, його природи, конкретного змісту, меха­нізмів і закономірностей розвитку. Дане пізнання відбувається на різних рівнях узагальнення — від практичного до теоретичного і, навпаки, шляхом з'ясування особливостей ситуативних, мотивацій­них, дійових і післядійових психічних феноменів.
 13. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 14. Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку

  Реферат >> Астрономия
  Життєві психологічні відомості, джерелом яких є суспільний та особистий досвід, утворюють донаукові психологічні знання. Вони можуть бути досить широкими, можуть певною мірою сприяти орієнтуванню в навколишньому середовищі та розумінню поведінки людей, відповідати дійсності.
 15. Методика психології

  Контрольная работа >> Психология
  Практична психологія в основному опирається на організацію різноманітних психологічних досліджень Для організації таких досліджень в практичній психології найчастіше використовують лонгітюдний і порівняльний методи
 16. Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

  Реферат >> Остальные работы
  Становлення і розвиток педагогічної та психологічної науки, структури і взає­модії її різноманітних галузей, що на сьогодні перевищують сотню, уже неможливо подати в лінійному або двомірному плані. Як слушно зауважує ряд вчених з області педагогіки та психології, мова може йти лише про «дерево» педагогічної та психологічної наук.
 17. Предмет психології її завдання і структура

  Реферат >> Астрономия
  Предмет психології складають конкретні факти психічного життя, що характеризуються якісно та кількісно. Наприклад, під час сприйняття образ предмета зберігає свою відносну сталість навіть за змінених умов сприйняття (книжкова сторінка буде білою і в напівтемряві, і в сонячному світлі).
 18. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

  Курсовая работа >> Социология
  Само поєднання слів "соціальна психологія" вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в системі наукового знання Виникнувши на стику наук - психології і соціології, соціальна психологія до нашого часу зберігає свій особливий статус Це приводить до того, що кожна з "батьківських" дисциплін досить охоче включає її як складова частина Така неоднозначність положення наукової дисципліни має багато різних причин Головним із них з'являється об'єктивне існування такого класу фактів суспільного життя, які самі по собі можуть бути досліджені лише за допомогою об'єднаних зу
 19. Предмет дослідження соціальної психології

  Реферат >> Психология
  В історії радянської соціальної психології можна виділити два етапи дискусії над визначенням предмета цієї науки: 20-ті рр та кінець 50-х рр Ці обидва етапи мають не лише історичний інтерес, але й допомагають глибше зрозуміти місце соціальної психології в системі наукових знань та сприяють більш точному визначенню її предмета
 20. Співпадіння психологічних характеристик членів товариської групи

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми: Згідно з теорією діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин, спільна діяльність виступає як колективоутворюючий фактор Відповідно до цього положення, цілеспрямоване формування навчальної групи у процесі навчання повинно здійснюватися, перш за все, на основі взаємодії учнів Взаємозв’язок особистісних рис, властивостей та громадсько-соціальних умов життєдіяльності дозволяє кожній особистості посісти своє певне місце, набути свого статусу у групі
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.14496803283691