Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Лабораторная работа
Штангенинструменты, предназначенные для измерений линейных размеров деталей, представляют собой две измерительные губки, одна из которых связана с нап...полностью>>
Экономическая теория->Кодекс
В настоящее время Российская Федерация находится в процессе экономического становления. Поэтому, очень важно правильно и грамотно создавать нормативно...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Механическое регулирование топливоподачи, доминировавшее на дизелях вплоть до 2 года, перестало удовлетворять запросам автомобильного рынка. Широкое в...полностью>>
Астрономия->Реферат
Говорячи про роль НБУ на ринку цінних паперів я буду висвітлювати операції на відкритому ринку. Цей інструмент використовується для регу­лювання лікві...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологічний аналіз опосередкованого запам'ятовування у молодших та старших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  Пам'ять – це не тільки психічна функція, яка забезпечує можливість функціонування загальних психічних процесів і складає основу психічного життя людини, це і не тільки форма психічної фіксації набутого досвіду людини, а це і пізнавальний чуттєвий процес, який складає основу чуттєвого та абстрактного пізнання дійсності і зводиться до запам’ятовування, збереження, забування та відтворення інформації набутої в процесі власного життя
 2. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

  Магистерская работа >> Педагогика
  Актуальність даної проблеми полягає у тому, що за останні десятиліття в системі освіти, а зокрема в Концепції літературної освіти та в програмі для загальноосвітньої школи, де виділено окремий розділ «Літературознавча пропедевтика» акцентується увага на літературному розвитку молодших школярів.
 3. Психологічні особливості підліткового віку (2)

  Лекция >> Психология
  Фізичний розвиток. Підлітковий вік пов'язаний з перебудовою всього організму дитини, зумовленою насамперед статевим дозріванням. Активізація діяльності статевих та інших залоз внутрішньої секреції спричинює інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток.
 4. Психологічні особливості дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Період розвитку дитини від народження до одного року називають стадією немовляти. В ній вирізняють надзвичайно важливу фазу новонародженості (від моменту народження до одного-двох місяців). Фізично вже відокремившись від матері, дитина ще тільки має адаптуватися до зовсім інших умов життя (звикнути отримувати кисень з повітря, ззовні приймати їжу, перетравлювати її, виділяти непотрібні організму речовини тощо).
 5. Психологічні аспекти розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання

  Курсовая работа >> Психология
  Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, людина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь Усе це пов'язано з роботою пам'яті Якби людина не запам'ятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий
 6. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 7. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 8. Особливості пам яті та уваги дітей молодшого шкільного віку (1)

  Реферат >> Психология
  Мимовільно запам’ятовується той матеріал, який включений в активну діяльність. На запам’ятовування впливає називання об’єктів словом, їх привабливість для дітей.
 9. Розвиток пам’яті молодшого школяра

  Курсовая работа >> Психология
  Людина не може ставитися байдуже до оточуючого світу, а всяка людська активність побудована на процесі пізнання, тобто відображенні в психіці особи реальної дійсності Процес пізнання розпочинається з відчуттів та спостережень, щоб пройшовши стадії уявлень і пам‘яті, перетвориться в мислення і завершення в процесах прийняття рішень та виконанні дій
 10. Особливості пам яті та уваги дітей молодшого шкільного віку (2)

  Реферат >> Психология
  Пам’ять як один із рівнів відображення оточуючої дійсності являє собою сукупність процесів, які сприяють організації і збереженню минулого досвіду. Пам’ять можна визначити як психофізіологічний процес, який виконує функції запам’ятовування, збереження і відтворення матеріалу.
 11. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 12. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Інноваційні процеси, які мають місце сьогодні в системі педагогічної освіти, найгостріше ставлять питання про пошуки резервів удосконалення підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, активної в соціальному і пізнавальному плані
 13. Психологічні особливості підліткового віку (1)

  Курсовая работа >> Психология
  Відомо, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що свідчать про перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх сторін розвитку особистості.
 14. Психологічні особливості формування Я-образу у дошкільників

  Курсовая работа >> Психология
  Дошкільне дитинство великий відрізок життя дитини Дошкільний вік, як писав А Н Леонтьєв, - це період первинного фактичного складу особи Саме в цей час відбувається становлення основних особових механізмів і утворень Розвиваються тісно пов'язані один з одним емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість
 15. Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі
 16. Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

  Магистерская работа >> Педагогика
  Актуальність дослідження. Сучасна педагогіка і шкільна практика спрямована на реалізацію принципу креативності - розвиток творчих здібностей підростаючого покоління. Творчі здібності формуються протягом всього життя людини, проте в генезисі його становлення існує оптимальний час для удосконалення вищих психічних функцій.
 17. Шпаргалка по Психологии (12)

  Шпаргалка >> Психология
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.
 18. Підготовка молодших школярів до самостійних занять фізичними вправами у процесі позакласної і позашкільної

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність проблеми дослідження Науково-технічна революція значно змінила характер праці й спосіб життя сучасної людини „Автома-тизація виробничих операцій, благоустрій побутових послуг, надмір інформації, що надходить через ЗМІ, призвели до різкого скорочення фізичного навантаження і рухової активності у процесі професійної та побутової діяльності людей” [13, 10] Недостатня рухова активність торкнулася і дітей А це серйозна загроза не лише їх здоров'ю, але й формуванню майбутнього організму, його гармонійному розвитку Вона неминуче сприяє зниження їх фізичної і розумової працездатності
 19. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

  Дипломная работа >> Психология
  Виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості постає перед педагогами та психологами як стратегічне завдання, визначене в законі України “Про освіту” та “Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття)” Особистісне орієнтована філософія освіти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психіки дитини, максимальної реалізації її творчого потенціалу, на задоволення її потреби у самоутвердженні, самореалізації та самоактуалізації у навчально-пізнавальній діяльності
 20. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  Провідне завдання навчально-виховних закладів системи освіти України — підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері матеріального й інтелектуального виробництва. Важливе місце у цій діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі.
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.11833500862122