Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Монография
В своей книге “Об измерении величин” А.Лебег, имея в виду развитие теории измерений, писал: “…следовало бы создать такую теорию, которая могла бы прил...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями социально нежелательного поведения - агрессией, вредными привычками, противозаконны...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Среди многих особенностей, которыми одарен каждый нормальный человек со дня своего рождения, одной из величайших является возможность запечатлевать и ...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологічні стани дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  у теоретичному: у педагогічній і віковій психології практично немає досліджень психічних станів дітей дошкільного віку: феноменології, специфіки, динамічних особливостей, закономірностей взаємин із психічними процесами і психологічними властивостями, регуляції й ін
 2. Особливості психічного стану дітей дошкільного віку і підлітків під час хвороби поведінка медич

  Реферат >> Педагогика
  Лікарняна обстановка справляє негативний вплив на психіку, емоції, поведінку дитини, підлітка. Діти шкільного віку страждають через відсутність у лікарні умов для задоволення їхніх умов, інтересів, духовних запитів, занять улюбленою справою. В умовах стаціонару діти почуваються одинокими серед незнайомих людей, страждають від нестачі ласки, уваги, тепла, материнський рук.
 3. Соціально-психологічна компетентність дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  1 На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять "соціалізація", "соціально-психологічна компетентність", "механізми соціалізації", виявити механізми і джерела соціалізації, дослідити їх зв’язок із стадіями соціалізації, розглянути і дослідити ефективність активних засобів у формуванні соціально-психологічної компетентності
 4. Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі
 5. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми У зв'язку з цим перед дошкільними установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що у свою черг вимагає вдосконалення учбово-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів
 6. Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Емоції і почуття, як і інші психічні явища, являють собою різні форми відображення реального світу На відміну від пізнавальних процесів, що відбивають навколишню дійсність у відчуттях, образах, представленнях, поняттях, думках, емоції і почуття відбивають об'єктивну реальність у переживаннях У них виражається суб'єктивне відношення людини до предметів і явищ навколишньої дійсності Одні предмети, явища, речі радують людину, вона захоплюється ними, інші - засмучують або викликають відразу, треті - залишають байдужою Таким чином, відображення в мозку людини її реальних переживань, тобто відношен
 7. Дитячо-батьківські відносини та креативність дітей дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей освіти України є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості Очікування суспільства пов’язані сьогодні насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та о
 8. Експериментальне дослідження уяви і творчості дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Реформування системи освіти, що торкнулося й дошкільної справи, висуває розвиток творчої особистості дитини як одне з пріоритетних завдань Без його розв'язання нереально здійснити головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: формування базису "особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності" При цьому дитина не повинна пасивно спостерігати світ довколо неї, споживати готову інформацію і репродукувати чи копіювати пропоновані їй готові моделі, алгоритми дій тощо Бо відтак людство перетвориться на
 9. Психологічні особливості дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Період розвитку дитини від народження до одного року називають стадією немовляти. В ній вирізняють надзвичайно важливу фазу новонародженості (від моменту народження до одного-двох місяців). Фізично вже відокремившись від матері, дитина ще тільки має адаптуватися до зовсім інших умов життя (звикнути отримувати кисень з повітря, ззовні приймати їжу, перетравлювати її, виділяти непотрібні організму речовини тощо).
 10. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Курсовая работа >> Психология
  Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам’яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності [8] Багаточисельні дослідження (Л Виготський, В Кузьмін, К Лебединська, М Певзнер та ін) підтвердили, що інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційно-вольової та комунікативної сфер, сп
 11. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін ) Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку
 12. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат

  Реферат >> Педагогика
  Дошкільний вік – важливий період фізичного розвитку, формування рухових функцій та становлення особистості дитини. Він відрізняється, з однієї сторони, інтенсивним ростом і розвитком дитячого організму (наприклад, за перший рік життя зріст дитини збільшується на 50%, до 7 років майже в тричі), а з другої – незрілістю та низькою опірністю до несприятливих умов зовнішнього середовища.
 13. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Спілкування як діяльність – складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільних дій та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого Як взаємодія суб'єктів через знакові засоби, спілкування викликано комунікативними потребами та спрямовано на зміни стану, світогляду, поведінки партнера
 14. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 15. Психологічні особливості мотиваційної готовності до школи дитини старшого дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Коли ми говоримо про свідомість в контексті психодіагностики, то маємо на увазі довільність, внутрішній вольовий контроль і володіння мовою основних пізнавальних процесів дитини, його сприйняття, уваги, пам'яті, уяви, мислення [3 c 53]
 16. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

  Курсовая работа >> Психология
  Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою з
 17. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період ствердження особистості В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ, у неї починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер У вітчизняній системі народної освіти особлива увага приділяється моральному вихованню, підростаючого покоління Одним із напрямків у моральному розвитку дитини є виховання культури поведінки
 18. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку

  Дипломная работа >> Педагогика
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну методику формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор і різних видах діяльності дошкільників у межах розробленої логіко-структурної моделі
 19. Дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  На думку авторів (Л.І. Божович, А.А. Бодальов, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. В останні роки, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш поширеними явищами є тривожність і страхи у дітей (І.
 20. Вплив комунікативних здібностей на соціометричний статус дитини старшого дошкільного віку в груп

  Реферат >> Психология
  В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного суспільства на міжнародній арені, все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. У зв’язку з цим, виявлення і розвиток творчої обдарованості особистості має велике значення як для державотворення, так і для самореалізації конкретної людини.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.090848922729492