Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The essence of studia humanitatis is akin to that of the Renaissance in general. The beginning of studies in the humane arts was in many ways a new bi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Every one of us is a leader in our own way, somehow or somewhat in some form or another. Whether that is in the form of a leader of a sports team, a s...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Can one think of a better way to describe something, other than by comparison to another familiar, known object? This is indeed the idea behind the me...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Role of Parental Motivational Practices in Children?s Academic Intrinsic Motivation and Achievement (Gottfried)Article SummaryI chose to write my jour...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  Викладений зміст навчального посібника «Психологія», в який увійшли теми з загального уявлення про психологію як науку, особистість та діяльність, психічні пізнавальні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості Містить викладення змісту дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій
 2. Психологія як наука (1)

  Реферат >> Психология
  Слово "психологія" походить від двох старогрецьких слів: psyche, що означає душа і logos, що означає наука Дослівно: психологія наука про душу Психічні явища - це постійні регулятори діяльності, що виникають у відповідь на подразники, які діють в даний момент часу (відчуття, сприймання), або ті, які були в минулому досвіді (пам'ять), узагальнюючи ці виливи і передбачаючи результати, до яких вони приведуть (мислення, уява), підсилюючі чи послаблюючі, взагалі активізуючи діяльність під впливом одних чинників і гальмуючі її під впливом інших (почуття, воля), виявляючи відмінність в пове
 3. Психологія - як наука що вивчає психіку людини

  Реферат >> Астрономия
  Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дос­лідження.
 4. Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини

  Контрольная работа >> Психология
  На першому етапі психіка розглядалась як душа (цей етап починається приблизно п’ять тисячоліть тому і закінчується на початку нашої ери) Потім природа психіки пов’язується із свідомістю людини (з перших століть нашої ери і до кінця ХІХ ст ) У другій половині ХІХ ст виникає уявлення про психіку як поведінку Наприкінці ХІХ ст психіка людини дедалі чіткіше пов’язується із свідомістю, пізніше – з особистістю
 5. Психологія - особлива наука

  Реферат >> Психология
  Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання в залежності від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини
 6. Поняття про психіку Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового

  Реферат >> Астрономия
  Людина завжди прагнула відшукати причину всіх явищ, що при­вертали до себе її увагу. Головним серед них була смерть. У тих випадках, коли причина смерті не була очевидною, її пов язували з впливом якої-небудь потаємної сили.
 7. Історичні етапи розвитку психології як науки

  Реферат >> Культура и искусство
  Так у Арістотеля вже можна знаходити перші психологічні роздуми. Саме Арістотель уособлює той історичний момент, коли проти­лежні тенденції у розвитку поглядів на душу і психіку утворюють тотожність, унаслідок чого породжуються протилежності якісно но­вого рівня.
 8. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 9. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

  Реферат >> Психология
  Конкуренція в економічних колах та на політичній арені підвищує комплекс вимог, що стосуються керівника й вимагає аналізу його особистості Впровадження ринкової економіки, нові економічні взаємовідносини, диференціація та інтеграція праці показують, що діяльність керівників стає більш інтенсивною Це зумовлює необхідність безустанного удосконалення стилю і методів їхньої роботи, використання всіх сучасних можливостей для покращення результатів діяльності Основним завданням, яке стоїть зараз перед спеціалістами з управління, перед теоретиками та практиками, державними структурами, є створення с
 10. Загальне вчення про право як науку

  Реферат >> Астрономия
  Загальну теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що від­биває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять са­мостійну юридичну науку. Теорію держави і права можна визначити як систему узагальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і права, про їх сутність, призначення, функціонування і розвиток.
 11. Психологія особистості як наука про людину

  Реферат >> Астрономия
  Термін “особистість” має різні значення. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне закласти фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом використання різних дослідницьких стратегій. Сучасна психологія особистості, будучи науковою дисципліною, трансформує умоглядні міркування про природу людини в концепції, що можуть бути підтверджені експериментально.
 12. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 13. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.
 14. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні зміни в суспільному укладі життя (колонізація, розвиток торговельних відносин, становлення міст і т. д.) створили умови для розквіту давньогрецької культури, призвели до істотних змін в області мислення.
 15. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 16. Галузі психологічної науки

  Реферат >> Астрономия
  Психологічне пізнання — це пізнання психічного, опосередко­ваного багатогранними істотними конкретними зв'язками, в які включене життя людини, його природи, конкретного змісту, меха­нізмів і закономірностей розвитку. Дане пізнання відбувається на різних рівнях узагальнення — від практичного до теоретичного і, навпаки, шляхом з'ясування особливостей ситуативних, мотивацій­них, дійових і післядійових психічних феноменів.
 17. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  З проблем злочинності, як правило, висловлюються всі, вважаючи, їх досить очевидними. Більшість політиків, які бажають влади, перш за все, обіцяють побороти саме це явище. Причому виступи останніх, громадських діячів, матеріали засобів масової інформації завжди сприймаються з живою цікавістю.
 18. Психология трудновоспитуемых подростков

  Реферат >> Психология
  Особливість дитини є складною психо-фізіологічною системою. Оскільки вихованням дітей займаються часто непідготовлені люди, це призводить до помилок, навіть до трагедій, у результаті чого з”являються “важкі”, педагогічно-занедбані, важковиховувані діти.
 19. Соціальні уявлення

  Реферат >> Психология
  Соціальні уявлення як об'єкт емпіричного дослідження і як вихідне поняття теоретичних конструкцій різного рівня узагальнень уже розглядалися в росіянці й українській літературі Таким чином, треба думати, що в основному ця область досліджень або відома фахівцям, або при бажанні доступна незважаючи на мізерні тиражі деяких фундаментальних робіт (Так, монографія А Донцова й Т Ємельяновій (1987) вийшла тиражем усього 500 екз ) Тому в даній роботі цей напрямок буде розглянуто з погляду того, наскільки воно просуває вперед, розвиває й збагачує соціально-психологічне знання в цілому, представлене в н
 20. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики "соціальних інституцій" — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, "відхиленої поведінки" (зло­чинності, наркома
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.2065908908844